• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Nabycie i dostawa elementu wyposażenia jachtu - steru strumieniowego

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Nabycie i dostawa elementu wyposażenia jachtu - steru strumieniowego
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Powstaje w kontekście projektu
POIR.04.01.04-00-0122/17 - Zaprojektowanie i budowa prototypu jachtu oceanicznego typu szkuner dla osób niepełnosprawnych

Część 1
Nabycie i dostawa elementu wyposażenia jachtu

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest nabycie i dostawa elementu wyposażenia jachtu - steru strumieniowego ,,Dysza wodna" do jachtu typu szkuner o następujących parametrach:
- długość kadłuba - 18 m,
- szerokość kadłuba - 6,05 m.
Ster strumieniowy "Dysza wodna" - 1 zestaw
Kompletny zestaw steru strumieniowego, proporcjonalnego, DC, zawierający:
- sterownik napędu - 1 szt.
- przekładnia ze śmigłami i wspornikiem - 1 szt.
- elastyczne sprzęgło - 1 szt.
- silnik prądu stałego - 1 szt.
- filtr EMC - 1 szt.
- elementy kontrolne i sterujące - 1 komplet
- dedykowany joystick proporcjonalny - 2 komplety
- dedykowany bank baterii wykorzystywany do zasilania steru strumieniowego i awaryjnego zasilania maszyny sterowej - 1 komplet
- ładowarka banku baterii: 24V - 1 szt.
- system Battery Management System dla banku baterii - 1 szt
Parametry:
- ster strumieniowy (napęd):
- napięcie zasilania: DC 24V lub 48V;
- stały uciąg min: 270 kg; maksymalny uciąg min: 300 kg;
- moc wyjściowa (kW) min:12;
- rozmiar kanału wewnętrznego max: 300 mm;
- układ napędowy: podwójna łopatka;
- układ smarowania: zamknięty
- ster strumieniowy (bank baterii):
- technologia magazynowania energii: LIFePo4 lub AGM
- waga banku baterii max 100 kg
- parametr kWh energii w kg baterii: min. 0,11 kWh/kg
- czas ciągłej pracy steru strumieniowego przy pełnym obciążeniu: 20 minut
- możliwość bezpiecznego gaszenia wodą
- zapewnienie oddzielenia galwanicznego systemu BMS od banku baterii
- zabezpieczenie przed uszkodzeniem od rozładowania, przeładowania, przegrzania
Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.
Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych.
W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-05-18
Termin składania:2022-05-18
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-05

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2022-05-24
Koniec realizacji
2022-06-14
Wymagania:Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:
a) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku:
- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej staranności, pod warunkiem, że zmiana tak wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest ona przez niego zawiniona,
- wstrzymania przez Zamawiającego wykonania prac niewynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania prac w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę),
- wystąpienia siły wyższej (np. zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia) uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją,
- zawinionego przez Zamawiającego nieprzekazania Wykonawcy dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, o ile Zmawiający zobowiązany był do przekazania takich dokumentów Wykonawcy,
- opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonania odbiorów lub opóźnień w realizacji zadań powiązanych,
- zawieszenia realizacji prac w przypadku wystąpienia przyczyn technicznych lub organizacyjnych okresowo uniemożliwiających kontynuowanie wykonywania przedmiotu umowy, o czas zawieszenia; o zawieszeniu realizacji prac Zamawiający powiadomi Wykonawcę wskazując przyczynę zawieszenia,
- wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zwarcia umowy
- konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych/innych metod badawczych lub narzędzi niż wskazane w ofercie, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy.
b) zmiany sposobu i terminu dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek okoliczności niezależnych od Zamawiającego,
c) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu.
2. Wyżej wymienione zmiany nie mogą prowadzić do zmiany charakteru Umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-04-13
Data ostatniej zmiany
2022-04-13 15:24:43

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
cena brutto
Kontakt:Osoby do kontaktu
Marcin Bąkowski
tel.: 733972277
e-mail: office@europascup.com
Język kontaktu:polski
Kod CPV:42111100-1
Numer dokumentu:2022-6618-103955
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.