• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Modernizacja systemu przechowywania złowionych ryb

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Modernizacja systemu przechowywania złowionych ryb
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Modernizacja systemu przechowywania złowionych ryb
w celu poprawy jakości pozyskanego surowca na jednostce łowczej typu B-410 (WŁA 295).
I Opis przedmiotu zamówienia Lp. Nazwa 1 Remont Ładowni - objętość robocza ok. 98m?.
1.1
Demontaż agregatu chłodniczego wraz z instalacją, demontaż płyt szalunkowych wraz ze stelażem, demontaż desek szotowych, demontaż starych lamp wraz z instalacją, demontaż szt. 2 pomp zęzowych wraz z instalacją, demontaż pilersów szt. 6 demontaż pozostałego wyposażenia aż do konstrukcji stalowej. Utylizacja.
1.2
Skucie betonu z podłogi - ok. 6m3. Usunięcie gruzu. Utylizacja.
1.3
Piaskowanie do klasy Sa 2.5 konstrukcji stalowej - powierzchnia ok. 200 m2
Wymiana skorodowanej konstrukcji stalowej - założyć 2000 kg
Malowanie konstrukcji stalowej - farba epoksydowa bogata w cynk - 75 DFT + farba epoksydowa min 350 DFT.
1.4
Wykonanie stelażu pod płyty poszycia ładowni (kątownik 55x50 - ok. 200 mb). Wykonanie konstrukcji kanału ściekowego szer.500 mm na długości ok. 5 m w części rufowej ładowni.
1.5
Ułożenie izolacji podłogi - styropian EPS200 lub równoważny o grubości 20 cm - około 60m2
1.6
Betonowanie podłogi ok. 40m2 na grubość ok. 15 - 20 cm
1.7
Ułożenie poszycia ładowni - płyty polietylenowe (grubość 15 mm na ścianach - pow. użytkowa ok. 70 m2, grubość 8 mm na sufitach - pow. użytkowa - 45 m2). Zastosować łączenie za pomocą nierdzewnych śrub do konstrukcji. Płyt PE100 pospawać na szczelność.
Przewidzieć 3 pkt. do kontroli wizualnej blach kadłuba oraz 2 pkt. dostępowe do kontroli pomp zęzowych.
1.8
Wymienić kanały zrzutowo-sortowe z taśmociągów (rura nierdzewna fi około 300, dł. 1000 mm) - 3 pkt. Jaden kanał nieużyteczny - zaślepić.
1.9
Zamontować agregat chłodniczy w nowym miejscu (dziób). Należy przedłużyć o około 5mb rurociągi i instalację elektryczną.
1.10
Pompę zęzową z środkowej część ładowni, przenieść w nowe miejsce (część rufowa PB). Założyć przeniesienie instalacji elektrycznej i rurociągu wydawania na pokład). Pompę zęzową wyremontować na warsztacie (wymienić uszczelnienia, łożyska).
1.11
Wykonać demontowany i rozkładany nierdzewny stół w ładowni o wymiarach około 150x130. Wykonać uchwyty do złożenia stołu i
powieszenia na szocie w ładowni.
1.12
Wymienić instalację elektryczną wraz z wymianą oświetlenia (IP66) - szt. 5
1.13
Regeneracja wraz z wymianą uszczelki włazu głównego (800x800) i włazu do lodu fi 600.
1.14
Wykonać nowe zabezpieczenie (pilersy) - szt. 6 o dł. 3,2mb , szt. 4 o dł. 2mb
1.15
Wymiana desek szotowych ok. 30m2 - gr.45mm
1.16
Wykonanie i montaż kanału (w rufowej części ładowni) drenażowego wraz z zamykanym (perforowana nierdzewna blacha) - dł. ok. 6mb (szerokość kanału 500mm).
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 08.06.2022 ROKU DO GODZ.: 15:00.
