• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Nabycie wyposażenia zewnętrznego laboratorium

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Nabycie wyposażenia zewnętrznego laboratorium
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Zapytanie Ofertowe na nabycie wyposażenia zewnętrznego laboratorium pomiarowego (1 kpl.) na potrzeby firmy EXPOM SPÓŁKA AKCYJNA w ramach projektu pt. ,,Budowa centrum badawczo-rozwojowego EXPOM S.A. o profilu OZE." w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
Powstaje w kontekście projektu
POIR.02.01.00-00-0149/19 - Budowa centrum badawczo-rozwojowego EXPOM S.A. o profilu OZE

Część 1
Turbina wiatrowa o poziomej osi obrotu 1 kW

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest nabycie wyposażenia zewnętrznego laboratorium pomiarowego (1 kpl.) na potrzeby firmy EXPOM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kurzętniku, w ramach projektu pt. ,,Budowa centrum badawczo-rozwojowego EXPOM S.A. o profilu OZE."
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Nabycie wyposażenia zewnętrznego laboratorium pomiarowego (1 kpl.) jest niezbędne do realizacji projektu i będzie wykorzystywane w celu wykonywania badań i pomiarów zgonie z zaplanowanym opisem prac B+R. Zewnętrzne laboratorium technologii OZE będzie przestrzenią, na którym będą umieszczone rożne źródła generujące odnawiającą energię, w tym wszystkie elementy zakupione w ramach wydatku:
wyposażenie zewnętrznego laboratorium pomiarowego - 1 kpl., to jest:
- turbina wiatrowa o poziomej osi obrotu 1 kW,
- turbina wiatrowa o poziomej osi obrotu 3 kW,
- turbina wiatrowa o poziomej osi obrotu 5 kW,
- turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu 1 kW,
- turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu 2,8 kW,
- turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu 5 kW,
- zestaw paneli PV 5 kW,
- zestaw panele PV 3 kW,
- hybrydowy zestaw oświetleniowy,
- hybrydowy zestaw oświetleniowy.
Wszystkie urządzenia wchodzące w skład wyposażenia zewnętrznego laboratorium będą uczestniczyły w pomiarach technicznych, które pozwolą zweryfikować najważniejsze parametry konstrukcji wsporczych, układu przetworników oraz będą bazą danych dla oprogramowania doborowego.
Zewnętrzne laboratorium będzie służyło badaniom przekształtnika, pomiarom efektywności energetycznej turbin wiatrowych w rzeczywistych warunkach wietrzności i nasłonecznienia, a także pomiarom generowanych przez urządzenia OZE w różnych warunkach pomiarom drgań i hałasu.
Zewnętrzne laboratorium będzie wykorzystywane do realizacji prac badawczych we wszystkich obszarach badawczych agendy badawczej.
Nabycie wyposażenia laboratorium zewnętrznego jest niezbędne w celu realizacji zaplanowanych prac B+R w agendzie badawczej. Środki trwałe wchodzące w skład pozycji będą znajdowały się laboratorium zewnętrznym CBR. Laboratorium wyposażone w turbiny poziome i pionowe, panele PV oraz zestawy hybrydowe pozwoli na zbieranie danych i analizie wpływu warunków zewnętrznych na parametry całej instalacji OZE.
Są one niezbędne w celu dokonania odpowiednich pomiarów w tym m.in.
- drgań konstrukcji masztowej,
- hałasu konstrukcji masztowej,
- sprawdzenie zachowań konstrukcji w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych,
- analiza reakcja modułów na działające siły pod wpływem obciążeń i naporu wiatru,
- analiza obciążenia konstrukcji różnymi zestawami OZE (turbina wiatrowa o pionowej lub poziomej osi obrotu, panelami PV, turbina wraz z panelami),
- sprawdzenia konstrukcji w odniesieniu do miejsca zamontowania (konstrukcja wolnostojąca, ściana budynku, dach budynku),
- zastosowanie różnych rodzajów rozwiązań dźwiękochłonnych (pianka o różnej gęstości,
- stworzenie bazy danych pomiarowych, która będzie zaimplementowana w docelowym systemie doboru, konfigurowania i testowania urządzeń OZE.
W skład wyposażenia laboratorium zewnętrznego wchodzą następujące elementy:
CZĘŚĆ 1 - Turbiny wiatrowe o poziomej osi obrotu 1 kW
o Moc znamionowa [W] - 1000
o Prędkość wiatru startowa: od 1,25 m/s
1. Wyłoniony Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia dostawę oraz oddanie do eksploatacji Przedmiotu Zamówienia w miejscu realizacji wskazanym przez Zamawiającego (siedziba).
2. Koszty transportu i ubezpieczenia Przedmiotu zamówienia od wszelkich ryzyk utraty i uszkodzenia w trakcie dostawy do siedziby Zamawiającego (łącznie z załadunkiem i rozładunkiem) obciążają Wykonawcę;
3. Minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.
4. Przedmiot zamówienia będzie nowy, nieużywany, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych i obciążeń prawami osób trzecich, nie będzie stanowił przedmiotu zabezpieczenia.
5. Przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane prawem polskim atesty dopuszczające do stosowania na rynku polskim oraz musi być zgodny z normami obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej.
6. Miejscem dostarczenia przedmiotu zamówienia jest miejsce realizacji projektu wskazane przez Zamawiającego zgodnie z Zapytaniem Ofertowym.
7. Mogące wystąpić w Zapytaniu ofertowym znaki towarowe, pochodzenia czy patenty mają charakter wyłącznie przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu przy czym Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań.
8. W razie opisania Przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. W takim wypadku Oferent zobowiązany jest do wskazania w załączniku nr 3 - Parametry techniczne Przedmiotu zamówienia, w kolumnie ,,uwagi" zakresu równoważności. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich właściwości funkcjonalnych, jakościowych i parametrów oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne.
9. Za rozwiązania równoważne należy rozumieć takie, które przedstawiają opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczone innym np. znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, normą, czy aprobatą. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia, jest obowiązany udowodnić, że proponowane przez niego rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.
10. Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownych dokumentów uwiarygadniających zastosowanie rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych równoważnych materiałów lub rozwiązań, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i wykonania przedmiotu zamówienia ujęto materiały zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia; w związku z tym Wykonawca jest zobowiązany zastosować do wykonania zamówienia materiały lub rozwiązania zaproponowane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
11. Wykonawca wraz z Przedmiotem zamówienia dostarczy Zamawiającemu dokumenty w języku polskim:
a. instrukcja obsługi, konserwacji w języku polskim (1 egzemplarz w formie pisemnej)
b. dokument gwarancyjny w języku polskim (1 egzemplarz w formie pisemnej),
c. certyfikat CE lub równoważny.

