• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Nabycie i dostawa trapu mechanicznego

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Nabycie i dostawa trapu mechanicznego
Powstaje w kontekście projektu
POIR.04.01.04-00-0122/17 - Zaprojektowanie i budowa prototypu jachtu oceanicznego typu szkuner dla osób niepełnosprawnych

Część 1
Nabycie i dostawa trapu mechanicznego 1 szt.

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest nabycie i dostawa trapu mechanicznego 1 szt.
Konstrukcja i funkcjonalność trapu musi być zgodna z wymogami normy PN-ISO 5488:1997.
Dostarczony trap powinien być gotowy na przejście procesu certyfikującego dowolnego towarzystwa klasyfikacyjnego z wynikiem pozytywnym.
Specyfikacja techniczna trapu:
o szerokość: pomiędzy 880 mm a 895 mm,
o długość minimalna: 5 000 mm,
o kąt pochylenia w położeniu zaburtowym: do 300,
o modułowa konstrukcja łamana, umożliwiająca przedłużenie lub skrócenie długości,
o wykonanie konstrukcji ze stopu stali lub aluminium o podwyższonej wytrzymałości, odpornych na działanie korozji w środowisku morskim,
o wykonanie elementów komunikacyjnych z antypoślizgowej blachy ryflowanej,
o wyposażenie w poręcze z zachowaniem możliwości mocowania linki polipropylenowej pomiędzy trapem a poręczą,
o wyposażenie w zaczep burtowy i rolkę brzegową oraz w zaczepy dla polipropylenowej siatki ochronnej,
o nośność minimalna: 250 kg,
o możliwość obsługi wózków dla osób z niepełnosprawnościami, w tym również wózków aktywnych i elektrycznych.
Zamawiający wymaga dostarczenia pełnej dokumentacji technicznej i użytkowej oferowanego trapu.
Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.
Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych.
W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-07-11
Termin składania:2022-07-11
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-07

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Gmina
Gdańsk
Miejscowość
Gdańsk
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2022-07-13
Koniec realizacji
2022-07-27
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Wymagania:Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:
a) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku:
-wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej staranności, pod warunkiem, że zmiana tak wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest ona przez niego zawiniona,
-wstrzymania przez Zamawiającego wykonania prac niewynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania prac w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę),
-wystąpienia siły wyższej (np. zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia) uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją,
-zawinionego przez Zamawiającego nieprzekazania Wykonawcy dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, o ile Zmawiający zobowiązany był do przekazania takich dokumentów Wykonawcy,
-opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonania odbiorów lub opóźnień w realizacji zadań powiązanych,
-zawieszenia realizacji prac w przypadku wystąpienia przyczyn technicznych lub organizacyjnych okresowo uniemożliwiających kontynuowanie wykonywania przedmiotu umowy, o czas zawieszenia; o zawieszeniu realizacji prac Zamawiający powiadomi Wykonawcę wskazując przyczynę zawieszenia,
-wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zwarcia umowy
-konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych/innych metod badawczych lub narzędzi niż wskazane w ofercie, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy.
b) zmiany sposobu i terminu dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek okoliczności niezależnych od Zamawiającego,
c) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu.
2. Wyżej wymienione zmiany nie mogą prowadzić do zmiany charakteru Umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, jak również osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w tym biorącymi udział w procesie oceny ofert, co polega w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-07-01
Data ostatniej zmiany
2022-07-01 21:31:02

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena brutto
Szczegółowy opis kryterium zawarto w załączonym Zapytaniu ofertowym.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Marcin Bąkowski
tel.: 733972277
e-mail: office@europascup.com
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34931300-5
Numer dokumentu:2022-6618-116379
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.