• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Modernizacja ujęcia wody chłodzącej

Standard

Dane kontaktowe

Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja ujęcia wody chłodzącej w PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże

Numer referencyjny: POST/PEC/PEC/UZS/00341/2022
II.1.2)Główny kod CPV
50500000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników metalowych i maszyn
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem Zamówienia jest Modernizacja ujęcia wody chłodzącej w PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

PGE Energia Ciepła S.A.; Oddział Wybrzeże - 80-867 Gdańsk, Ul. Swojska 9;

- EC Gdańsk EC2 - 80-555 Gdańsk Ul. Wiślna 6;

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie Modernizacji ujęcia wody chłodzącej w PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże

2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Postanowienia szczegółowe w zakresie zasad i terminów realizacji zamówienia określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://swpp2.gkpge.pl
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/55196/details

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/05/2022
Termin składania:2022-05-31
Otwarcie:Warunki otwarcia ofert Data: 31/05/2022 Czas lokalny: 12:30 Miejsce: Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Wykonawców, przy użyciu Systemu Zakupowego GK PGE, w dniu 31.05.2022r o godz. 12.30.
Miejsce i termin realizacji:Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

PGE Energia Ciepła S.A.; Oddział Wybrzeże - 80-867 Gdańsk, Ul. Swojska 9;

- EC Gdańsk EC2 - 80-555 Gdańsk Ul. Wiślna 6;
Wadium:nie wymagane
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 29/08/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/04/2022
Kontakt:PGE Energia Ciepła S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: KRS: 0000013479
Budynek Skylight, XII p. przy ul. Złotej 59
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
00-120
Polska
Osoba do kontaktów: Marta Leśniak
E-mail: marta.lesniak@gkpge.pl
Tel.: +48 782320010
Język kontaktu:polski
Kod CPV:50500000
Numer dokumentu:228146-2022, POST/PEC/PEC/UZS/00341/2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.