Część 2
Turbina wiatrowa o poziomej osi obrotu 3 kW

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest nabycie wyposażenia zewnętrznego laboratorium pomiarowego (1 kpl.) na potrzeby firmy EXPOM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kurzętniku, w ramach projektu pt. ,,Budowa centrum badawczo-rozwojowego EXPOM S.A. o profilu OZE."
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Nabycie wyposażenia zewnętrznego laboratorium pomiarowego (1 kpl.) jest niezbędne do realizacji projektu i będzie wykorzystywane w celu wykonywania badań i pomiarów zgonie z zaplanowanym opisem prac B+R. Zewnętrzne laboratorium technologii OZE będzie przestrzenią, na którym będą umieszczone rożne źródła generujące odnawiającą energię, w tym wszystkie elementy zakupione w ramach wydatku:
wyposażenie zewnętrznego laboratorium pomiarowego - 1 kpl., to jest:
- turbina wiatrowa o poziomej osi obrotu 1 kW,
- turbina wiatrowa o poziomej osi obrotu 3 kW,
- turbina wiatrowa o poziomej osi obrotu 5 kW,
- turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu 1 kW,
- turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu 2,8 kW,
- turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu 5 kW,
- zestaw paneli PV 5 kW,
- zestaw panele PV 3 kW,
- hybrydowy zestaw oświetleniowy,
- hybrydowy zestaw oświetleniowy.
Wszystkie urządzenia wchodzące w skład wyposażenia zewnętrznego laboratorium będą uczestniczyły w pomiarach technicznych, które pozwolą zweryfikować najważniejsze parametry konstrukcji wsporczych, układu przetworników oraz będą bazą danych dla oprogramowania doborowego.
Zewnętrzne laboratorium będzie służyło badaniom przekształtnika, pomiarom efektywności energetycznej turbin wiatrowych w rzeczywistych warunkach wietrzności i nasłonecznienia, a także pomiarom generowanych przez urządzenia OZE w różnych warunkach pomiarom drgań i hałasu.
Zewnętrzne laboratorium będzie wykorzystywane do realizacji prac badawczych we wszystkich obszarach badawczych agendy badawczej.
Nabycie wyposażenia laboratorium zewnętrznego jest niezbędne w celu realizacji zaplanowanych prac B+R w agendzie badawczej. Środki trwałe wchodzące w skład pozycji będą znajdowały się laboratorium zewnętrznym CBR. Laboratorium wyposażone w turbiny poziome i pionowe, panele PV oraz zestawy hybrydowe pozwoli na zbieranie danych i analizie wpływu warunków zewnętrznych na parametry całej instalacji OZE.
Są one niezbędne w celu dokonania odpowiednich pomiarów w tym m.in.
- drgań konstrukcji masztowej,
- hałasu konstrukcji masztowej,
- sprawdzenie zachowań konstrukcji w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych,
- analiza reakcja modułów na działające siły pod wpływem obciążeń i naporu wiatru,
- analiza obciążenia konstrukcji różnymi zestawami OZE (turbina wiatrowa o pionowej lub poziomej osi obrotu, panelami PV, turbina wraz z panelami),
- sprawdzenia konstrukcji w odniesieniu do miejsca zamontowania (konstrukcja wolnostojąca, ściana budynku, dach budynku),
- zastosowanie różnych rodzajów rozwiązań dźwiękochłonnych (pianka o różnej gęstości,
- stworzenie bazy danych pomiarowych, która będzie zaimplementowana w docelowym systemie doboru, konfigurowania i testowania urządzeń OZE.
W skład wyposażenia laboratorium zewnętrznego wchodzą następujące elementy:
CZĘŚĆ II - Turbiny wiatrowe o poziomej osi obrotu 3 kW
o Moc znamionowa 3.0kW
o Napięcie znamionowe 400V 3faz

Część 3
Turbina wiatrowa o poziomej osi obrotu 5 kW

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest nabycie wyposażenia zewnętrznego laboratorium pomiarowego (1 kpl.) na potrzeby firmy EXPOM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kurzętniku, w ramach projektu pt. ,,Budowa centrum badawczo-rozwojowego EXPOM S.A. o profilu OZE."
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Nabycie wyposażenia zewnętrznego laboratorium pomiarowego (1 kpl.) jest niezbędne do realizacji projektu i będzie wykorzystywane w celu wykonywania badań i pomiarów zgonie z zaplanowanym opisem prac B+R. Zewnętrzne laboratorium technologii OZE będzie przestrzenią, na którym będą umieszczone rożne źródła generujące odnawiającą energię, w tym wszystkie elementy zakupione w ramach wydatku:
wyposażenie zewnętrznego laboratorium pomiarowego - 1 kpl., to jest:
- turbina wiatrowa o poziomej osi obrotu 1 kW,
- turbina wiatrowa o poziomej osi obrotu 3 kW,
- turbina wiatrowa o poziomej osi obrotu 5 kW,
- turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu 1 kW,
- turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu 2,8 kW,
- turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu 5 kW,
- zestaw paneli PV 5 kW,
- zestaw panele PV 3 kW,
- hybrydowy zestaw oświetleniowy,
- hybrydowy zestaw oświetleniowy.
Wszystkie urządzenia wchodzące w skład wyposażenia zewnętrznego laboratorium będą uczestniczyły w pomiarach technicznych, które pozwolą zweryfikować najważniejsze parametry konstrukcji wsporczych, układu przetworników oraz będą bazą danych dla oprogramowania doborowego.
Zewnętrzne laboratorium będzie służyło badaniom przekształtnika, pomiarom efektywności energetycznej turbin wiatrowych w rzeczywistych warunkach wietrzności i nasłonecznienia, a także pomiarom generowanych przez urządzenia OZE w różnych warunkach pomiarom drgań i hałasu.
Zewnętrzne laboratorium będzie wykorzystywane do realizacji prac badawczych we wszystkich obszarach badawczych agendy badawczej.
Nabycie wyposażenia laboratorium zewnętrznego jest niezbędne w celu realizacji zaplanowanych prac B+R w agendzie badawczej. Środki trwałe wchodzące w skład pozycji będą znajdowały się laboratorium zewnętrznym CBR. Laboratorium wyposażone w turbiny poziome i pionowe, panele PV oraz zestawy hybrydowe pozwoli na zbieranie danych i analizie wpływu warunków zewnętrznych na parametry całej instalacji OZE.
Są one niezbędne w celu dokonania odpowiednich pomiarów w tym m.in.
- drgań konstrukcji masztowej,
- hałasu konstrukcji masztowej,
- sprawdzenie zachowań konstrukcji w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych,
- analiza reakcja modułów na działające siły pod wpływem obciążeń i naporu wiatru,
- analiza obciążenia konstrukcji różnymi zestawami OZE (turbina wiatrowa o pionowej lub poziomej osi obrotu, panelami PV, turbina wraz z panelami),
- sprawdzenia konstrukcji w odniesieniu do miejsca zamontowania (konstrukcja wolnostojąca, ściana budynku, dach budynku),
- zastosowanie różnych rodzajów rozwiązań dźwiękochłonnych (pianka o różnej gęstości,
- stworzenie bazy danych pomiarowych, która będzie zaimplementowana w docelowym systemie doboru, konfigurowania i testowania urządzeń OZE.
W skład wyposażenia laboratorium zewnętrznego wchodzą następujące elementy:
CZĘŚĆ III - Turbiny wiatrowe o poziomej osi obrotu 5kW
o Moc znamionowa: 5KW
o Prędkość wiatru startowa: od 1,25 m/s
o Napięcie znamionowe (DCV): 400V

