• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

PRZETARG NA: Modernizacja Stanowiska Przeładunku Paliw Płynnych i zwiększenie możliwości przeładunkowych paliw planowanej inwestycji w Porcie Gdynia

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Modernizacja Stanowiska Przeładunku Paliw Płynnych i zwiększenie możliwości przeładunkowych paliw planowanej inwestycji w Porcie Gdynia

ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.

81-337 G D Y N I A, ul. ROTTERDAMSKA 9

zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

Wykonanie Karty Informacyjnej Przedsiębiorstwa (KIP) dla planowanej inwestycji pod nazwą: „Modernizacja Stanowiska Przeładunku Paliw Płynnych i zwiększenie możliwości

przeładunkowych paliw w porcie Gdynia”

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S. A.” (dalej: Regulamin), dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego:

https://www.port.gdynia.pl/regulamin-udzielania-zamowien/.

2. Treść SWZ zamieszczona jest na stronie internetowej dostępnej pod adresem:

www.port.gdynia.pl/przetargi-nieelektorinczne w wierszu oznaczonym tytułem sprawy

zgodnym z niniejszym postępowaniem.

3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (dalej: KIP) dla planowanej inwestycji pod nazwą: „Modernizacja Stanowiska Przeładunku Paliw Płynnych i zwiększenie możliwości przeładunkowych paliw planowanej inwestycji w porcie Gdynia”.

4. Szczegółowy opis zadania pn.: Modernizacja Stanowiska Przeładunku Paliw Płynnych i zwiększenie możliwości przeładunkowych paliw w porcie Gdynia, dla którego ma być

wykonana KIP zawiera załączniki nr 5 do SWZ.

5. KIP powinna zawierać w szczególności:

1) analizę emisji hałasu do środowiska w czasie budowy, eksploatacji i likwidacji planowanej inwestycji z uwzględnieniem hałasu podwodnego (wykonanie symulacji

hałasu podwodnego);

2) oszacowanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery związanej z realizacją, eksploatacją i likwidacją planowanej inwestycji;

3) przedstawienie i ocenę pod kątem środowiskowym, wszystkich analizowanych wariantów (lokalizacyjnych, technicznych i technologicznych) wraz z uzasadnieniem wyboru wariantu przeznaczonego do realizacji i najkorzystniejszego dla środowiska;

4) określenie przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na klimat, analizę odporności oraz podatności, zdolności adaptacyjnej przedsięwzięcia do zmian klimatu, w tym w zakresie ekstremalnych zjawisk pogodowych wszystkich rozpatrywanych wariantów;

5) analizę oddziaływań na hydromorfologię wód powierzchniowych i podziemnych wraz z określeniem wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych, o których mowa

w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61 Ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 roku (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1478 z poźn.zm.), z uwzględnieniem skumulowanego efektu planowanych inwestycji w tym rejonie portu;

6) dane o obszarach podlegających ochronie na podstawie Ustawy o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnego wpływu na Obszarspecjalnej ochrony ptaków Natura 2000: Zatoka Pucka PLB220005;2

7) analizę efektów skumulowanych, w szczególności w aspekcie emisji hałasu i zanieczyszczeń do atmosfery oraz wpływu na obszary podlegające ochronie;

8) ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej ze szczególnym uwzględnieniem rozlewów olejowych i metod ich ograniczenia.

6. Opis sposobu udzielania wyjaśnień do treści SWZ:

1) wnioski o wyjaśnienie treści SWZ Wykonawcy mogą przekazywać Zamawiającemu wyłącznie pocztą elektroniczną na adresy e-mail podane w Rozdz. VIII ust. 3 SWZ w terminie do dnia 29 listopada 2023 roku. Zamawiający udzieli wyjaśnień, o których mowa w zdaniu poprzednim, niezwłocznie. Po tym terminie Zamawiający zastrzega sobie prawo nie udzielenia odpowiedzi.

2) w uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na SWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim przypadku częścią SWZ i jest wiążąca dla Wykonawców.

3) Zamawiający zamieści na stronie internetowej postępowania www.port.gdynia.pl/przetargi-nieeletkroniczne, treść wniosków, o których mowa w pkt. 6.1 niniejszego Ogłoszenia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego, bez ujawniania źródła zapytania, treść modyfikacji SWZ, w przypadku ich dokonania oraz wszelkie dodatkowe materiały i informacje dotyczące przedmiotowego postępowania.

7. Podstawy wykluczenia Wykonawców z postępowania, warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1) o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:

a) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835),

b) § 23 ust. 1pkt. 1), 3)-6) Regulaminu;

2) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone poniżej warunki udziału w postępowaniu:

A. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku.

