• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Modernizacja Nabrzeża Barkowskiego

Standard

Dane kontaktowe

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

NA „MODERNIZACJĘ NABRZEŻA BARKOWSKIEGO”

1. Zamawiający

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg,

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr

0000157554, NIP 671-16-02-794, REGON 331046773, kapitał zakładowy:

34.149.000,00 zł, www.zpmkolobrzeg.pl, mail: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl, tel. 94

3516765, godziny urzędowania: 7.00 – 15.00.

2. Określenie przedmiotu zamówienia

Nazwa zamówienia: „Modernizacja Nabrzeża Barkowskiego”.

Kody CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45241500-3 - Roboty budowlane w zakresie nabrzeży

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. Modernizacja Nabrzeża

Barkowskiego w formule „zaprojektuj i wybuduj”, dokumentacji projektowej oraz

robót budowlanych, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia, w szczególności

z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym część III SWZ.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMR

Działanie 1.12 Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie –

inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc

wyładunku i przystani w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa

zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego,

konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym

„Rybactwo i Morze.

3. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do dnia 31.03.2023 r.

4. Warunki udziału w postępowaniu

4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki

dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub

zawodowej,

o ile wynika to z odrębnych przepisów;

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

4) zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający zastrzega możliwość odwołania albo zmiany warunków przetargu

określonych w SWZ i ogłoszeniu przed terminem składania ofert.

4.2. Opis sposobu oceny spełniania warunku w zakresie warunku dotyczącego

sytuacji ekonomicznej lub finansowej

W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub

finansowej Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia:

2

1) powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę

nie mniejszą niż 3.000.000,00 PLN (trzy miliony złotych);

2) powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę

ubezpieczenia nie mniejszą niż 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów

złotych);

3) powinien posiadać w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy, w tym okresie, łączne obroty rozumiane jako przychód

netto ze sprzedaży w kwocie rocznie co najmniej 10.000.000,00 PLN (słownie:

dziesięć milionów złotych);

4) powinien posiadać dodatni wynik finansowy netto w każdym z 3 ostatnich lat

obrotowych.

4.3. Opis sposobu oceny spełniania warunku w zakresie warunku dotyczącego

zdolności technicznej lub zawodowej

W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub

zawodowej powinien wykazać, że:

1) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:

a) 2 roboty, przy czym minimum jedna w formule „zaprojektuj i wybuduj”,

każda w zakresie infrastruktury hydrotechnicznej w porcie, polegająca na

budowie/przebudowie/modernizacji nabrzeża na odcinku nie krótszym niż 150

m wraz z budową/przebudową/modernizacją sieci kanalizacyjnej, deszczowej

i elektrycznej, obejmująca zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na

budowę, roboty budowlane, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

2) dysponuje bądź będzie dysponował następującymi osobami:

a) jedną osobą mającą pełnić funkcję kierownika budowy

- posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno -

budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, bądź

odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów uprawniające do pełnienia funkcji kierownika budowy

przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,

- posiadającą co najmniej 60 miesięcy doświadczenia zawodowego przy

realizacji robót budowlanych na obiektach infrastruktury hydrotechnicznej, jako

kierownik budowy lub kierownik robót budowlanych (w rozumieniu art. 12 ust. 1

pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.

z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) – dalej jako "Prawo Budowlane”), w tym pełnienie

funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej

w formule „zaprojektuj i wybuduj” o wartości co najmniej 10.000.000,00 PLN,

- przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego,

b) jedną osobą mającą pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych

- posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

bądź odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót

elektrycznych przy wykonywaniu robót elektrycznych objętych przedmiotem

zamówienia,

- posiadającą co najmniej 60 miesięcy doświadczenia zawodowego przy

realizacji robót elektrycznych, jako kierownik budowy lub kierownik robót

elektrycznych (w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane),

- przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego,

3

c) jedną osobą mającą pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych

- posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych

i kanalizacyjnych bez ograniczeń, bądź odpowiadające im ważne uprawnienia

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do

pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych przy wykonywaniu robót

sanitarnych objętych przedmiotem zamówienia,

- posiadającą co najmniej 60 miesięcy doświadczenia zawodowego przy

realizacji robót sanitarnych, jako kierownik budowy lub kierownik robót

sanitarnych (w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane),

- przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego,

d) jedną osobą mającą pełnić funkcję projektanta branży drogowej

- posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej do

projektowania bez ograniczeń, bądź odpowiadające im ważne uprawnienia

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do

pełnienia funkcji projektanta branży drogowej w ramach przedmiotu zamówienia,

- posiadającą co najmniej 36 miesięcy doświadczenia zawodowego przy

projektowaniu branży drogowej, jako projektant (w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2

ustawy Prawo Budowlane),

- przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego,

e) jedną osobą mającą pełnić funkcję projektanta branży hydrotechnicznej

- posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej

hydrotechnicznej do projektowania bez ograniczeń, bądź odpowiadające im

ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

uprawniające do pełnienia funkcji projektanta branży hydrotechnicznej w ramach

przedmiotu zamówienia,

- posiadającą co najmniej 36 miesięcy doświadczenia zawodowego przy

projektowaniu branży hydrotechnicznej, jako projektant (w rozumieniu art. 12 ust.

1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane),

- przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego,

Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji projektanta branży drogowej

i projektanta branży hydrotechnicznej przez jedną osobę spełniającą łącznie warunki

w tym zakresie.

Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych,

dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.

z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii

Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220 z późn. zm.) - które pozwalać będą na

pełnienie określonych funkcji w zakresie objętym umową.

4.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających

zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. W stosunku

do podmiotu udostępniającego nie mogą zachodzić przesłanki wykluczenia, o których

mowa w pkt 12 SWZ. 

4

4.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych

lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty

budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W powyższym

przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do

oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają

poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.

5. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania

5.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na

celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym

mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46

lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa

w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub

utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub

ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu

karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym

mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 oraz z

2020 r. poz. 2023),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307

Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286

Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o

których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo

skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca

2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza

w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta

prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio

przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie

w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia

publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek,

że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu

zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub 

5

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że

przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy

lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji

i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału

w postępowaniu o udzielenie zamówienia.,

7) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego

aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego

działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego

rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach

miejsca wszczęcia tej procedury.

Przepisy art. 110 i 111 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.

5.2. W celu zachowania konkurencyjnego wyboru oferentów, Zamawiający nie może

udzielać zamówienia podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub

kapitałowo, z zastrzeżeniem nieotrzymania żadnej ważnej oferty.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru oferenta

a oferentem, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji w kapitale innego podmiotu,

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub

powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia,

opieki lub kurateli.

W tym celu Wykonawca złoży oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr

6 do SWZ.

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie

wyłącznie kryterium ceny.

W kryterium „cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

najniższa cena brutto x 100 pkt

(wśród ofert niepodlegających odrzuceniu)

 liczba punktów = -----------------------------------------------

 cena brutto oferty ocenianej

7. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.12.2021 r. do godziny 1000

. Przy wejściu na

teren Portu Handlowego należy uzyskać przepustkę po okazaniu dowodu osobistego.

8. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz

z upływem terminu składania ofert.

Dziękujemy za wysłane grafiki.