• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Monitoring falowania hydrodynamicznego w rejonie Półwyspu Helskiego

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Monitoring falowania hydrodynamicznego w rejonie Półwyspu Helskiego
Standard

Dane kontaktowe

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

Adres pocztowy: ul. Chrzanowskiego 10

Miejscowość: Gdynia

Kod NUTS: PL633 Trójmiejski

Kod pocztowy: 81-338

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Marianna Demczuk-Ignyś

E-mail: zam_pub@umgdy.gov.pl

Tel.: +48 583553310

Faks: +48 586217231

Adresy internetowe:

Główny adres: www.umgdy.gov.pl

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod

adresem: https://umgdy.ezamawiajacy.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Monitoring falowania hydrodynamicznego w rejonie Półwyspu Helskiego

Numer referencyjny: ZP.371.25.2021.MDI

II.1.2) Główny kod CPV

71353100 Usługi badania hydrograficznego

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

27/07/2021 S143

https://ted.europa.eu/TED

1 / 6

Dz.U./S S143

27/07/2021

380423-2021-PL

2 / 6

Przedmiot zamówienia stanowi: opracowanie, wykonanie i wdrożenie monitoringu falowania głębokowodnego

i płytkowodnego na wodach otwartego morza oraz Zatoki Puckiej wraz z dostawą sprzętu niezbędnego do

obsługi i wykorzystania produktu końcowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2

do SWZ, a Specyfikacja techniczna sprzętu Załącznik nr 3 do SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

71353200 Usługi opomiarowania

72310000 Usługi przetwarzania danych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL63 Pomorskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar Półwyspu Helskiego

II.2.4) Opis zamówienia:

Monitoring falowania ma za zadanie dostarczenie danych pomiarowych dotyczących falowania, transformacji

fali, transportu osadów oraz informacji o wpływie falowania na tempo i stopień erozji brzegów morskich, a

także na stopień zagrożenia powodziowego od wód morskich w strefie wokół Półwyspu Helskiego. Dlatego też

system pomiarowy powinien składać się z urządzeń pomiarowych zdolnych do wykonywania pomiarów ciągłych

zarówno kluczowych parametrów falowania, jak i transportu osadów w profilach pomiarowych we wskazanych

lokalizacjach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ, a Specyfikacja

techniczna sprzętu Załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykonawcy / Waga: 20 %

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie eksperta / Waga: 15 %

Kryterium jakości - Nazwa: Wykonanie dodatkowych pomiarów / Waga: 15 %

Cena - Waga: 50 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 48

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

Ochrona brzegów morskich w rejonie Półwyspu Helskiego, POIS.02.01.00-00-0026/17-00

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść

wadium w kwocie: 150 000,00 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) PLN.

27/07/2021 S143

https://ted.europa.eu/TED

2 / 6

Dz.U./S S143

27/07/2021

380423-2021-PL

3 / 6

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru

zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w powyższym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli wykaże że posiada środki finansowe lub

zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000,00 (słownie: trzy miliony złotych) PLN.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę,

którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni,

aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych: informacji banku lub

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych

lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli wykaże że:

a) w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizowali co najmniej 3 usługi polegające na wykonaniu

modelowania numerycznego procesów hydrodynamicznych oraz litodynamicznych, zachodzących w strefie

brzegowej morza;

b) w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował co najmniej 3 usługi polegające na wykonaniu pomiarów

falowania;

c) dysponuje/będzie dysponować oraz skieruje do realizacji zamówienia zespół osób zdolnych do wykonania

zamówienia składający się co najmniej z następujących specjalistów:

• Specjalista nr 1 – Główny ekspert ds. modelowania numerycznego posiadający wykształcenie wyższe (tytuł

magistra i/lub stopień doktora) w zakresie nauk ścisłych oraz doświadczenie zawodowe: w okresie ostatnich 10

lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 3 prace polegające na wykonaniu modelowania

numerycznego procesów hydrodynamicznych oraz litodynamicznych zachodzących w strefie brzegowej morza.

• Specjalista nr 2 – Główny ekspert ds. ochrony brzegów morskich posiadający wykształcenie: wyższe (tytuł

magistra i/lub stopień doktora) w zakresie nauk ścisłych i doświadczenie zawodowe: w okresie ostatnich 10 lat

przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 3 prace w zakresie ochrony brzegów morskich lub

wpływu obiektów hydrotechnicznych na przebudowę brzegu morskiego.

Informacje uzupełniające:

Przez "prace wykonane” przez Specjalistę nr 1 i Specjalistę nr 2 Zamawiający rozumie takie działania naukowozawodowe, których efektem są pisemne opracowania w postaci ekspertyzy, projektu, lub opinii, których

Specjalista nr 1 lub Specjalista nr 2 byli autorami lub współautorami.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę,

którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni,

aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

— wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również

wykonywanych, w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

27/07/2021 S143

https://ted.europa.eu/TED

3 / 6

Dz.U./S S143

27/07/2021

380423-2021-PL

4 / 6

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały

wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane

lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty

sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn

niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy,

— wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych

do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o

podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie wniesienie,

przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej

(brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia oraz przedstawienie kopii polisy

ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opłacenia wymagalnych składek w wys. określonej w § 7 wzoru

umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Szczegółowe informacje dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarte są w SWZ. Postanowienia

umowy (Wzór umowy) stanowi załącznik nr 5 do SWZ. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez

wykonawcę projektowanych postanowień umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania

zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 02/09/2021

Czas lokalny: 10:30

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 30/11/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 02/09/2021

Czas lokalny: 11:00

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.

27/07/2021 S143

https://ted.europa.eu/TED

4 / 6

Dz.U./S S143

27/07/2021

380423-2021-PL

5 / 6

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania

informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.

Szczegółowe wymogi dotyczące realizacji zamówienia, a także informacje o środkach komunikacji

elektronicznej, wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania

korespondencji zawarte zostały w dokumentach zamówienia (SWZ i załącznikach). Zamawiający wykluczy

z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108

ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp. Do oferty wykonawca załącza: formularz JEDZ, pełnomocnictwo

(jeśli dotyczy), Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Załącznik do

SWZ), Zobowiązanie podmiotu trzeciego (Załącznik do SWZ), dokument potwierdzający wniesienie wadium,

zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy). Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający

przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do

złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych

środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w

postępowaniu. Dokumenty te zostały szczegółowo określone w SWZ.

Informacja o dialogu technicznym:

W 2020 roku przeprowadzono dialog techniczny poprzedzający wszczęcie przedmiotowego postepowania.

Był on prowadzony zgodnie z zapisami ustawy PZP ę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. 2019, poz. 1843 j.t.).zgodnie i w oparciu o art. 31a – 31c tejże ustawy. Całość dokumentacji z

przeprowadzonego dialogu technicznego jest opublikowana na stronie internetowej (BIP) Zamawiającego

(www.umgdy.gov.pl - zakłądaka "Dialog techniczny" -> "Archiwum"). Dokumentacja z dialogu technicznego

stanowi również załącznik do SWZ przedmiotowego postępowania.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

27/07/2021 S143

https://ted.europa.eu/TED

5 / 6

Dz.U./S S143

27/07/2021

380423-2021-PL

6 / 6

Oficjalna nazwa: Krajowa Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub

może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony

prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

22/07/2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.