• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Modernizacja ściany odwodnej Nabrzeża Kapitanatu Portu Basenu Roboczego w Porcie Północnym

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Modernizacja ściany odwodnej Nabrzeża Kapitanatu Portu Basenu Roboczego w Porcie Północnym
Standard

Dane kontaktowe

Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp Roboty budowlane Postępowanie nr NPR/IH/2022/032 - Modernizacja ściany odwodnej Nabrzeża Kapitanatu Portu Basenu Roboczego w Porcie Północnym SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191478408 1.4.) Adres zamawiającego 1.4.1.) Ulica: Zamknięta 18 1.4.2.) Miejscowość: Gdańsk 1.4.3.) Kod pocztowy: 80-955 1.4.4.) Województwo: pomorskie 1.4.5.) Kraj: Polska 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.portgdansk.pl SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00293423/01 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01 2.4.) Data ogłoszenia: 2022-08-05 08:33 SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU 3.1.) Nazwa zamówienia Postępowanie nr NPR/IH/2022/032 - Modernizacja ściany odwodnej Nabrzeża Kapitanatu Portu Basenu Roboczego w Porcie Północnym 3.2.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych, polegających na wykonaniu remontu ścieżki cumowniczej i linii odbojowej Nabrzeża Kapitanatu Portu Basenu Roboczego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagane warunki jego wykonania zamieszczone są w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz w Projekcie umowy zamieszczonym w Załączniku nr 4 do SIWZ. 3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2022-08-19 11:00 3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia Postępowanie jest prowadzone w trybie: przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawy” wprowadzonym Zarządzeniem Nr 4/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. (obowiązującym od 2 marca 2020 r.), zwanym w dalszej części SIWZ Regulaminem. Treść Regulaminu zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce przetargi SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE 1. Postępowanie jest prowadzone w trybie: przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawy” wprowadzonym Zarządzeniem Nr 4/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. (obowiązującym od 2 marca 2020 r.), zwanym w dalszej części SIWZ Regulaminem. Treść Regulaminu zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce przetargi. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się: do 70 tygodni od daty zawarcia umowy. 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia zostały określone w pkt 5 SIWZ. 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia Wykonawców został określony w pkt 5 i 6 SIWZ. 7. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium. Wysokość wadium wynosi: 50 000 PLN. Wymagania dotyczące Ogłoszenie nr 2022/BZP 00293423/01 z dnia 2022-08-05 2022-08-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp - - Roboty budowlane wadium zostały określone w pkt 8 SIWZ. 8. Kryteria oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się wyłącznie ceną brutto oferty, która stanowi jedyne kryterium oceny ofert. Kryterium ceny rozpatrywane będzie na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. 9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Oferty należy złożyć w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w pokoju nr: 10B - Kancelaria ogólna, w terminie do: 19.08.2022 r. godz. 11:00 albo przesłać na adres Zamawiającego określony w pkt. 11.2. SIWZ. W razie wpływu oferty za pośrednictwem poczty – decyduje data, godzina wpływu do Kancelarii Ogólnej Zamawiającego. Oferty zostaną otwarte na publicznej sesji otwarcia ofert w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. w Gdańsku przy ul. Zamknięta 18, w sali nr: 9A w dniu: 19.08.2022 r. godz. 11:15. 10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Wykonawca może w każdym czasie do upływu terminu związania ofertą samodzielnie przedłużyć ten termin.

O firmie

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Bezpieczny port w biznesie

Profil firmy Jak dojechać

Dziękujemy za wysłane grafiki.