Część 4
Turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu 1 kW

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest nabycie wyposażenia zewnętrznego laboratorium pomiarowego (1 kpl.) na potrzeby firmy EXPOM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kurzętniku, w ramach projektu pt. ,,Budowa centrum badawczo-rozwojowego EXPOM S.A. o profilu OZE."
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Nabycie wyposażenia zewnętrznego laboratorium pomiarowego (1 kpl.) jest niezbędne do realizacji projektu i będzie wykorzystywane w celu wykonywania badań i pomiarów zgonie z zaplanowanym opisem prac B+R. Zewnętrzne laboratorium technologii OZE będzie przestrzenią, na którym będą umieszczone rożne źródła generujące odnawiającą energię, w tym wszystkie elementy zakupione w ramach wydatku:
wyposażenie zewnętrznego laboratorium pomiarowego - 1 kpl., to jest:
- turbina wiatrowa o poziomej osi obrotu 1 kW,
- turbina wiatrowa o poziomej osi obrotu 3 kW,
- turbina wiatrowa o poziomej osi obrotu 5 kW,
- turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu 1 kW,
- turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu 2,8 kW,
- turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu 5 kW,
- zestaw paneli PV 5 kW,
- zestaw panele PV 3 kW,
- hybrydowy zestaw oświetleniowy,
- hybrydowy zestaw oświetleniowy.
Wszystkie urządzenia wchodzące w skład wyposażenia zewnętrznego laboratorium będą uczestniczyły w pomiarach technicznych, które pozwolą zweryfikować najważniejsze parametry konstrukcji wsporczych, układu przetworników oraz będą bazą danych dla oprogramowania doborowego.
Zewnętrzne laboratorium będzie służyło badaniom przekształtnika, pomiarom efektywności energetycznej turbin wiatrowych w rzeczywistych warunkach wietrzności i nasłonecznienia, a także pomiarom generowanych przez urządzenia OZE w różnych warunkach pomiarom drgań i hałasu.
Zewnętrzne laboratorium będzie wykorzystywane do realizacji prac badawczych we wszystkich obszarach badawczych agendy badawczej.
Nabycie wyposażenia laboratorium zewnętrznego jest niezbędne w celu realizacji zaplanowanych prac B+R w agendzie badawczej. Środki trwałe wchodzące w skład pozycji będą znajdowały się laboratorium zewnętrznym CBR. Laboratorium wyposażone w turbiny poziome i pionowe, panele PV oraz zestawy hybrydowe pozwoli na zbieranie danych i analizie wpływu warunków zewnętrznych na parametry całej instalacji OZE.
Są one niezbędne w celu dokonania odpowiednich pomiarów w tym m.in.
- drgań konstrukcji masztowej,
- hałasu konstrukcji masztowej,
- sprawdzenie zachowań konstrukcji w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych,
- analiza reakcja modułów na działające siły pod wpływem obciążeń i naporu wiatru,
- analiza obciążenia konstrukcji różnymi zestawami OZE (turbina wiatrowa o pionowej lub poziomej osi obrotu, panelami PV, turbina wraz z panelami),
- sprawdzenia konstrukcji w odniesieniu do miejsca zamontowania (konstrukcja wolnostojąca, ściana budynku, dach budynku),
- zastosowanie różnych rodzajów rozwiązań dźwiękochłonnych (pianka o różnej gęstości,
- stworzenie bazy danych pomiarowych, która będzie zaimplementowana w docelowym systemie doboru, konfigurowania i testowania urządzeń OZE.
W skład wyposażenia laboratorium zewnętrznego wchodzą następujące elementy:
CZĘŚĆ IV - Turbiny wiatrowe o pionowej osi obrotu 1kW
o moc znamionowa: 1kW
o Prędkość wiatru startowa: od 1,25m/s

