• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Konserwacja i utrzymanie prawidłowego stanu technicznego łodzi

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Konserwacja i utrzymanie prawidłowego stanu technicznego łodzi
Standard

Dane kontaktowe

Opis:,,Konserwacja i utrzymanie prawidłowego stanu technicznego łodzi eksploatowanych w wyrobiskach Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w okresie od podpisania umowy do 31. 01. 2023r."
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie konserwacji i napraw, inspekcji serwisowej (diagnozy) oraz ewentualnego remontu elementów składowych podziemnego spływu łodziami w wyrobiskach Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w MGW w Zabrzu zgodnie ze specyfikacją wymienioną poniżej.
W/w przedmiot zamówienia przewiduje wykonanie (na żądanie Zamawiającego) inspekcji serwisowych oraz napraw lub remontów:
- w dwóch zestawach (po dwie) łodzi pływających na trasie spływu pomiędzy powierzchnią terenu (rejon Ul. K. Miarki) a portem zlokalizowanym w rejonie ,,Mijanki pod Browarem", instalacji zlokalizowanych w rejonie: portu ,,Sztolnia", portu ,,Przystań" i portu ,,Pod Browarem" służących do ładowania akumulatorów zabudowanych na pokładach powyższych łodzi, pozostałych konstrukcji, maszyn i urządzeń przynależnych do systemu podziemnego spływu łodziami w wyrobiskach Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w MGW w Zabrzu.
Wykonanie powyższej inspekcji odbędzie się w terminie i miejscu uzgodnionym z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.
Materiały i urządzenia użyte do napraw i konserwacji powyższych maszyn, urządzeń i instalacji w ramach niniejszego postępowania winny spełniać następujące warunki techniczne:
wszystkie elementy, materiały i urządzenia muszą byś nowe,
w/w materiały posiadać muszą wszystkie wymagane prawem dokumenty (certyfikaty, atesty, deklaracje, etc),
urządzenia powyższe muszą być wyposażone (jeśli jest wymagane) w:
o tabliczkę znamionową w języku polskim,
o deklarację zgodności (w języku polskim),
o kartę gwarancyjną w języku polskim,
o dokumentację techniczno - ruchową lub instrukcję obsługi w języku polskim.
Realizacja powyższego zadania w ramach realizacji umowy (na koszt i staraniem Wykonawcy) odbędzie się we wskazanej lokalizacji w terminach uzgodnionych z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.
Miejsce i termin składania:6. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 01. 09. 2022r. do godz. 10.00,
7. Ofertę należy złożyć:
a) osobiście na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze
b) za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: j.w.,
c) e-mailem na adres: oferty@muzeumgomictwa.pl
Termin składania:2022-09-01
Miejsce i termin realizacji:4. Termin realizacji szczegółowych zleceń: maksymalnie do 48 godzin.
Wymagania:Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy - prawo zamówień publicznych. Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.
Oferta Wykonawcy winna zawierać koszty roboczogodziny serwisanta, czas reakcji na wezwanie serwisowe, termin gwarancji na części użyte do naprawy, oraz termin gwarancji i rękojmi na usługę serwisową wykonaną w trakcie realizacji umowy na w/w zadania.
W przypadku konieczności naprawy lub wymiany poszczególnych części składowych każdorazowo wymagany będzie do przedstawienia protokół z wyceną kosztów naprawy i usunięcia przedmiotowej awarii.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej na powyżej opisany przedmiot zamówienia.
2. Warunki udziału w postępowaniu:*
Wykonawca musi posiadać:
o niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia,
o potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu zamówienia (na żądanie
Zamawiającego Oferent zobowiązany jest dostarczyć referencje potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju zamówień na kwotę min. 5 tys. zł netto),
Okres gwarancji deklarowany przez Wykonawcę na wykonany przedmiot zamówienia (usługę serwisową) nie może być mniejszy niż 12 miesięcy, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Istotne warunki zamówienia (jeśli dotyczy)*
Okres obowiązywania podpisanej umowy: od momentu podpisania do 31. 01. 2023r. Termin związania ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.
5. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Lp. KRYTERIUM: Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1. Cena 75 % 75
2. Termin realizacji zlecenia 20 % 20
3. Okres gwarancji 5 % 5
Razem: 100% 100
Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:
Kryterium nr 1 - CENA:
- Oferta z najniższą ceną* otrzyma maksymalną ilość punktów.
- W ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów
wynikającą z działania:
najniższa oferowana cena brutto
Ilość punktów badanej oferty = -----------------..................------------ x100pktx75%
w ramach kryterium ,,cena r
cena badanej oferty brutto
"'Oferta (w zakresie ceny) zostanie oceniona w następujący sposób: do oceny będzie brana cena netto 1 roboczogodziny serwisanta.
Kryterium nr 2 - TERMIN REALIZACJI ZLECENIA:
- Oferty (zawierające deklarowany - czas reakcji - termin realizacji zlecenia w godzinach) oceniane będą wg punktacji podanej poniżej:
Termin realizacji zlecenia - zgodnie z ofertą [godziny] Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium ,,termin realizacji zlecenia" (z uwzględnieniem wagi)
48 1
44-47 2
40-43 3
36 - 39 4
32-35 5
28-31 6
24-27 7
20-23 8
16 - 19 9
12-15 10
8-11 11
4-7 15
3 16
2 18
1 20
UWAGA: zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu termin (reakcji) realizacji zlecenia nie może być dłuższy niż 48 godzin.
Kryterium nr 3 - OKRES GWARANCJI:
- Oferty (zawierające deklarowany okres gwarancji na wykonane naprawy w miesiącach) oceniane będą wg punktacji podanej poniżej:
Okres gwarancji - zgodnie z ofertą [miesiące] Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium ,,okres gwarancji" (z uwzględnieniem wagi)
12 1
13 - 15 2
16 - 18 3
18- 24 i więcej 5
UWAGA: zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu minimalny okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy.
8. Na kopercie/w tytule e-maila należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: ,,Oferta dotycząca zamówienia na - Konserwacja i utrzymanie prawidłowego stanu technicznego łodzi eksploatowanych w wyrobiskach Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w okresie od podpisania umowy do 31. 01. 2023r.
10. Informacje dotyczące zawierania umowy:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do Wykonawcy zamówtenie/zlecenie/umowę w sprawie zamówienia publicznego*.
11. Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji złożonych ofert w celu uzyskania korzystniejszej ceny lub innych warunków realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że pierwotne warunki zamówienia nie mogą w sposób istotny być zmienione. Z przeprowadzonych negocjacji sporządza się protokół, który podpisują strony prowadzące negocjacje.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzjelenia zamówienia bez podania przyczyn i bez zwrotu kosztów przygotowania i złożenia oferty.
Uwagi:13. Ochrona danych osobowych:
W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE -- RODO (Dz. Urz.. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postępowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pan/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Georgiusa Agricoli 2 w Zabrzu.
Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: iod@muzeumgornictwa.pl. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie
danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać
prawo do usunięcia danych osobowych. Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osoba fizyczną lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnikom będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi.
Kontakt:9. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Pan/Pani Paweł Kulik pkulik@muzeumgornictwa.pl, tel.: 326303091 w. 6612 lub 6613.
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:MGW.TM.711.40.2022.1 PK ZPP/................./2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.