• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Modernizacja stolarki wewnętrznej na Statku szkoleniowym

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Modernizacja stolarki wewnętrznej na Statku szkoleniowym
Standard

Dane kontaktowe

 • Osoba/firma:

  Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte

 • Telefon:

  tel. 77/4061650, 602 514 699, 693 415 068 fax 774061652

 • E-mail:

  zamowienia@zegluga.edu.pl

 • Obserwuj OgłoszenieObserwowane ogłoszenia znajdują się w "Moje konto"
  Data publikacji: 2021-10-28
Opis:Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzyn ie-Koźlu,
zaprasza do składania ofert
w postępowaniu dotyczącym udzjelenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty
określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2019, poz. 2019z późn. zm.) na:
Modernizacja stolarki wewnętrznej na Statku szkoleniowym ,,Dobosz" Zespołu Szkół Żeglugi
Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja stolarki wewnętrznej na Statku Szkoleniowym Dobosz
Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu.
Zakres prac obejmujących modernizację na Statku Szkoleniowym Dobosz:
1. Demontaż starej okładziny ścian i sufitów.
2. Demontaż płyt podłogowych.
3. Demontaż urządzeń sanitarnych (łazienka).
4. Usunięcie starej konstrukcji drewnianej pod montaż płyt ściennych i sufitowych.
5. Wyniesienie i utylizacja zdemontowanych elementów.
6. Zabezpieczenie antykorozyjne pomieszczenia dziobowego, łazienki i pomieszczenia na rufie.
7. Wykonanie instalacji elektrycznej (oświetlenie) oraz montaż lamp.
8. Wykonanie instalacji sanitarnej (łazienka). W razie potrzeby do skorygowania po demontażach.
9. Wykonanie nowej konstrukcji pod montaż okładziny ściennej, podłogowej i sufitowej.
10. Montaż okładziny na ścianach i suficie (sklejka wodoodporna laminowana) lub inny materiał (według
uznania inwestora).
11. Montaż płyt podłogowych (sklejka wodoodporna laminowana).
12. Wykonanie konstrukcji metalowej pod montaż płyt gipsowo -kartonowych (łazienka).
13. Montaż wodoodpornych płyt gipsowo - kartonowych na ścianach i suficie (łazienka).
14. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe (płynna folia) ściany i podłogi (łazienka).
15. Kafelkowanie ścian i podłogi (łazienka).
16. Montaż armatury w łazience (umywalka, WC itp.).
17. Montaż drewnianych listew i kątowników ozdobnych (łączenia płyt, narożniki, wnęki okienne itp.)
celem poprawienia estetyki.
18. Przygotowanie drewnianych listew i kątowników do montażu (szlifowanie, bejcowanie, lakierowanie).
19. Montaż ozdobnych listew przypodłogowych (cokoły).
20. Montaż mebli (rodzaj i ilość wg, uznania inwestora).
21. Zakup i transport materiałów.
Ponadto:
1. Wykonawca zobowiązany będzie do remontów i napraw zniszczeń powstałych w wyniku
prowadzonych przez niego prac objętych przedmiotem niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do uporządkowania statku po zakończeniu prac.
3. Wszystkie niezbędne do remontu części zamienne i materiały dostarczy wykonawca remontu.
4. Zamawiający umożliwia i zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej.
Miejsce i termin składania:Ofertę proszę złożyć w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 04.11.2021 do godz. 10:00
na adres e-mail: zamowienia@zegluga.edu.pl
lub ofertę w kopercie proszę przesłać listownie na adres z dopiskiem:
ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 8 / 2021 na adres:
Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej
im. Bohaterów Westerplatte
ul. Bohaterów Westerplatte 1
47-200 Kędzierzyn - Koźle
lub dostarczyć osobiście w kopercie do sekretariatu Szkoły w terminie
do dnia
04.11.2021r. do godz. 10;00
Termin składania:2021-11-04
Otwarcie:Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
Miejsce i termin realizacji:4. MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
UWAGA!
Zamawiający nie organizuje transportu obiektu do miejsca wykonywania prac remontowych.
Miejsce postoju statku:
Basen Stoczniowy w Kędzierzynie-Koźlu, Ul. Stoczniowców 2.
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie należy zrealizować w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Wymagania:2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :
Postępowanie prowadzone jest W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO,
którego wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.)
na podstawie przepisów określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku -
Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1740) z zachowaniem procedur wewnętrznych ZSŻŚ.
Okres gwarancji wynosi minimum 36 miesięcy (nie dłużej niż 60 miesięcy) - wartość oceniana.
6. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert
7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, alternatywnych i wariantowych.
2) Wykonawca powinien złożyć ofertę na całość zamówienia. Oferty nie zawierające pełnego zakresu
przedmiotu zamówienia określonego w OPZ zostaną odrzucone jako nie zgodne
z warunkami zapytania ofertowego.
3) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty
w postępowaniu, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
4) Ofertę, pod rygorem odrzucenia należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim,
w poniższych formach:
Forma oferty:
a) należy wypełnić formularz oferty, wydrukować, podpisać dokumenty przez uprawnionego
przedstawiciela, zeskanować i skan w formie pliku PDF przesłać na adres poczty elektronicznej
e-mail: zamowienia@zegluga.edu.pl - liczy się data i godzina wpływu e-mail na serwer Zespołu
Szkół Żeglugi Śródlądowej. Brak e-mail na serwerze ZSŻŚ oznacza brak wpływu oferty do
ZSŻŚ.
Lub
b) należy wypełnić formularz oferty, wydrukować, podpisać dokumenty przez uprawnionego
przedstawiciela i wysłać lub dostarczyć osobiście na adres Szkoły z dopiskiem:
ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 8 / 2021
na adres: Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte
ul. Bohaterów Westerplatte 1
47-200 Kędzierzyn - Koźle
Oferty przesłane w innej formie niż opisane powyżej nie będą rozpatrywane
5) Na ofertę składa się:
1. Formularz ofertowy,
2. W przypadku podpisania formularza oferty przez pełnomocnika wykonawcy do oferty należy dołączyć
w oryginale pełnomocnictwo Wykonawcy.
3. Poprawki w ofercie muszą być dokonane poprzez naniesienie czytelne treści właściwej oraz opatrzone
podpisem osoby/osób podpisujących ofertę w przeciwnym wypadku nie będą uwzględnione.
4. Oferta pod rygorem odrzucenia winna być sporządzona zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania
ofertowego, bez żadnych zastrzeżeń i uwarunkowań z uwzględnieniem zadawanych
przez Wykonawców pytań i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi.
Wykonawca składający ofertę ponosi pełną odpowiedzialność za jej kompletność i zgodność
z wymaganiami tegoż zapytania. W przypadku stosowania własnych druków muszą one zawierać
wszystkie elementy i opisy zawarte w załączonych wzorach.
5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem Oferty.
6. Zmiany lub wycofanie oferty. Skuteczność zmian lub wycofanie złożonej oferty:
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie
złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.
Zmiana złożonej oferty.
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone
w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.
Wycofanie złożonej oferty:
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez
przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy
składaniu oferty. Do oświadczenia musi być dołączony dokument, z którego jasno wynika, kto jest
uprawniony do reprezentowania firmy Wykonawcy, a tym samym do wycofania złożonej oferty.
8. Dokumenty jakie należy złożyć:
Formularz oferty.
9. ZASADY ODRZUCANIA OFERT:
1) Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w OPZ (wszystkich
pozycji i w każdym z zakresów oraz zgodnych z opisem) zostaną odrzucone jako niezgodne
z warunkami zapytania ofertowego.
2) Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami niniejszego
zapytania ofertowego.
3) Zamawiający odrzuci oferty, które nie będą zawierały formularza oferty.
4) Zamawiający odrzuci oferty niepodpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy
określonego aktem rejestrowym lub pełnomocnictwem z podaniem imienia i nazwiska.
5) Zamawiający odrzuci oferty, które zostały złożone z naruszeniem postanowień Kodeksu Cywilnego
lub Kodeksu Spółek Handlowych albo innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących
zasady reprezentacji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
6) Zamawiający odrzuci oferty, których złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
7) Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy, który prowadzi z Zamawiającym spór przed sądem lub
arbitrażem w sprawie dotyczącej wykonania zobowiązań lub w stosunku do Wykonawcy orzeczono
o odszkodowaniu na rzecz Zamawiającego.
8) Jeżeli Wykonawca nie złożył dokumentów, o których mowa powyżej lub innych dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania (poza formularzem oferty), dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym.
9) Brak uzupełnienia dokumentów przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie skutkować będzie
odrzuceniem oferty Wykonawcy.
10) Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku
odrzucenia oferty.
11) Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty z przyczyn formalnych w kolejnych
postępowaniach tych Wykonawców, którzy złożą oświadczenia lub podadzą informacje niezgodne
ze stanem faktycznym.
12) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik
postępowania skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy z prowadzonego postępowania,
niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.
13) Zamawiający odrzuci ofertę, która wpłynie po terminie.
10. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:
1. Cena oferty jest ceną ryczałtową brutto, zawierającą wszystkie koszty wykonania pełnego zakresu
przedmiotu zamówienia. Przez cały okres realizacji zamówienia nie będzie podlegała zmianom ani
korektom.
2. Ofertowaną cenę ( bez względu na sposób jej obliczenia) w postaci ceny ryczałtowej za całość usługi
należy wyliczyć w oparciu o OPZ, jego zakres, aktualnie powszechnie stosowane katalogi, cenniki,
taryfikatory, bądź inne wskaźniki kosztów, zalecaną wizję w terenie , uzyskane potrzebne informacje
dotyczące natury terenu, trudności oraz wszelkich innych okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na