Część 5
Turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu 2,8 kW

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest nabycie wyposażenia zewnętrznego laboratorium pomiarowego (1 kpl.) na potrzeby firmy EXPOM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kurzętniku, w ramach projektu pt. ,,Budowa centrum badawczo-rozwojowego EXPOM S.A. o profilu OZE."
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Nabycie wyposażenia zewnętrznego laboratorium pomiarowego (1 kpl.) jest niezbędne do realizacji projektu i będzie wykorzystywane w celu wykonywania badań i pomiarów zgonie z zaplanowanym opisem prac B+R. Zewnętrzne laboratorium technologii OZE będzie przestrzenią, na którym będą umieszczone rożne źródła generujące odnawiającą energię, w tym wszystkie elementy zakupione w ramach wydatku:
wyposażenie zewnętrznego laboratorium pomiarowego - 1 kpl., to jest:
- turbina wiatrowa o poziomej osi obrotu 1 kW,
- turbina wiatrowa o poziomej osi obrotu 3 kW,
- turbina wiatrowa o poziomej osi obrotu 5 kW,
- turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu 1 kW,
- turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu 2,8 kW,
- turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu 5 kW,
- zestaw paneli PV 5 kW,
- zestaw panele PV 3 kW,
- hybrydowy zestaw oświetleniowy,
- hybrydowy zestaw oświetleniowy.
Wszystkie urządzenia wchodzące w skład wyposażenia zewnętrznego laboratorium będą uczestniczyły w pomiarach technicznych, które pozwolą zweryfikować najważniejsze parametry konstrukcji wsporczych, układu przetworników oraz będą bazą danych dla oprogramowania doborowego.
Zewnętrzne laboratorium będzie służyło badaniom przekształtnika, pomiarom efektywności energetycznej turbin wiatrowych w rzeczywistych warunkach wietrzności i nasłonecznienia, a także pomiarom generowanych przez urządzenia OZE w różnych warunkach pomiarom drgań i hałasu.
Zewnętrzne laboratorium będzie wykorzystywane do realizacji prac badawczych we wszystkich obszarach badawczych agendy badawczej.
Nabycie wyposażenia laboratorium zewnętrznego jest niezbędne w celu realizacji zaplanowanych prac B+R w agendzie badawczej. Środki trwałe wchodzące w skład pozycji będą znajdowały się laboratorium zewnętrznym CBR. Laboratorium wyposażone w turbiny poziome i pionowe, panele PV oraz zestawy hybrydowe pozwoli na zbieranie danych i analizie wpływu warunków zewnętrznych na parametry całej instalacji OZE.
Są one niezbędne w celu dokonania odpowiednich pomiarów w tym m.in.
- drgań konstrukcji masztowej,
- hałasu konstrukcji masztowej,
- sprawdzenie zachowań konstrukcji w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych,
- analiza reakcja modułów na działające siły pod wpływem obciążeń i naporu wiatru,
- analiza obciążenia konstrukcji różnymi zestawami OZE (turbina wiatrowa o pionowej lub poziomej osi obrotu, panelami PV, turbina wraz z panelami),
- sprawdzenia konstrukcji w odniesieniu do miejsca zamontowania (konstrukcja wolnostojąca, ściana budynku, dach budynku),
- zastosowanie różnych rodzajów rozwiązań dźwiękochłonnych (pianka o różnej gęstości,
- stworzenie bazy danych pomiarowych, która będzie zaimplementowana w docelowym systemie doboru, konfigurowania i testowania urządzeń OZE.
W skład wyposażenia laboratorium zewnętrznego wchodzą następujące elementy:
CZĘŚĆ V - Turbiny wiatrowe o pionowej osi obrotu 2,8kW
o Turbiny wiatrowe o pionowej osi obrotu 2,8kW
o moc znamionowa: od 2,8kW do 3,0 kW
o Prędkość wiatru startowa: od 1,25 m/s
o Napięcie znamionowe 400V 3faz

Część 6
Turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu 5 kW

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest nabycie wyposażenia zewnętrznego laboratorium pomiarowego (1 kpl.) na potrzeby firmy EXPOM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kurzętniku, w ramach projektu pt. ,,Budowa centrum badawczo-rozwojowego EXPOM S.A. o profilu OZE."
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Nabycie wyposażenia zewnętrznego laboratorium pomiarowego (1 kpl.) jest niezbędne do realizacji projektu i będzie wykorzystywane w celu wykonywania badań i pomiarów zgonie z zaplanowanym opisem prac B+R. Zewnętrzne laboratorium technologii OZE będzie przestrzenią, na którym będą umieszczone rożne źródła generujące odnawiającą energię, w tym wszystkie elementy zakupione w ramach wydatku:
wyposażenie zewnętrznego laboratorium pomiarowego - 1 kpl., to jest:
- turbina wiatrowa o poziomej osi obrotu 1 kW,
- turbina wiatrowa o poziomej osi obrotu 3 kW,
- turbina wiatrowa o poziomej osi obrotu 5 kW,
- turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu 1 kW,
- turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu 2,8 kW,
- turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu 5 kW,
- zestaw paneli PV 5 kW,
- zestaw panele PV 3 kW,
- hybrydowy zestaw oświetleniowy,
- hybrydowy zestaw oświetleniowy.
Wszystkie urządzenia wchodzące w skład wyposażenia zewnętrznego laboratorium będą uczestniczyły w pomiarach technicznych, które pozwolą zweryfikować najważniejsze parametry konstrukcji wsporczych, układu przetworników oraz będą bazą danych dla oprogramowania doborowego.
Zewnętrzne laboratorium będzie służyło badaniom przekształtnika, pomiarom efektywności energetycznej turbin wiatrowych w rzeczywistych warunkach wietrzności i nasłonecznienia, a także pomiarom generowanych przez urządzenia OZE w różnych warunkach pomiarom drgań i hałasu.
Zewnętrzne laboratorium będzie wykorzystywane do realizacji prac badawczych we wszystkich obszarach badawczych agendy badawczej.
Nabycie wyposażenia laboratorium zewnętrznego jest niezbędne w celu realizacji zaplanowanych prac B+R w agendzie badawczej. Środki trwałe wchodzące w skład pozycji będą znajdowały się laboratorium zewnętrznym CBR. Laboratorium wyposażone w turbiny poziome i pionowe, panele PV oraz zestawy hybrydowe pozwoli na zbieranie danych i analizie wpływu warunków zewnętrznych na parametry całej instalacji OZE.
Są one niezbędne w celu dokonania odpowiednich pomiarów w tym m.in.
- drgań konstrukcji masztowej,
- hałasu konstrukcji masztowej,
- sprawdzenie zachowań konstrukcji w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych,
- analiza reakcja modułów na działające siły pod wpływem obciążeń i naporu wiatru,
- analiza obciążenia konstrukcji różnymi zestawami OZE (turbina wiatrowa o pionowej lub poziomej osi obrotu, panelami PV, turbina wraz z panelami),
- sprawdzenia konstrukcji w odniesieniu do miejsca zamontowania (konstrukcja wolnostojąca, ściana budynku, dach budynku),
- zastosowanie różnych rodzajów rozwiązań dźwiękochłonnych (pianka o różnej gęstości,
- stworzenie bazy danych pomiarowych, która będzie zaimplementowana w docelowym systemie doboru, konfigurowania i testowania urządzeń OZE.
W skład wyposażenia laboratorium zewnętrznego wchodzą następujące elementy:
CZĘŚĆ VI - Turbiny wiatrowe o pionowej osi obrotu 5kW
o moc znamionowa: 5kW
o Startowa prędkość wiatru (m/s): od 1,25m/s
o Napięcie znamionowe (DCV): 400V