B. uprawnień do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku.

C. zdolności technicznej i zawodowej:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunku:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada

niezbędną wiedzę i doświadczenie wyrażające się wykonaniem w okresie ostatnich

3 (słownie: trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w sposób należyty minimum

1 (słownie: jednej) Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) lub Raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia z branży portowej na kwotę co najmniej 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy 00/100 złotych) netto wraz z uzyskaniem Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i uzyskał pozytywne referencje zamawiających;

D. sytuacji finansowej lub ekonomicznej:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada na dzień składania ofert ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

3

Ocena spełnienia przez Wykonawcę ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych w tym postępowaniu przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wskazanych w SWZ, według formuły „spełnia – nie spełnia.

8. Terminy wykonania zamówienia:

1) terminem wykonania przedmiotu zamówienia jest dzień dostarczenia Zamawiającemu KIP w formie papierowej i w formie cyfrowej oraz uzyskanie przez Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w następujących terminach:

a) wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w formie elektronicznej - w terminie do 3 (słownie: trzech) miesięcy od daty podpisania Umowy;

b) wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w formie papierowej – niezwłocznie po akceptacji przez Zamawiającego bez zastrzeżeń formy elektronicznej przedmiotu zamówienia.

10. Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą przez okres nie dłuższy niż 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów:

1) przy ocenie oferty Zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium, jakim jest ryczałtowa cena brutto za kompleksową realizację przedmiotu zamówienia – waga 100% (100 pkt.);

2) w celu przydzielenia punktów za cenę Zamawiający:

a) ustali ofertę o najniższej cenie i przydzieli jej najwyższą ilość punktów, tj. 100 punktów;

b) pozostałym ofertom przydzieli punkty za cenę według udziału procentowego najniższej ceny w stosunku do ceny danej oferty, tj. wg wzoru:

Cn

(C) = —— x 100

Cb

gdzie:

Cn - całkowita cena ryczałtowa brutto za kompleksową realizację przedmiotu zamówienia - najniższa spośród badanych ofert;

Cb – całkowita cena ryczałtowa brutto za kompleksową realizację przedmiotu zamówienia– oferty badanej;

3) Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, która:

a) odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Regulaminie;

b) odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SWZ;

c) została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium oceny i uzyskała najwyższą liczbę punktów;

4) liczba punktów uzyskanych przez ofertę podlega zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku;

5) cena przedstawiona przez Wykonawcę w FORMULARZU OFERTY nie będzie podlegała zmianom w trakcie realizacji przedmiotu Zamówienia na niekorzyść Zamawiającego;

6) waluta ceny – PLN; 4

7) w przypadku, gdy zaoferowana cena cyfrowo i słownie nie będzie tożsama, jako wiążącą Zamawiający przyjmie cenę pisaną słownie ze wszystkimi konsekwencjami rachunkowymi;

8) w przypadku, gdy powstanie różnica pomiędzy zaoferowaną ceną netto a ceną brutto jako wiążącą Zamawiający przyjmie oferowaną cenę brutto i dokona stosownych obliczeń rachunkowych i korekt w treści oferty;

9) jeżeli niemożliwy jest wybór oferty najkorzystniejszej, ponieważ zostały złożone oferty o takich samych cenach, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1) oferty należy składać w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. przy ul. Rotterdamskiej 9 w Gdyni, w Kancelarii Ogólnej mieszczącej się w holu przy wejściu głównym do budynku, vis a vis Recepcji, pok. 020, w terminie do dnia 8 grudnia 2023 roku do godz. 1100;

2) dzień i godzinę złożenia oferty określa się według dnia i godziny wpływu oferty do Kancelarii Ogólnej;

3) otwarcie ofert nastąpi w Sali nr 121 mieszczącej się w budynku siedziby Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. przy ul. Rotterdamskiej 9 w Gdyni, w dniu 8 grudnia 2023 roku o godz. 11:30

.

Otwarcie ofert jest jawne;

4) informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej pod adresem www.port.gdynia.pl .

Informacja upubliczniona przez Zamawiającego po otwarciu ofert będzie zawierać:

❖ nazwy (firmy), imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej

działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania Wykonawców, którzy złożyli oferty;

❖ informacje dotyczące ceny zawarte w ofertach.

13. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

Zamawiający nie przewiduje dodatkowej aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

14. Inne postanowienia:

1) Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zastrzega sobie:

a) prawo zamknięcia postępowania na każdym z jego etapów bez wybrania jakiejkolwiek z ofert – bez podania przyczyny;

b) prawo modyfikacji SWZ i załączników do niej przed upływem terminu składania ofert;

c) prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym z jego etapów na podstawie § 22 Regulaminu.

2) Zasady przeprowadzenia postępowania w zakresie nieobjętym SWZ, w szczególności przesłanki odrzucenia oferty, wykluczenia Wykonawcy oraz unieważnienia

postępowania, określa Regulamin.

Dziękujemy za wysłane grafiki.