wykonawstwo usług a także koszty związane z obowiązującymi przy wykonaniu zamówienia
przepisami prawa w tym koszty należnego podatku od towarów i usług VAT oraz koszty wynikające
z wszelkich upustów i rabatów itp. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z realizacja
zamówienia.
3. Wykonawca, który planuje przeprowadzenie remontu poza obszarem - basen Stoczniowy
w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Stoczniowców 2 (miejscem obecnego postoju) winien w ofercie ująć
koszty transportu z obecnego miejsca postoju na miejsce planowanego remontu. W takim wypadku
Wykonawca winien wskazać adres tego miejsca oraz określić rodzaj wybranego transportu (wodny,
drogowy, kolejowy).
4. Wykonawca określając wynagrodzenie zobowiązany jest do bardzo starannego zapoznania się
z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ
na cenę zamówienia.
5. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami i tak przeliczoną ofertę podda ocenie wg
obowiązujących kryteriów.
6. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez
kwoty podatku.
7. Cena oferty, stawki jednostkowe i ceny występujące w ofercie będą podane przez wykonawcę
wyłącznie w złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wszystkie płatności i
zobowiązania będą realizowane jedynie w złotych polskich.
8. W przypadku różnic w podaniu ceny (cena podana liczbowo, cena podana słownie) Zamawiający
przyjmie za prawidłową cenę podaną liczbowo, chyba z treści pozostałych dokumentów będzie
wynikać prawidłowość ceny pisemnej.
1. Zamawiający uzna za ofertę najkorzystniejszą tę, która nie będzie podlegać odrzuceniu i uzyska najwyższą liczbę
punktów wynikających z ww. kryteriów oceny ofert. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić
będzie końcową ocenę danej oferty. Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku.
2. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzjelenia przez Wykonawców wyjaśnień
treści złożonych przez niego ofert.
12. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
1. Zamawiający powiadamiając o tym Wykonawcę poprawi w ofercie Wykonawcy omyłki,
polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wyrażenia pisemnej zgody na dokonanie takiego
poprawienia oferty. Brak odpowiedzi ze strony Wykonawcy na dokonaną poprawkę w terminie
2 dni od doręczenia zawiadomienia przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewyrażenie
zgody na poprawienie omyłki i skutkować będzie odrzuceniem jego oferty.
13. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA:
1) Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta uzyska największą liczbę punktów
wynikającą z przyjętych kryteriów oceny ofert oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany w ciągu 5 dni od otrzymania
pisemnego powiadomienia o jego wyborze, do stawienia się w ZSŻS w celu podpisania umowy
w trzech egzemplarzach, która będzie zawierać zapisy akceptowanych przez Wykonawcę istotnych
postanowień umowy wraz z dodatkowymi zapisami uszczegóławiającymi i korygującymi
wprowadzonymi przez Zamawiającego, a wynikającymi z treści złożonej oferty i zapisów
zapytania ofertowego.
3) Wykonawca, który nie stawi się w celu podpisania umowy w terminie określonym w punkcie
powyżej może zostać uznany, iż uchyla się od zawarcia umowy. Jeżeli zamawiający uzna,
że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy może wybrać ofertę następną w kolejności lub
unieważnić postępowanie. Wykonawcom nie przysługują wobec Zamawiającego w takim
przypadku żadne roszczenia.
4) Dopuszcza się zmianę istotnych postanowień zawartej umowy w przypadkach jak niżej:
1. Strony dopuszczają zmiany cen w przypadku:
a) zmiany stawek podatku VAT na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym
zakresie, przy czym cena netto pozostanie niezmieniona i obowiązująca do końca trwania umowy.
2. Zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które mają wpływ na treść umowy.
2) Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert nie będą
rozpatrywane - liczy się data i godzina wpływy e-mail na serwer Szkoły.
4) Wykonawca na życzenie otrzyma potwierdzenie złożenia oferty z datą i godziną wpływu.
5) Zamawiający poinformuje Wykonawców o wynikach postępowania na stronie internetowej
w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
15 . SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:
1) Dla potrzeb niniejszego postępowania Zamawiający ustala, że porozumiewanie się z Wykonawcami
w zakresie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji dotyczących postępowania odbywać się
będzie drogą elektroniczną. Przekazywanie informacji drogą elektroniczną odbywać się będzie na
następujący adres e-mailowy: zamowienia@zegluga.edu.pl za potwierdzeniem otrzymania wiadomości.
Kontakt:Wszelkiego rodzaju informacji udziela Pan Grzegorz Nadolski pod numerem telefonu: 693415068
2) Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:
W zakresie merytorycznym, formalnym oraz organizacyjnym osobami upoważnionymi do kontaktu
z Wykonawcami są:
Pani Agnieszka Kossakowska - Dyrektor ZSŻŚ pod numerem tel. 602514699
Pan Grzegorz Nadolski - pracownik ZSŻŚ pod numerem tel. 693415068
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:ZSŻŚ.DG.26.20.2021, 8 /2021
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.