Część 7
Zestaw paneli PV 5 kW

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest nabycie wyposażenia zewnętrznego laboratorium pomiarowego (1 kpl.) na potrzeby firmy EXPOM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kurzętniku, w ramach projektu pt. ,,Budowa centrum badawczo-rozwojowego EXPOM S.A. o profilu OZE."
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Nabycie wyposażenia zewnętrznego laboratorium pomiarowego (1 kpl.) jest niezbędne do realizacji projektu i będzie wykorzystywane w celu wykonywania badań i pomiarów zgonie z zaplanowanym opisem prac B+R. Zewnętrzne laboratorium technologii OZE będzie przestrzenią, na którym będą umieszczone rożne źródła generujące odnawiającą energię, w tym wszystkie elementy zakupione w ramach wydatku:
wyposażenie zewnętrznego laboratorium pomiarowego - 1 kpl., to jest:
- turbina wiatrowa o poziomej osi obrotu 1 kW,
- turbina wiatrowa o poziomej osi obrotu 3 kW,
- turbina wiatrowa o poziomej osi obrotu 5 kW,
- turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu 1 kW,
- turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu 2,8 kW,
- turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu 5 kW,
- zestaw paneli PV 5 kW,
- zestaw panele PV 3 kW,
- hybrydowy zestaw oświetleniowy,
- hybrydowy zestaw oświetleniowy.
Wszystkie urządzenia wchodzące w skład wyposażenia zewnętrznego laboratorium będą uczestniczyły w pomiarach technicznych, które pozwolą zweryfikować najważniejsze parametry konstrukcji wsporczych, układu przetworników oraz będą bazą danych dla oprogramowania doborowego.
Zewnętrzne laboratorium będzie służyło badaniom przekształtnika, pomiarom efektywności energetycznej turbin wiatrowych w rzeczywistych warunkach wietrzności i nasłonecznienia, a także pomiarom generowanych przez urządzenia OZE w różnych warunkach pomiarom drgań i hałasu.
Zewnętrzne laboratorium będzie wykorzystywane do realizacji prac badawczych we wszystkich obszarach badawczych agendy badawczej.
Nabycie wyposażenia laboratorium zewnętrznego jest niezbędne w celu realizacji zaplanowanych prac B+R w agendzie badawczej. Środki trwałe wchodzące w skład pozycji będą znajdowały się laboratorium zewnętrznym CBR. Laboratorium wyposażone w turbiny poziome i pionowe, panele PV oraz zestawy hybrydowe pozwoli na zbieranie danych i analizie wpływu warunków zewnętrznych na parametry całej instalacji OZE.
Są one niezbędne w celu dokonania odpowiednich pomiarów w tym m.in.
- drgań konstrukcji masztowej,
- hałasu konstrukcji masztowej,
- sprawdzenie zachowań konstrukcji w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych,
- analiza reakcja modułów na działające siły pod wpływem obciążeń i naporu wiatru,
- analiza obciążenia konstrukcji różnymi zestawami OZE (turbina wiatrowa o pionowej lub poziomej osi obrotu, panelami PV, turbina wraz z panelami),
- sprawdzenia konstrukcji w odniesieniu do miejsca zamontowania (konstrukcja wolnostojąca, ściana budynku, dach budynku),
- zastosowanie różnych rodzajów rozwiązań dźwiękochłonnych (pianka o różnej gęstości,
- stworzenie bazy danych pomiarowych, która będzie zaimplementowana w docelowym systemie doboru, konfigurowania i testowania urządzeń OZE.
W skład wyposażenia laboratorium zewnętrznego wchodzą następujące elementy:
CZĘŚĆ VII Zestaw paneli PV 5kW
o Moc znamionowa panelu od Wp 400
o Zestaw paneli PV od 5kW do 5,5kW składa się z paneli PV o mocy od 400 Wp oraz mocowań i złączek, Inwerter 3 fazowy i Uchwyty montażowe)

Część 8
Hybrydowy zestaw oświetleniowy

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest nabycie wyposażenia zewnętrznego laboratorium pomiarowego (1 kpl.) na potrzeby firmy EXPOM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kurzętniku, w ramach projektu pt. ,,Budowa centrum badawczo-rozwojowego EXPOM S.A. o profilu OZE."
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Nabycie wyposażenia zewnętrznego laboratorium pomiarowego (1 kpl.) jest niezbędne do realizacji projektu i będzie wykorzystywane w celu wykonywania badań i pomiarów zgonie z zaplanowanym opisem prac B+R. Zewnętrzne laboratorium technologii OZE będzie przestrzenią, na którym będą umieszczone rożne źródła generujące odnawiającą energię, w tym wszystkie elementy zakupione w ramach wydatku:
wyposażenie zewnętrznego laboratorium pomiarowego - 1 kpl., to jest:
- turbina wiatrowa o poziomej osi obrotu 1 kW,
- turbina wiatrowa o poziomej osi obrotu 3 kW,
- turbina wiatrowa o poziomej osi obrotu 5 kW,
- turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu 1 kW,
- turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu 2,8 kW,
- turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu 5 kW,
- zestaw paneli PV 5 kW,
- zestaw panele PV 3 kW,
- hybrydowy zestaw oświetleniowy,
- hybrydowy zestaw oświetleniowy.
Wszystkie urządzenia wchodzące w skład wyposażenia zewnętrznego laboratorium będą uczestniczyły w pomiarach technicznych, które pozwolą zweryfikować najważniejsze parametry konstrukcji wsporczych, układu przetworników oraz będą bazą danych dla oprogramowania doborowego.
Zewnętrzne laboratorium będzie służyło badaniom przekształtnika, pomiarom efektywności energetycznej turbin wiatrowych w rzeczywistych warunkach wietrzności i nasłonecznienia, a także pomiarom generowanych przez urządzenia OZE w różnych warunkach pomiarom drgań i hałasu.
Zewnętrzne laboratorium będzie wykorzystywane do realizacji prac badawczych we wszystkich obszarach badawczych agendy badawczej.
Nabycie wyposażenia laboratorium zewnętrznego jest niezbędne w celu realizacji zaplanowanych prac B+R w agendzie badawczej. Środki trwałe wchodzące w skład pozycji będą znajdowały się laboratorium zewnętrznym CBR. Laboratorium wyposażone w turbiny poziome i pionowe, panele PV oraz zestawy hybrydowe pozwoli na zbieranie danych i analizie wpływu warunków zewnętrznych na parametry całej instalacji OZE.
Są one niezbędne w celu dokonania odpowiednich pomiarów w tym m.in.
- drgań konstrukcji masztowej,
- hałasu konstrukcji masztowej,
- sprawdzenie zachowań konstrukcji w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych,
- analiza reakcja modułów na działające siły pod wpływem obciążeń i naporu wiatru,
- analiza obciążenia konstrukcji różnymi zestawami OZE (turbina wiatrowa o pionowej lub poziomej osi obrotu, panelami PV, turbina wraz z panelami),
- sprawdzenia konstrukcji w odniesieniu do miejsca zamontowania (konstrukcja wolnostojąca, ściana budynku, dach budynku),
- zastosowanie różnych rodzajów rozwiązań dźwiękochłonnych (pianka o różnej gęstości,
- stworzenie bazy danych pomiarowych, która będzie zaimplementowana w docelowym systemie doboru, konfigurowania i testowania urządzeń OZE.
W skład wyposażenia laboratorium zewnętrznego wchodzą następujące elementy:
CZĘŚĆ VIII - Hybrydowy zestaw oświetleniowy
o Panel fotowoltaiczny od 270W do 400 W
o Turbina wiatrowa od 300 do 400W

