• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Nabycie i dostawa podzespołów i elementów wyposażenia jachtu typu szkuner

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Nabycie i dostawa podzespołów i elementów wyposażenia jachtu typu szkuner
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Nabycie i dostawa podzespołów i elementów wyposażenia jachtu typu szkuner
Powstaje w kontekście projektu
POIR.04.01.04-00-0122/17 - Zaprojektowanie i budowa prototypu jachtu oceanicznego typu szkuner dla osób niepełnosprawnych

Część 1
System sterowania windami - 1 zestaw

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest nabycie i dostawa podzespołów i elementów wyposażenia jachtu typu szkuner, w skład których wchodzą następujące części:
Część 1. System sterowania windami - 1 zestaw
Na system sterowania windami składa się:
-włączniki pokładowe (nożne) - 2 szt.,
-pilot na kablu - 1 szt.,
-panel z licznikiem łańcucha - 1 szt.,
-włącznik uruchamiający windy w obie strony - 1 szt.
-włącznik pokładowy: pojedynczy przełącznik kierunku góra z klapką, kolor stal nierdzewna - 1 szt.,
-włącznik pokładowy: pojedynczy przełącznik kierunku dół z klapką, kolor stal nierdzewna - 1 szt.,
-pilot przewodowy do sterowania pracą windy kotwicznej z 3 przyciskami (góra, dół, on/off, klasa wodoszczelności: IP 65, napięcie zasilania: DC 24V) - 1 szt.,
-podwójny przełącznik kierunku dla windy kotwicznej, automatycznie powracający do pozycji OFF - 1 szt.,
-licznik długości łańcucha z wyświetlaczem LED, napięcie zasilania: DC 24V - 1 szt.

Część 2
Układ sterowania - 1 zestaw

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest nabycie i dostawa podzespołów i elementów wyposażenia jachtu typu szkuner, w skład których wchodzą następujące części:
Część 2. Układ sterowania - 1 zestaw
Na układ sterowania składa się:
-siłownik hydrauliczny - 2 szt.,
-ramię wychylenia steru - 2 szt.
-sensor położenia steru do montażu na siłowniku hydraulicznym - 1 szt.
-siłownik hydrauliczny współpracujący z sensorem położenia steru - 2 szt.
Wszystkie w/w elementy przystosowane do napięcia zasilania: DC 24V.

Część 3
Ster strumieniowy "Dysza wodna" - 1 zestaw

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest nabycie i dostawa podzespołów i elementów wyposażenia jachtu typu szkuner, w skład których wchodzą następujące części:
Część 3. Ster strumieniowy "Dysza wodna" - 1 zestaw
Kompletny zestaw steru strumieniowego, proporcjonalnego, DC, zawierający:
-sterownik napędu - 1 szt.
-przekładnia ze śmigłami i wspornikiem - 1 szt.
-elastyczne sprzęgło - 1 szt.
-silnik prądu stałego - 1 szt.
-filtr EMC - 1 szt.
-elementy kontrolne i sterujące - 1 komplet
-dedykowany joystick proporcjonalny - 2 komplety
-dedykowany bank baterii wykorzystywany do zasilania steru strumieniowego i awaryjnego zasilania maszyny sterowej - 1 komplet
-ładowarka banku baterii: 24V - 1 szt.
-system Battery Management System dla banku baterii - 1 szt
Parametry:
-ster strumieniowy (napęd):
--napięcie zasilania: DC 24V lub 48V;
--stały uciąg min: 270 kg; maksymalny uciąg min: 300 kg;
--moc wyjściowa (kW) min:12;
--rozmiar kanału wewnętrznego max: 300 mm;
--układ napędowy: podwójna łopatka;
--układ smarowania: zamknięty
-ster strumieniowy (bank baterii):
--technologia magazynowania energii: LIFePo4 lub AGM
--waga banku baterii max 100 kg
--parametr kWh energii w kg baterii: min. 0,11 kWh/kg
--czas ciągłej pracy steru strumieniowego przy pełnym obciążeniu: 20 minut
--możliwość bezpiecznego gaszenia wodą
--zapewnienie oddzielenia galwanicznego systemu BMS od banku baterii
--zabezpieczenie przed uszkodzeniem od rozładowania, przeładowania, przegrzania

Część 4
Zestaw zbiorników o łącznej pojemności 4000 L (paliwo, woda

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest nabycie i dostawa podzespołów i elementów wyposażenia jachtu typu szkuner, w skład których wchodzą następujące części:
Część 4. Zestaw zbiorników o łącznej pojemności 4000 L (paliwo, woda słodka, "szara" i fekalia)
Na zestaw zbiorników składa się:
-zbiornik paliwowy: integralny zbiornik stalowy - 2 szt, pojemność 500 l, czujnik poziomu cieczy, 3 pobory; właz inspekcyjny - 1 szt.
-zbiornik wody słodkiej: integralny zbiornik stalowy - 3 szt, pojemność 500 l, czujnik poziomu cieczy, 2 pobory; właz inspekcyjny - 1 szt.
-zbiornik wody szarej: integralny zbiornik stalowy - 2 szt, pojemność 500 l, czujnik poziomu cieczy, 2 pobory; właz inspekcyjny - 1 szt.
-zbiornik fekaliów: integralny zbiornik stalowy - 1 szt, pojemność 500 l, czujnik poziomu cieczy, 2 pobory; właz inspekcyjny - 1 szt.

