• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Montaż i instalacja stacji telemetrycznych

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Montaż i instalacja stacji telemetrycznych
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Zamawiający, w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości mnieiszei niż 130 000 PLN netto, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.: Montaż i instalacja stacji telemetrycznych w ramach projektu zintegrowanego IP LIFE PL Pilica Basin CTRL.
5. Zakres zamówienia - opis przedmiotu zamówienia:
przedmiotem zamówienia jest budowa infrastruktury technicznej pod 9 stacji pomiarowych (hydrologicznych w zlewni rzeki Pilica od miejscowości Szczekociny (Bonowice) do miejscowości Smardzewice. Celem budowy jest wybudowanie i przygotowanie infrastruktury technicznej pod przyszłe czujniki pomiarowe jakości wody i czujnik pomiarowy stanu wody. Szczegółowy zakres prac oraz warunki ich realizacji zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia oraz wzorze umowy, stanowiących załączniki do Zapytania ofertowego.
Miejsce i termin składania:oferty należy składać za pomocą Platformy Zakupowej w terminie do dnia 30.09.2022r. do godz. 10:00.
Termin składania:2022-09-30
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji zamówienia: 90 dni od dnia zawarcia umowy.
Wymagania:4. Kryteria wyboru ofert: cena 100%
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):
z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, wykonawcę, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o braku podstaw
wykluczenia we wskazanym zakresie.
7. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego.
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia: nie dotyczy
9. Warunki gwarancji: zgodnie z postanowieniami wzoru umowy, stanowiącego załącznik do Zapytania ofertowego.
10. Opis sposobu obliczenia ceny: Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym, sporządzonym z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego załącznik do Zapytania ofertowego, łącznej ryczałtowej ceny ofertowej za realizację całego zakresu przedmiotu zamówienia, która obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy, które stanowią załączniki do zapytania ofertowego.
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość: Wykonawca składa ofertę - za pośrednictwem Platformy Zakupowej https://przetarqi.wody.gov.pl.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Kompletna oferta zawiera:
1) wypełniony Formularz ofertowy, sporządzony z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego
2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy - chyba że umocowanie do reprezentowania określonego podmiotu wynika z informacji ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innym właściwym rejestrze.
Podpisany i zeskanowany komplet dokumentów należy przesłać przez Platformę Zakupową: www.przetargi.wody.gov.pl. Możliwe jest również złożenie przez Wykonawcę oferty podpisanej:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub,
podpisem zaufanym https://www.gov.pl/web/qov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany lub
- podpisem osobistym (e-dowód) https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobistv
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcami. Prowadzenie negocjacji ma charakter fakultatywny, tzn. jest to uprawnienie Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać. Negocjacje będą prowadzone z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. Miejsce, termin, sposób prowadzenia oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone ewentualne negocjacje, zostaną wskazane w zaproszeniu do negocjacji.
14. Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty: nie dotyczy.
Uwagi:16. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848, ul. Żelazna 59A 80/82, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW WP możliwy jest pod adresem email: iod@wody.gov.pl lub listownie na adres wskazany powyżej z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych"
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na Montaż i instalacja stacji telemetrycznych w ramach projektu zintegrowanego IP LIFE PL Pilica Basin CTRL, nr postępowania WA.ROZ.2811.375.2022, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO - po wyborze oferty najkorzystniejszej - w celu wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej ,,ustawa Pzp";
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
17. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o treści: Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa].
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
" Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Kontakt:3. Osoby wskazane do kontaktu: p. Bartosz Piekło tel. 22 58 70 472.
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:WA.ROZ.2811.375.2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.