Część 9
Hybrydowy zestaw oświetleniowy 2

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest nabycie wyposażenia zewnętrznego laboratorium pomiarowego (1 kpl.) na potrzeby firmy EXPOM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kurzętniku, w ramach projektu pt. ,,Budowa centrum badawczo-rozwojowego EXPOM S.A. o profilu OZE."
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Nabycie wyposażenia zewnętrznego laboratorium pomiarowego (1 kpl.) jest niezbędne do realizacji projektu i będzie wykorzystywane w celu wykonywania badań i pomiarów zgonie z zaplanowanym opisem prac B+R. Zewnętrzne laboratorium technologii OZE będzie przestrzenią, na którym będą umieszczone rożne źródła generujące odnawiającą energię, w tym wszystkie elementy zakupione w ramach wydatku:
wyposażenie zewnętrznego laboratorium pomiarowego - 1 kpl., to jest:
- turbina wiatrowa o poziomej osi obrotu 1 kW,
- turbina wiatrowa o poziomej osi obrotu 3 kW,
- turbina wiatrowa o poziomej osi obrotu 5 kW,
- turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu 1 kW,
- turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu 2,8 kW,
- turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu 5 kW,
- zestaw paneli PV 5 kW,
- zestaw panele PV 3 kW,
- hybrydowy zestaw oświetleniowy,
- hybrydowy zestaw oświetleniowy.
Wszystkie urządzenia wchodzące w skład wyposażenia zewnętrznego laboratorium będą uczestniczyły w pomiarach technicznych, które pozwolą zweryfikować najważniejsze parametry konstrukcji wsporczych, układu przetworników oraz będą bazą danych dla oprogramowania doborowego.
Zewnętrzne laboratorium będzie służyło badaniom przekształtnika, pomiarom efektywności energetycznej turbin wiatrowych w rzeczywistych warunkach wietrzności i nasłonecznienia, a także pomiarom generowanych przez urządzenia OZE w różnych warunkach pomiarom drgań i hałasu.
Zewnętrzne laboratorium będzie wykorzystywane do realizacji prac badawczych we wszystkich obszarach badawczych agendy badawczej.
Nabycie wyposażenia laboratorium zewnętrznego jest niezbędne w celu realizacji zaplanowanych prac B+R w agendzie badawczej. Środki trwałe wchodzące w skład pozycji będą znajdowały się laboratorium zewnętrznym CBR. Laboratorium wyposażone w turbiny poziome i pionowe, panele PV oraz zestawy hybrydowe pozwoli na zbieranie danych i analizie wpływu warunków zewnętrznych na parametry całej instalacji OZE.
Są one niezbędne w celu dokonania odpowiednich pomiarów w tym m.in.
- drgań konstrukcji masztowej,
- hałasu konstrukcji masztowej,
- sprawdzenie zachowań konstrukcji w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych,
- analiza reakcja modułów na działające siły pod wpływem obciążeń i naporu wiatru,
- analiza obciążenia konstrukcji różnymi zestawami OZE (turbina wiatrowa o pionowej lub poziomej osi obrotu, panelami PV, turbina wraz z panelami),
- sprawdzenia konstrukcji w odniesieniu do miejsca zamontowania (konstrukcja wolnostojąca, ściana budynku, dach budynku),
- zastosowanie różnych rodzajów rozwiązań dźwiękochłonnych (pianka o różnej gęstości,
- stworzenie bazy danych pomiarowych, która będzie zaimplementowana w docelowym systemie doboru, konfigurowania i testowania urządzeń OZE.
W skład wyposażenia laboratorium zewnętrznego wchodzą następujące elementy:
CZĘŚĆ IX - Hybrydowy zestaw oświetleniowy
o Napięcie znamionowe (DCV): 400V

Część 10
Zestaw panele PV 3kW

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest nabycie wyposażenia zewnętrznego laboratorium pomiarowego (1 kpl.) na potrzeby firmy EXPOM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kurzętniku, w ramach projektu pt. ,,Budowa centrum badawczo-rozwojowego EXPOM S.A. o profilu OZE."
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Nabycie wyposażenia zewnętrznego laboratorium pomiarowego (1 kpl.) jest niezbędne do realizacji projektu i będzie wykorzystywane w celu wykonywania badań i pomiarów zgonie z zaplanowanym opisem prac B+R. Zewnętrzne laboratorium technologii OZE będzie przestrzenią, na którym będą umieszczone rożne źródła generujące odnawiającą energię, w tym wszystkie elementy zakupione w ramach wydatku:
wyposażenie zewnętrznego laboratorium pomiarowego - 1 kpl., to jest:
- turbina wiatrowa o poziomej osi obrotu 1 kW,
- turbina wiatrowa o poziomej osi obrotu 3 kW,
- turbina wiatrowa o poziomej osi obrotu 5 kW,
- turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu 1 kW,
- turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu 2,8 kW,
- turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu 5 kW,
- zestaw paneli PV 5 kW,
- zestaw panele PV 3 kW,
- hybrydowy zestaw oświetleniowy,
- hybrydowy zestaw oświetleniowy.
Wszystkie urządzenia wchodzące w skład wyposażenia zewnętrznego laboratorium będą uczestniczyły w pomiarach technicznych, które pozwolą zweryfikować najważniejsze parametry konstrukcji wsporczych, układu przetworników oraz będą bazą danych dla oprogramowania doborowego.
Zewnętrzne laboratorium będzie służyło badaniom przekształtnika, pomiarom efektywności energetycznej turbin wiatrowych w rzeczywistych warunkach wietrzności i nasłonecznienia, a także pomiarom generowanych przez urządzenia OZE w różnych warunkach pomiarom drgań i hałasu.
Zewnętrzne laboratorium będzie wykorzystywane do realizacji prac badawczych we wszystkich obszarach badawczych agendy badawczej.
Nabycie wyposażenia laboratorium zewnętrznego jest niezbędne w celu realizacji zaplanowanych prac B+R w agendzie badawczej. Środki trwałe wchodzące w skład pozycji będą znajdowały się laboratorium zewnętrznym CBR. Laboratorium wyposażone w turbiny poziome i pionowe, panele PV oraz zestawy hybrydowe pozwoli na zbieranie danych i analizie wpływu warunków zewnętrznych na parametry całej instalacji OZE.
Są one niezbędne w celu dokonania odpowiednich pomiarów w tym m.in.
- drgań konstrukcji masztowej,
- hałasu konstrukcji masztowej,
- sprawdzenie zachowań konstrukcji w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych,
- analiza reakcja modułów na działające siły pod wpływem obciążeń i naporu wiatru,
- analiza obciążenia konstrukcji różnymi zestawami OZE (turbina wiatrowa o pionowej lub poziomej osi obrotu, panelami PV, turbina wraz z panelami),
- sprawdzenia konstrukcji w odniesieniu do miejsca zamontowania (konstrukcja wolnostojąca, ściana budynku, dach budynku),
- zastosowanie różnych rodzajów rozwiązań dźwiękochłonnych (pianka o różnej gęstości,
- stworzenie bazy danych pomiarowych, która będzie zaimplementowana w docelowym systemie doboru, konfigurowania i testowania urządzeń OZE.
W skład wyposażenia laboratorium zewnętrznego wchodzą następujące elementy:
CZĘŚĆ X - Zestaw panele PV 3kW
o zestaw panele PV od 3kW do 3,5 kW (składa się z paneli od PV 400 Wp oraz mocowań i złączek, Inwerter 3 fazowy, uchwyty montażowe)
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-01-18
Termin składania:2023-01-18
Miejsce i termin realizacji:IV. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA DLA KAŻDEJ Z CZĘŚCI
1. Termin realizacji zamówienia - od daty zawarcia umowy z wybranym wykonawcą lub od daty zawarcia umowy i zapłaty zaliczki , maksymalnie do 31.03.2023 r.
2. Za termin zakończenia realizacji umowy strony przyjmują datę podpisania przez Zamawiającego oraz Wykonawcę protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
Planowany termin podpisania umowy
2023-02

