• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Konserwacja i utrzymanie prawidłowego stanu technicznego łodzi eksploatowanych

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Konserwacja i utrzymanie prawidłowego stanu technicznego łodzi eksploatowanych
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Konserwacja i utrzymanie prawidłowego stanu technicznego łodzi eksploatowanych w wyrobiskach Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Muzeum Górnictwa

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.:

,,Konserwacja i utrzymanie prawidłowego stanu technicznego łodzi eksploatowanych w wyrobiskach Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w okresie od podpisania umowy do 31. 12. 2023r."

Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy - prawo zamówień publicznych.
Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia,
które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie konserwacji i napraw, inspekcji serwisowej (diagnozy) oraz ewentualnego remontu elementów składowych podziemnego spływu łodziami w wyrobiskach Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej
w MGW w Zabrzu zgodnie ze specyfikacją wymienioną poniżej.

W/w przedmiot zamówienia przewiduje wykonanie (na żądanie Zamawiającego) inspekcji serwisowych oraz napraw lub remontów:
? w dwóch zestawach (po dwie) łodzi pływających na trasie spływu pomiędzy powierzchnią terenu (rejon Ul. K. Miarki) a portem zlokalizowanym w rejonie ,,Mijanki pod Browarem",
? instalacji zlokalizowanych w rejonie: portu ,,Sztolnia", portu ,,Przystań" i portu ,,Pod Browarem" służących do ładowania akumulatorów zabudowanych na pokładach powyższych łodzi,
? pozostałych konstrukcji, maszyn i urządzeń przynależnych do systemu podziemnego spływu łodziami w wyrobiskach Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w MGW w Zabrzu.
Oferta Wykonawcy winna zawierać koszty roboczogodz. serwisanta, czas reakcji na wezwanie serwisowe, termin gwarancji na części użyte do naprawy, oraz termin gwarancji i rękojmi na usługę serwisową wykonaną w trakcie realizacji umowy na w/w zadania.
W przypadku konieczności naprawy lub wymiany poszczególnych części składowych każdorazowo wymagany będzie do przedstawienia protokół z wyceną kosztów naprawy i usunięcia przedmiotowej awarii.
Wykonanie powyższej inspekcji odbędzie się w terminie i miejscu uzgodnionym z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.
Materiały i urządzenia użyte do napraw i konserwacji powyższych maszyn, urządzeń i instalacji w ramach niniejszego postępowania winny spełniać następujące warunki techniczne:
? wszystkie elementy, materiały i urządzenia muszą byś nowe,
? w/w materiały posiadać muszą wszystkie wymagane prawem dokumenty (certyfikaty, atesty, deklaracje, etc.),
? urządzenia powyższe muszą być wyposażone (jeśli jest wymagane) w:
o tabliczkę znamionową w języku polskim,
o deklarację zgodności (w języku polskim),
o kartę gwarancyjną w języku polskim,
o dokumentację techniczno - ruchową lub instrukcję obsługi w języku polskim.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej na powyżej opisany przedmiot zamówienia.
Realizacja powyższego zadania w ramach realizacji umowy (na koszt i staraniem Wykonawcy) odbędzie się we wskazanej lokalizacji w terminach uzgodnionych z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.
Miejsce i termin składania:Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 20. 01. 2023r. do godz. 10:00,
Termin składania:2023-01-20
Miejsce i termin realizacji:Okres obowiązywania podpisanej umowy: od momentu podpisania do 31. 12. 2023r.
4. Termin realizacji szczegółowych zleceń: maksymalnie do 48 godzin.
Wymagania:2. Warunki udziału w postępowaniu:?
Wykonawca musi posiadać:
o niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia,
o potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu zamówienia (na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest dostarczyć referencje potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju zamówień na kwotę min. 5 tys. zł netto),
Okres gwarancji deklarowany przez Wykonawcę na wykonany przedmiot zamówienia (usługę serwisową) nie może być mniejszy niż 12 miesięcy,
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Istotne warunki zamówienia (jeśli dotyczy) ?
Termin związania ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.
Numer dokumentu:MGW.TM.711.21.2023.1.PK
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.