Ofertę należy złożyć na druku stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego podany w nagłówku niniejszego zapytania lub złożyć osobiście / przez osobę upoważnioną w sekretariacie SZKUNER Sp. z o.o., Ul. Portowa 22, 84-120 Władysławowo.
Termin składania:2022-06-08
Miejsce i termin realizacji:VII TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia i zgłoszenia zakończenia uruchomionego i zamontowanego zespołu urządzeń systemu przechowywania ryb wynosi trzy miesiące liczone od daty złożenia zamówienia / zawarcia umowy / wpłaty ewentualnej zaliczki (liczy się data najpóźniejsza).
Wymagania:Uwagi:
1. Oferta powinna obejmować fabrycznie nowe urządzenia, które są objęte gwarancją fabryczną producenta. Materiały użyte w ramach zlecenia, a mające kontakt z żywnością, powinny mieć odpowiednie atesty dopuszczające.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przez oferenta oferty wyłącznie na całościową realizację zamówienia.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia materiałów i urządzeń do modernizacji systemu przechowywania ryb o specyfikacji nie gorszej niż wskazana powyżej w zakresie parametrów pracy / wyposażenia, tj. uzyskującej przynajmniej te same parametry użytkowe przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych.
4. W cenie oferty należy uwzględnić wykonanie prac remontowych, dostawę oferowanych urządzeń, materiałów i części do miejsca wykorzystania ich i montażu - na jednostce łowczej WŁA 295, a następnie pierwsze uruchomienie oraz odbiór prac na terenie stoczni SZKUNER Sp. z o.o., ul. Portowa 22, 84-120 Władysławowo, woj., pomorskie.
II WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Do postępowania dopuszczone zostaną podmioty, które:
o zaoferują urządzenia systemu przechowywania ryb wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem oraz wykonanie prac remontowych, spełniające kryteria techniczne określone w opisie przedmiotu zamówienia powyżej,
o prowadzą działalność obejmującą swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
o udzielą gwarancji na oferowane urządzenia, ich montaż oraz wykonane prace remontowe o czasie trwania minimum 24 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego,
o przewidują wpłatę? przez Zamawiającego zaliczki na poczet realizacji prac o wartości nie przekraczającej 20% wartości złożonej oferty,
o zaoferowany termin dostawy i montażu urządzeń do modernizacji systemu transportu i przechowywania ryb oraz wykonania prac remontowych, nie przekroczy trzech miesięcy liczonych od daty złożenia zamówienia / zawarcia umowy / wpłaty ewentualnej zaliczki (liczy się data najpóźniejsza),
o nie są? powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo zgodnie z objaśnieniami wskazanymi poniżej.
III KRYTERIA OCENY OFERT
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
o cena netto oferty maks. 8 pkt,
o wartość netto wnioskowanej zaliczki maks. 2 pkt.
W przypadku uzyskania przez oferentów takiej samej ilości punktów wyżej w rankingu znajdzie się oferta, która uzyskała niższą cenę netto, a następnie niższą wartość netto wnioskowanej zaliczki.
IV OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
Odnośnie ceny netto, oferta o najniższej cenie netto otrzyma 8 punktów, natomiast pozostałe oferty otrzymają punkty wg wzoru:
cena netto najtańszej oferty / cena netto ocenianej oferty x 8 punktów.