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
nowomiejski
Gmina
Kurzętnik
Miejscowość
Kurzętnik

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
nowomiejski
Gmina
Kurzętnik
Miejscowość
Kurzętnik

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
nowomiejski
Gmina
Kurzętnik
Miejscowość
Kurzętnik

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
nowomiejski
Gmina
Kurzętnik
Miejscowość
Kurzętnik

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
nowomiejski
Gmina
Kurzętnik
Miejscowość
Kurzętnik

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
nowomiejski
Gmina
Kurzętnik
Miejscowość
Kurzętnik

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
nowomiejski
Gmina
Kurzętnik
Miejscowość
Kurzętnik

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
nowomiejski
Gmina
Kurzętnik
Miejscowość
Kurzętnik

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
nowomiejski
Gmina
Kurzętnik
Miejscowość
Kurzętnik

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
nowomiejski
Gmina
Kurzętnik
Miejscowość
Kurzętnik
Wymagania:DODATKOWE INFORMACJE DLA KAŻDEJ Z CZĘŚCI:
1. Wyłoniony Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia dostawę oraz oddanie do eksploatacji Przedmiotu Zamówienia w miejscu realizacji wskazanym przez Zamawiającego (siedziba).
2. Koszty transportu i ubezpieczenia Przedmiotu zamówienia od wszelkich ryzyk utraty i uszkodzenia w trakcie dostawy do siedziby Zamawiającego (łącznie z załadunkiem i rozładunkiem) obciążają Wykonawcę;
3. Minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.
4. Przedmiot zamówienia będzie nowy, nieużywany, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych i obciążeń prawami osób trzecich, nie będzie stanowił przedmiotu zabezpieczenia.
5. Przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane prawem polskim atesty dopuszczające do stosowania na rynku polskim oraz musi być zgodny z normami obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej.
6. Miejscem dostarczenia przedmiotu zamówienia jest miejsce realizacji projektu wskazane przez Zamawiającego zgodnie z Zapytaniem Ofertowym.
7. Mogące wystąpić w Zapytaniu ofertowym znaki towarowe, pochodzenia czy patenty mają charakter wyłącznie przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu przy czym Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań.
8. W razie opisania Przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. W takim wypadku Oferent zobowiązany jest do wskazania w załączniku nr 3 - Parametry techniczne Przedmiotu zamówienia, w kolumnie ,,uwagi" zakresu równoważności. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich właściwości funkcjonalnych, jakościowych i parametrów oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne.
9. Za rozwiązania równoważne należy rozumieć takie, które przedstawiają opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczone innym np. znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, normą, czy aprobatą. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia, jest obowiązany udowodnić, że proponowane przez niego rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.
10. Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownych dokumentów uwiarygadniających zastosowanie rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych równoważnych materiałów lub rozwiązań, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i wykonania przedmiotu zamówienia ujęto materiały zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia; w związku z tym Wykonawca jest zobowiązany zastosować do wykonania zamówienia materiały lub rozwiązania zaproponowane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
11. Wykonawca wraz z Przedmiotem zamówienia dostarczy Zamawiającemu dokumenty w języku polskim:
a. instrukcja obsługi, konserwacji w języku polskim (1 egzemplarz w formie pisemnej)
b. dokument gwarancyjny w języku polskim (1 egzemplarz w formie pisemnej),
c. certyfikat CE lub równoważny.
Okres gwarancji
minimum 12 miesięcy
Zamówienia uzupełniające
Zgodnie z warunkami istotnych zmian postanowień umowy.
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia, tj.:
a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego wykonawcy nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
o zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
o zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
o wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
b) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
o konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
o wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie,
c) wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
o w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
o w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców - w przypadku zmiany podwykonawcy Zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac,
d) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne w rozumieniu art. 3 Pzp i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
e) zmiana sposobu rozliczania umowy, dokonywania płatności lub konieczność zmiany terminu realizacji na rzecz każdej ze Stron, na umotywowany ich wniosek,
f) wystąpienia siły wyższej,
g) zmiana wynika z okoliczności wywołanych wystąpieniem epidemii choroby COVID-19.
2. Ponadto Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach i zakresie:
a) sposobu wykonania przedmiotu umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których Zamawiający i Wykonawca nie byli w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
b) wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów podatkowych, w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług,
c) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
d) zmiany zasad płatności wynagrodzenia Wykonawcy, gdy konieczność wprowadzania zmian będzie następstwem postanowień innych umów mających związek z umową dotyczącą niniejszego postępowania a konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
e) innych zmian na skutek okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
f) zmiany okresu realizacji przedmiotu umowy, zmiany zakresu przedmiotu umowy w ramach całego projektu wynikającej z potrzeb Zamawiającego w przypadku zaakceptowania przez Instytucję będącą stroną Umowy o dofinansowanie projektu zmian we Wniosku o dofinansowanie.
3. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie z treścią Załącznika 2 do zapytania ofertowego.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Zamawiający żąda dostarczenia wraz z Ofertą (zgodnie ze wzorem Załącznika nr 1) następujących dokumentów:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 2),
b) Potwierdzenie parametrów techniczno-użytkowych (Załącznik nr 3) wraz ze wskazaniem numeru strony i punktu w dodatkowej specyfikacji technicznej,
c) Dodatkowa specyfikacja techniczna/opis techniczny potwierdzający spełnienie minimalnych parametrów technicznych,
d) Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji i działania w imieniu Oferenta - jeśli dotyczy.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2023-01-10
Data ostatniej zmiany
2023-01-10 14:37:18

