• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Montaż okien wraz z izolacją na jachcie

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Montaż okien wraz z izolacją na jachcie
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Wykonanie usługi montażu okien wraz z izolacją na jachcie
Powstaje w kontekście projektu
POIR.04.01.04-00-0122/17 - Zaprojektowanie i budowa prototypu jachtu oceanicznego typu szkuner dla osób niepełnosprawnych

Część 1
Usługa montażu okien wraz z izolacją na jachcie

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest wykonane usługi montażu okien na jachcie typu szkuner o parametrach:
-długość kadłuba 18m
-szerokość kadłuba 6,05m
Usługa montażu polegać będzie na zamontowaniu okien wraz z izolacją. Okna w liczbie 20 sztuk dostarcza Zamawiający. Karta katalogowa okien stanowi Załącznik nr 5.
Usługa objąć musi:
-demontaż okien (oddzielenie elementów szklanych od ramy),
-obróbkę mechaniczną otworów okiennych celem ich dopasowania do okien którymi dysponuje Zamawiający (cięcie, szlifowanie, zabezpieczenie antykorozyjne),
-montaż ram okiennych - wspawanie i obróbka wykończająca,
-prostowanie blach poszycia,
-powtórne zabezpieczenie antykorozyjne,
-w zależności od technologii przyjętej przez Wykonawcę, wykonanie niezbędnej izolacji.
Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.
Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych.
W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-08-24
Termin składania:2022-08-24
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-08

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2022-08-26
Koniec realizacji
2022-09-16
Wymagania:Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:
a) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku:
-wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej staranności, pod warunkiem, że zmiana tak wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest ona przez niego zawiniona,
-wstrzymania przez Zamawiającego wykonania prac niewynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania prac w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę),
-wystąpienia siły wyższej (np. zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia) uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją,
-zawinionego przez Zamawiającego nieprzekazania Wykonawcy dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, o ile Zmawiający zobowiązany był do przekazania takich dokumentów Wykonawcy,
-opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonania odbiorów lub opóźnień w realizacji zadań powiązanych,
-zawieszenia realizacji prac w przypadku wystąpienia przyczyn technicznych lub organizacyjnych okresowo uniemożliwiających kontynuowanie wykonywania przedmiotu umowy, o czas zawieszenia; o zawieszeniu realizacji prac Zamawiający powiadomi Wykonawcę wskazując przyczynę zawieszenia,
-wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zwarcia umowy
-konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych/innych metod badawczych lub narzędzi niż wskazane w ofercie, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy.
b) zmiany sposobu i terminu dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek okoliczności niezależnych od Zamawiającego,
c) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu.
2. Wyżej wymienione zmiany nie mogą prowadzić do zmiany charakteru Umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Zamówienie nie może być udzielone:
a) podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, jak również osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w tym biorącymi udział w procesie oceny ofert, co polega w szczególności na:
-uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
-posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
-pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
-pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
b) podmiotom, które podlegają wykluczeniu na postawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej rozporządzenie 2022/576, tj. Zamawiający wyklucza udział w postępowaniu:
-obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
-osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego punktu;
-osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego punktu, w tym podwykonawców lub dostawców, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia;
c) podmiotom, które podlegają wykluczeniu na postawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 853) z postępowania o udzielenie zamówienia, tj. Zamawiający wyklucza:
-podmioty wymienione w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
-podmioty, których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
-podmioty, których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
W celu wykazania braku istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, o których mowa w pkt. 1 a) powyżej, Oferent powinien wraz z ofertą złożyć ,,Oświadczenie o braku powiązań" stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
W celu wykazania braku istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, o których mowa w pkt. 1 b) i c) powyżej, Oferent powinien wraz ofertą złożyć ,,Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania", stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

Czy występuje płatność częściowa
NIE
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-08-17
Data ostatniej zmiany
2022-08-17 19:01:15

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena brutto
Szczegółowe informację zawiera pkt. IV. KRYTERIA OCENY OFERT Zapytania ofertowego.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Marcin Bąkowski
tel.: 733972277
e-mail: office@europascup.com
Język kontaktu:polski
Kod CPV:45421132-8
Numer dokumentu:2022-6618-122598
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.