Część 5
Platforma "góra-dół" dla sterników - 2 szt.

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest nabycie i dostawa podzespołów i elementów wyposażenia jachtu typu szkuner, w skład których wchodzą następujące części:
Cześć 5. Platforma "góra-dół" dla sterników - 2 szt.
Platforma pozwalająca na unoszenie niepełnosprawnego/przebywającego na wózku inwalidzkim sternika na wysokość 70 cm. Konstrukcja: podnośnik nożycowy (stalowe profile zamknięte) wraz z siłownikiem. Nośność min: 150 kg

Część 6
Kolumna sterowa - 1 szt.

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest nabycie i dostawa podzespołów i elementów wyposażenia jachtu typu szkuner, w skład których wchodzą następujące części:
Cześć 6. Kolumna sterowa - 1 szt.
Kolumna sterowa wyposażona w:
-koło sterowe o średnicy 1000 mm - 1 szt.,
-pompę hydrauliczną umożliwiającą pełne wychylenie płetwy sterowej do -35 stopni do +35 stopni w 10 obrotów koła - 1 szt.,
-trójnik rozdzielający - 1 szt.,
-joystick sterujący - 1 szt.
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-01-05
Termin składania:2022-01-05
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-01

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Gmina
Gdańsk
Miejscowość
Gdańsk
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2022-01-12
Koniec realizacji
2022-03-01
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
System sterowania windami - 1 zestaw

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Gmina
Gdańsk
Miejscowość
Gdańsk
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2022-01-12
Koniec realizacji
2022-03-01
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Układ sterowania - 1 zestaw

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Gmina
Gdańsk
Miejscowość
Gdańsk
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2022-01-12
Koniec realizacji
2022-03-01
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Ster strumieniowy "Dysza wodna" - 1 zestaw

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Gmina
Gdańsk
Miejscowość
Gdańsk
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2022-01-12
Koniec realizacji
2022-03-01
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Zestaw zbiorników o łącznej pojemności 4000 L (paliwo, woda słodka, "szara" i fekalia)

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Gmina
Gdańsk
Miejscowość
Gdańsk
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2022-01-12
Koniec realizacji
2022-03-01
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Platforma "góra-dół" dla sterników - 2 szt.

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Gmina
Gdańsk
Miejscowość
Gdańsk
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2022-01-12
Koniec realizacji
2022-03-01
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Kolumna sterowa - 1 szt.
Wymagania:Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:
a) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku:
-wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej staranności, pod warunkiem, że zmiana tak wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest ona przez niego zawiniona,
-wstrzymania przez Zamawiającego wykonania prac niewynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania prac w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę),
-wystąpienia siły wyższej (np. zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia) uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją,
-zawinionego przez Zamawiającego nieprzekazania Wykonawcy dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, o ile Zmawiający zobowiązany był do przekazania takich dokumentów Wykonawcy,
-opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonania odbiorów lub opóźnień w realizacji zadań powiązanych,
-zawieszenia realizacji prac w przypadku wystąpienia przyczyn technicznych lub organizacyjnych okresowo uniemożliwiających kontynuowanie wykonywania przedmiotu umowy, o czas zawieszenia; o zawieszeniu realizacji prac Zamawiający powiadomi Wykonawcę wskazując przyczynę zawieszenia,
-wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zwarcia umowy
-konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych/innych metod badawczych lub narzędzi niż wskazane w ofercie, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy.
b) zmiany sposobu i terminu dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek okoliczności niezależnych od Zamawiającego,
c) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu.
2. Wyżej wymienione zmiany nie mogą prowadzić do zmiany charakteru Umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-12-02
Data ostatniej zmiany
2021-12-02

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena brutto wyrażona w PLN

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena brutto wyrażona w PLN

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena brutto wyrażona w PLN

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena brutto wyrażona w PLN

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena brutto wyrażona w PLN

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena brutto wyrażona w PLN
Kontakt:Osoby do kontaktu
Marcin Bąkowski
tel.: 733972277
e-mail: office@europascup.com
Język kontaktu:polski
Kod CPV:42111100-1, 42419900-5, 44611000-6
Numer dokumentu:2021-6618-82115
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.