Odnośnie wartości netto wnioskowanej zaliczki, oferty otrzymają punkty wg wzoru:
(20 - ((wartość netto wniosk. zaliczki / łączna cena netto) x 100)) 2 punkty x
20
V INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA
Wykluczeni z postępowania zostaną oferenci, którzy nie spełnią warunków udziału w postępowaniu, tj.:
o zaoferują urządzenia do przechowywania ryb wraz z dostawą, montażem, pierwszym uruchomieniem oraz wykonanie prac remontowych nie spełniające kryteriów technicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia powyżej,
o nie prowadzą działalności obejmującej swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia - warunek ten zostanie zweryfikowany przez Zamawiającego na etapie oceny ofert na podstawie danych dotyczących oferenta widniejących w systemach CEIDG, KRS, ich odpowiednikach zagranicznych lub ogólnie dostępnych informacji (Internet, wywiadownie handlowe itp.),
o udzielą gwarancji na oferowane urządzenia, ich montaż oraz wykonane prace remontowe o czasie trwania krótszym niż 24 miesięcy - warunek ten będzie sprawdzony przez Zamawiającego na podstawie treści oferty,
o zażądają wpłaty przez Zamawiającego zaliczki na poczet zakupu oferowanej instalacji o wartości przekraczającej 20% wartości złożonej oferty,
o zaoferowany termin wykonania prac remontowych wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem urządzeń systemu transportu i przechowywania ryb przekroczy okres trzech miesięcy liczonych od daty złożenia zamówienia / zawarcia umowy / wpłaty ewentualnej zaliczki (liczy się data najpóźniejsza) - warunek ten będzie sprawdzony przez Zamawiającego na podstawie treści oferty,
o są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo - warunek ten będzie sprawdzony przez Zamawiającego na podstawie treści oferty oraz dodatkowego oświadczenia Zamawiającego.
prośbę oferenta wydane zostanie pokwitowanie odbioru oferty / potwierdzenie odbioru wiadomości elektronicznej. Nie dopuszcza się składania ofert pocztą, kurierem ani innymi środkami komunikacji. Do oferty złożonej na załączonym druku zaleca się dołączenie specyfikacji / oferty sporządzonej na druku własnym oferenta przedstawiającej pełną specyfikację techniczną oferowanych urządzeń. Z jednostką WŁA 295 - przedmiotem prac remontowych oraz miejscem montażu urządzeń systemu przechowywania ryb można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
o dane identyfikacyjne oferenta (nazwę i adres),
o datę sporządzenia,
o opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w niniejszym zapytaniu,
o wartość netto oraz wartość brutto,
o termin realizacji zamówienia od dnia złożenia zamówienia lub zawarcia umowy,
o wartość wnioskowanej zaliczki,
o termin ważności oferty,
o udzielony termin gwarancji,
o podpis oferenta lub osoby upoważnionej do występowania w jego imieniu potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych dostępną na stronie www.szkuner.pl pod ogłoszeniem.
Przedkładana oferta musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne dodatkowe informacje, np. warunki płatności, rodzaj udzielonej gwarancji, wymagania dotyczące konserwacji, przeglądów i serwisowania urządzeń, itp.
Uwagi
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ważnych ofert. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert w walutach obcych. Dla potrzeb obliczenia punktacji ceny ofertowa w walucie obcej zostanie przeliczona na polskie złote po kursie sprzedaży danej waluty ogłoszonej przez NBP i obowiązującej w dniu wpływu oferty do Zamawiającego.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości uznania zaoferowanego okresu gwarancyjnego jako okresu łączonego gwarancji fabrycznej producenta przedłużonej o gwarancję handlową udzieloną przez Sprzedawcę w rozumieniu kodeksu cywilnego.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy / złożonego zamówienia w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy/ przyjmowania zamówienia, a takie zmiany są niezbędne do jej prawidłowego wykonania. Dopuszcza się również wprowadzenie zmian materiałowo-technologicznych oraz innych, które zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego oraz Wykonawcę, które nie zmienią celu oraz przeznaczenia całej inwestycji.
5. Przedłużenie terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku wystąpienia zdarzeń uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie zamówienia w terminie, których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć np.: panujące warunki atmosferyczne, w tym nietypowe dla danej pory roku warunki pogodowe (deszcz, śnieg, grad), utrudniające terminowe lub prawidłowe wykonanie zamówienia, wystąpienie siły wyższej czy opóźnienie przez producenta wykonania danej maszyny.
6. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy / wykonawcy, a dostawcą / wykonawcą w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce Zamawiającego jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji Zamawiającego,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika Zamawiającego,
d. pozostawaniu z Zamawiającym w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.