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
CENA NETTO - PC
Szczegółowy opis sposobu przyznania punktacji w ramach kryterium znajduje się w załączniku Zapytania Ofertowego.
Oferta za kryterium ,,cena netto" może otrzymać maksymalnie 90,00 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
OKRES GWARANCJI - PG
Szczegółowy opis sposobu przyznania punktacji w ramach kryterium znajduje się w załączniku Zapytania Ofertowego.
Oferta za kryterium ,,okres gwarancji" może otrzymać maksymalnie 10,00 pkt.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
CENA NETTO - PC
Szczegółowy opis sposobu przyznania punktacji w ramach kryterium znajduje się w załączniku Zapytania Ofertowego.
Oferta za kryterium ,,cena netto" może otrzymać maksymalnie 90,00 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
OKRES GWARANCJI - PG
Szczegółowy opis sposobu przyznania punktacji w ramach kryterium znajduje się w załączniku Zapytania Ofertowego.
Oferta za kryterium ,,okres gwarancji" może otrzymać maksymalnie 10,00 pkt.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
CENA NETTO - PC
Szczegółowy opis sposobu przyznania punktacji w ramach kryterium znajduje się w załączniku Zapytania Ofertowego.
Oferta za kryterium ,,cena netto" może otrzymać maksymalnie 90,00 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
OKRES GWARANCJI - PG
Szczegółowy opis sposobu przyznania punktacji w ramach kryterium znajduje się w załączniku Zapytania Ofertowego.
Oferta za kryterium ,,okres gwarancji" może otrzymać maksymalnie 10,00 pkt.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
CENA NETTO - PC
Szczegółowy opis sposobu przyznania punktacji w ramach kryterium znajduje się w załączniku Zapytania Ofertowego.
Oferta za kryterium ,,cena netto" może otrzymać maksymalnie 90,00 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
OKRES GWARANCJI - PG
Szczegółowy opis sposobu przyznania punktacji w ramach kryterium znajduje się w załączniku Zapytania Ofertowego.
Oferta za kryterium ,,okres gwarancji" może otrzymać maksymalnie 10,00 pkt.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
CENA NETTO - PC
Szczegółowy opis sposobu przyznania punktacji w ramach kryterium znajduje się w załączniku Zapytania Ofertowego.
Oferta za kryterium ,,cena netto" może otrzymać maksymalnie 90,00 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
OKRES GWARANCJI - PG
Szczegółowy opis sposobu przyznania punktacji w ramach kryterium znajduje się w załączniku Zapytania Ofertowego.
Oferta za kryterium ,,okres gwarancji" może otrzymać maksymalnie 10,00 pkt.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
CENA NETTO - PC
Szczegółowy opis sposobu przyznania punktacji w ramach kryterium znajduje się w załączniku Zapytania Ofertowego.
Oferta za kryterium ,,cena netto" może otrzymać maksymalnie 90,00 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
OKRES GWARANCJI - PG
Szczegółowy opis sposobu przyznania punktacji w ramach kryterium znajduje się w załączniku Zapytania Ofertowego.
Oferta za kryterium ,,okres gwarancji" może otrzymać maksymalnie 10,00 pkt.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
CENA NETTO - PC
Szczegółowy opis sposobu przyznania punktacji w ramach kryterium znajduje się w załączniku Zapytania Ofertowego.
Oferta za kryterium ,,cena netto" może otrzymać maksymalnie 90,00 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
OKRES GWARANCJI - PG
Szczegółowy opis sposobu przyznania punktacji w ramach kryterium znajduje się w załączniku Zapytania Ofertowego.
Oferta za kryterium ,,okres gwarancji" może otrzymać maksymalnie 10,00 pkt.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
CENA NETTO - PC
Szczegółowy opis sposobu przyznania punktacji w ramach kryterium znajduje się w załączniku Zapytania Ofertowego.
Oferta za kryterium ,,cena netto" może otrzymać maksymalnie 90,00 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
OKRES GWARANCJI - PG
Szczegółowy opis sposobu przyznania punktacji w ramach kryterium znajduje się w załączniku Zapytania Ofertowego.
Oferta za kryterium ,,okres gwarancji" może otrzymać maksymalnie 10,00 pkt.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
CENA NETTO - PC
Szczegółowy opis sposobu przyznania punktacji w ramach kryterium znajduje się w załączniku Zapytania Ofertowego.
Oferta za kryterium ,,cena netto" może otrzymać maksymalnie 90,00 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
OKRES GWARANCJI - PG
Szczegółowy opis sposobu przyznania punktacji w ramach kryterium znajduje się w załączniku Zapytania Ofertowego.
Oferta za kryterium ,,okres gwarancji" może otrzymać maksymalnie 10,00 pkt.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
CENA NETTO - PC
Szczegółowy opis sposobu przyznania punktacji w ramach kryterium znajduje się w załączniku Zapytania Ofertowego.
Oferta za kryterium ,,cena netto" może otrzymać maksymalnie 90,00 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
OKRES GWARANCJI - PG
Szczegółowy opis sposobu przyznania punktacji w ramach kryterium znajduje się w załączniku Zapytania Ofertowego.
Oferta za kryterium ,,okres gwarancji" może otrzymać maksymalnie 10,00 pkt.
Kontakt:Osoby do kontaktu
ADRIANNA KUHN
tel.: 56 4774452
e-mail: expom@expom.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:09300000-2, 31000000-6, 09300000-2, 31000000-6, 09300000-2, 31000000-6, 09300000-2, 31000000-6, 09300000-2, 31000000-6
Numer dokumentu:2023-5945-141847
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.