• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Nabycie i dostawa nowego środka trwałego Jacht motorowy typu houseboat

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Nabycie i dostawa nowego środka trwałego Jacht motorowy typu houseboat
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Dywersyfikacja działalności gospodarczej firmy poprzez działalność w branży turystycznej w celu zwiększenia odporności firmy na przyszłe kryzysy.
Powstaje w kontekście projektu
RPWM.13.01.00-28-0123/19 - Dywersyfikacja działalności gospodarczej firmy poprzez działalność w branży turystycznej w celu zwiększenia odporności firmy na przyszłe kryzysy

Część 1
Dywersyfikacja działalności gospodarczej firmy poprzez dział

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest nabycie i dostawa nowego środka trwałego Jacht motorowy typu houseboat - 1 sztuka w ramach projektu pn.Dywersyfikacja działalności gospodarczej firmy poprzez działalność w branży turystycznej w celu zwiększenia odporności firmy na przyszłe kryzysy.
2. Dostawca zobowiązany jest przedstawić ofertę obejmującą całość zamówienia, gdyż zamówienie nie zostało podzielone na wyodrębnione części i musi być zrealizowane w całości.
3. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w formularzu Zapytanie ofertowe.
4. Przedmiot zamówienia nie może być prototypem, musi być nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 r., nie dopuszcza się rozwiązań powystawowych, prezentacyjnych, po naprawach.
Okres gwarancji
Wymagana przez Zamawiającego minimalna gwarancja wynosi 12 miesięcy.
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-02-17
Termin składania:2023-02-17
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2023-02

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
piski
Gmina
Pisz
Miejscowość
Pisz
5. Termin wykonania zamówienia do 30.09.2023 r.
Wymagania:Warunki zmiany umowy
1. Zmiany terminu realizacji umowy, w tym harmonogramu realizacji umowy wynikające z postanowień umowy o dofinansowanie.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy.
3. W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy, zmniejszenie wartości zamówienia, wydłużenie terminu płatności, zmiany w przedmiocie zamówienia nie mające wpływu na jego cenę, inne).
4. Zmiany sposobu realizacji dostawy oraz pozostałych zobowiązań Wykonawcy, w szczególności w następstwie siły wyższej, w tym m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne działanie, ustanowienie stanu klęski żywiołowej, epidemia, ograniczenia z powodu kwarantanny, strajk, zamieszki uliczne, pożar, eksplozja, wojna lub rewolucja, atak terrorystyczny, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne lub wewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy; jeżeli siła wyższa uniemożliwia lub przewiduje się, że uniemożliwi którejkolwiek ze Stron wykonanie dostawy bądź pozostałych zobowiązań wynikających z umowy, to Strona ta powiadomi drugą stronę o zaistniałym wydarzeniu lub okolicznościach i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie będzie uniemożliwione w ich wyniku; powiadomienie to zostanie przekazane niezwłocznie od momentu powzięcia wiedzy o wydarzeniach bądź okolicznościach.
5. Zmiany terminu i zakresu realizacji dostawy w przypadku wystąpienia działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie dostawy, za które to działania nie ponosi winy którakolwiek ze Stron umowy.
6. Zmiany sposobu lub zakresów wykonania przedmiotu zamówienia, wyłącznie za zgodą Zamawiającego, jeżeli dotyczą one możliwych do wykonania proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań alternatywnych, które charakteryzują się lepszymi parametrami lub funkcjonalności względem pierwotnie przedstawionych w ofercie.
7. W przypadku zmiany stawek VAT - zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia Wykonawcy poprzez dostosowanie wynagrodzenia Wykonawcy do aktualnej stawki.
8. Zmiany osoby lub osób uprawnionych do kontaktów.
9. Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy.
10. Zmiany i uzupełnienia do umowy wymagają formy pisemnej obejmującej zgodę obu stron.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Składający ofertę musi spełniać warunki określone w oświadczeniu tj. oświadczyć, że posiada odpowiedni potencjał techniczny oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Posiada doświadczenie w budowie 3 typów houseboat'ów, na które zostały wydane certyfikaty w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), co udokumentuje np. certyfikatami z budowy houseboat'ów określające w sposób jednoznaczny następujące elementy:
a) podmiot na rzecz którego wykonano dostawę,
b) rodzaj wykonanej dostawy,
c) termin wykonania dostawy,
Posiada doświadczenie w budowie 3-4 houseboat'ów o długości powyżej 10 metrów, co udokumentuje np. listami referencyjnymi, kopią protokołu zdawczo - odbiorczego, certyfikatami, umową*) z budowy houseboat'ów określające w sposób jednoznaczny następujące elementy:
d) podmiot na rzecz którego wykonano dostawę,
e) rodzaj wykonanej dostawy,
f) termin wykonania dostawy,
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 Oświadczenie o posiadaniu zdolności technicznej i doświadczeniu do Zapytania.
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu na zasadzie ,,spełnia - nie spełnia" na podstawie przedłożonego przez wykonawcę oświadczenia oraz wyżej określonych dokumentów.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Składający ofertę musi spełniać warunki określone w oświadczeniu tj. oświadczyć, że posiada odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową do wykonania zamówienia.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej do wykonania zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu na zasadzie ,,spełnia - nie spełnia" na podstawie przedłożonego przez wykonawcę oświadczenia.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Zamówienie nie może być udzielone:
a) podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, jak również osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w tym biorącymi udział w procesie oceny ofert, co polega w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony IZ PO;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
b) podmiotom, które podlegają wykluczeniu na postawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej rozporządzenie 2022/576,
c) podmiotom, które podlegają wykluczeniu na postawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 853). W celu wykazania braku istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
d) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców wykluczenia wskazane w pkt a)-c) dotyczą każdego z podmiotów odrębnie.
Weryfikacja warunku na zasadzie "spełnia-nie spełnia" nastąpi na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń:
- ,,Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania", zgodnie z załącznikiem nr 4 do Zapytania.
- ,,Oświadczenie o braku powiązań" zgodnie z załącznikiem nr 5 do Zapytania.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2023-02-08
Data ostatniej zmiany
2023-02-08 21:15:26

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium nr 1 (C) : Cena ofertowa netto- 70 %
Maksymalną liczbę punktów (70) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę netto za realizację zamówienia.
Szczegółowy opis kryterium znajduje się w rozdziale III Zapytania ofertowego.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium nr 2 (G): Gwarancja - 20 %
Szczegółowy opis kryterium znajduje się w rozdziale III Zapytania ofertowego.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium nr 3 (S): Czas reakcji serwisu-10 %
Szczegółowy opis kryterium znajduje się w rozdziale III Zapytania ofertowego.
Kontakt:Osoby do kontaktu
ANDRZEJ JUST
tel.: 502607398
e-mail: justageo@gmail.com
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34522000-2
Numer dokumentu:2023-46090-145428
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.