• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Nabycie ożaglowania wraz z oprzyrządowaniem do katamaranu

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Nabycie ożaglowania wraz z oprzyrządowaniem do katamaranu
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Nabycie ożaglowania wraz z oprzyrządowaniem do katamaranu
Powstaje w kontekście projektu
POIR.04.01.04-00-0060/18 - Zaprojektowanie i budowa prototypu jachtu autonomicznego typu katamaran dla osób o ograniczonych umiejętnościach żeglowania oraz słabowidzących i niewidomych

Część 1
Nabycie ożaglowania wraz z oprzyrządowaniem

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiot zamówienia stanowi nabycie ożaglowania wraz z oprzyrządowaniem do budowy katamaranu. Jako nabycie należy rozumieć zakup łącznie z transportem (w tym również załadunek
i wyładunek).
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Zestaw rolerów: zgodnie z zał. nr 4-7
2. Zestaw szotów: zgodnie z zał. nr 4-7
3. Ożaglowanie:
- żagiel Grot: zgodnie z zał. nr 4 Plan ożaglowania; GROT SA=110m2
- żagiel Fok + Genoa: zgodnie z zał. nr 4 Plan ożaglowania; FOK I SA=81m2 i FOK II SA=49m2
Pozostałe żagle zaznaczone na rysunku stanowiącym załącznik nr 4 (Plan ożaglowania) nie stanowią przedmiotu zamówienia.
4. Maszt GROT - 1 szt tj. maszt z dwiema parami salingów, z oświetleniem ledowym: zgodnie z zał. nr 4-7
5. Bom grota przystosowany do funkcji bomu ładunkowego: zgodnie z zał. nr 4-7
6. Olinowanie stałe wraz ze ściągaczami: zgodnie z zał. nr 4-7
7. Takielunek ruchomy: zgodnie z zał. nr 4-7
8. Zestaw kabestanów:
- zgodnie z zał. nr 4-7
- 3 tryby pracy: 1-biegowy, elektryczny z funkcją Rewind, 2-biegowy elektryczny (tylko wybieranie), i 2-biegowy manualny (tylko wybieranie)
Uwagi:
Specyfikacja:? Szczegółowa dokumentacja projektowa dostępna jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Ul. Literacka 70, 60-461 Poznań po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Udostępnienie dokumentacji odbędzie się na miejscu - bez możliwości kopiowania.
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-04-04
Termin składania:2023-04-04
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2023-04

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdynia
Gmina
Gdynia
Miejscowość
Gdynia
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2023-04-07
Koniec realizacji
2023-08-31
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Nabycie ożaglowania wraz z oprzyrządowaniem do budowy katamaranu.
Wymagania:Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:
1. Zmiana terminu realizacji umowy możliwa jest w przypadku:
? wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej staranności, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;
? wstrzymania przez Zamawiającego wykonania prac niewynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania prac w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę),
? wystąpienia siły wyższej (np. zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia) uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją,
? zawinionego przez Zamawiającego nieprzekazania Wykonawcy dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, o ile Zamawiający zobowiązany był do przekazania takich dokumentów Wykonawcy,
? opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonania odbiorów lub opóźnień w realizacji zadań powiązanych,
? zawieszenia realizacji prac w przypadku wystąpienia przyczyn technicznych lub organizacyjnych okresowo uniemożliwiających kontynuowanie wykonywania przedmiotu umowy, o czas zawieszenia; o zawieszeniu realizacji prac Zamawiający powiadomi Wykonawcę wskazując przyczynę zawieszenia,
? wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
? konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych/ innych metod badawczych lub narzędzi niż wskazane w ofercie, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy.
2. Zmiana sposobu i terminu dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek okoliczności
niezależnych od Zamawiającego.
3. Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu.
4. W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia).
5. Wyżej wymienione zmiany nie mogą prowadzić do zmiany charakteru Umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE

? W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia w którymkolwiek miejscu (zarówno w zapytaniu ofertowym, jak i załącznikach) występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że
Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.
Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2023-03-03
Data ostatniej zmiany
2023-03-03 16:19:55

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
KRYTERIUM I - Cena netto
Wartość punktowa = 100 x (cmin/ca)
cmin - najniższa cena netto za dostawę ożaglowania wraz
z oprzyrządowaniem spośród złożonych ofert [PLN]
ca - cena netto za dostawę ożaglowania wraz z oprzyrządowaniem wskazana w analizowanej ofercie [PLN]
Kontakt:Osoby do kontaktu
Jędrzej Kasprzak
tel.:
e-mail: jedrzej.kasprzak@put.poznan.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:39522400-1, 44100000-1
Numer dokumentu:2023-32-148972
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.