• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Kompleksowa usługa wymiany lin stop pali na nowe oraz wykonanie konserwacji i testu ich sprawności, naprawę pilota sterującego na obiektach pływających

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Kompleksowa usługa wymiany lin stop pali na nowe oraz wykonanie konserwacji i testu ich sprawności, naprawę pilota sterującego na obiektach pływających
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Miasto Stołeczne Warszawa, w ramach którego działa jednostka budżetowa Zarząd Zieleni m.st.
Warszawy, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: kompleksową usługę wymiany lin 3 stop pali na
nowe (dwie liny zerwane, jedna w złym stanie technicznym.), oraz wykonanie konserwacji i testu
ich sprawności, naprawę pilota sterującego na obiektach pływających Przystanek A - Nr Wa-03-
0364, zacumowanym przy Bulwarze J.Karskiego, Przystanek C - Nr Wa-03-0366 oraz Przystani Nr
Wa-03-0363 zacumowanych przy Bulwarze gen. G. Pattona w Warszawie.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
(charakterystyka zamówienia z określeniem istotnych parametrów zamówienia)
Zamówienie obejmuje:
a) kompleksową usługę wymiany zerwanych lin stop pali na nowe; jednej na Przystanku C - Nr Wa-
03-0366 i jednaj na Przystanku A - Nr Wa-03-0364, oraz wymianę uszkodzonej jednej liny na Przystani Nr
Wa-03-0363, a także wykonanie konserwacji i testu sprawności wszystkich stop pali,
b) naprawę pilota sterującego stop palem na Przystani Nr Wa-03-0363,
c) uzupełnienie cięgien sterujących hamulcem elektromagnetycznym stop pali w ilości 8 szt.
Realizacja zamówienia wymaga zakupu 3 szt. nowych lin stalowych nierdzewnych atestowanych
(deklaracja zgodności) - wg. oznaczenia 012 mm 6x36 WS IWRC 1570 INOX sZ, o długości 28 m,
zakończonych; jeden koniec kauszą drugi koniec upalony, wymiany przy użyciu sprzętu do
podnoszenia (dźwigu lub innego urządzenia do podnoszenia umieszczonego na barce lub z brzegu lub
przy użyciu nurka), przeprowadzeniu konserwacji i testów sprawności.
3. Wymagania względem Wykonawcy:
(określenie wymaganych uprawnień, doświadczenia i innych warunków podmiotowych adekwatnie do
charakteru i warunków wykonania zamówienia).
1) posiadanie kwalifikacji i sprzętu do wykonania specjalistycznych prac w zakresie napraw i
konserwacji konstrukcji pływających.
2) zapewnienie przez Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt odpowiedniego sprzętu i
narzędzi niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, posiadanie stosownych uprawnień SEP,
3) Prace, będące przedmiotem zamówienia, należy wykonywać zgodnie z Instrukcją obsługi oraz DTR
stop pali oraz, przepisami ustaw - Prawo wodne, Prawo budowlane wraz z przepisami ustanowionymi
na ich podstawie, obowiązującymi normami, a także z innymi przepisami dotyczącymi zakresu
przedmiotu zamówienia oraz z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności w sposób
zapewniający właściwe i zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie urządzeń, bezpieczeństwo obsługi i
otoczenia.
4) Wszelkie szkody wynikłe na skutek niewłaściwie wykonanych usług obciążają Wykonawcę.
5) W trakcie prowadzenia prac, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub
nieprawidłowości, Wykonawca określi zakres robót i przedstawi go w formie przedmiaru robót wraz z
kosztorysem.
A. Zamawiający zapewnia: (skreślić jeśli nie dotyczy)
Miejsce i termin składania:Termin i miejsce złożenia oferty:
1) Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adresy: kontakt@zzw.waw.pl i dtomczak@zzw.waw.pl w
terminie do 15.05.2022r. do godz.15.00 oraz w wersji oryginalnej podpisanej przez osoby właściwe do
reprezentowania w ustalonym dniu podpisania umowy.
2) Oferta złożona po terminie składania ofert nie podlega weryfikacji przez Zamawiającego.
Termin składania:2022-05-15
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
(nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia wyrażony w dniach kalendarzowych od daty zawarcia umowy
lub data realizacji zamówienia)
Do 15.06.2022r.
Wymagania:1. Tryb udzjelenia zamówienia
1) Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., póz. 1129 z późn. zm.), dalej jako ,,ustawa".
2) Wykonawcom na czynności Zamawiającego podejmowane w niniejszym postępowaniu
nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie.
3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zapytania ofertowego do czasu upływu terminu
składania ofert.
4) Zamawiający informuje, iż niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu
cywilnego, nie jest również aukcją lub przetargiem w rozumieniu art. 70 1 Kodeksu cywilnego,
jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy.
5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w każdej chwili bez podania
przyczyny. W związku z powyższym Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie w stosunku
do Zamawiającego o zawarcie umowy. Powyższe dotyczy również sytuacji, w której cena oferty
najkorzystniejszej będzie przekraczała kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie
zamówienia, a Zamawiający nie będzie mógł jej zwiększyć do kwoty oferty najkorzystniejszej.
6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, wobec którego zachodzą
przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (dalej jako ,,specustawa"), tj.:
a) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/20061
i rozporządzeniu 269/20142 (dalej łącznie ja ko ,,wykazy") albo wpisanego na listę sankcyjną
prowadzoną przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, o której mowa w art. 2
ust. 1 specustawy (dalej jako ,,lista");
b) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba
wymieniona w wykazach albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1
pkt 3 specustawy;
c) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości, jest podmiot wymieniony w wykazach albo wpisany
na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został
wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy.
8) Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zweryfikuje czy Wykonawca, którego oferta
została oceniona najwyżej oraz beneficjent rzeczywisty lub jednostka dominująca tego Wykonawcy,
figuruje na liście lub w wykazach, o których mowa w pkt 7) powyżej.
9) Zamawiający odrzuci złożoną ofertę, jeżeli:
a) treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
b) Wykonawca nie spełnia wymagań określonych w zapytania ofertowym,
c) oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
d) oferta zawiera rażąco niską ceną w rozumieniu art. 224 ust. 1 ustawy,
e) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
f) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania.
10) Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienia treści złożonej oferty, w szczególności
w zakresie podejrzenia złożenia oferty zawierającej rażąco niską cenę.
11) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie dopełnia wymaganych do zawarcia umowy
formalności, w szczególności nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy
lub nie przedkłada wymaganych dokumentów, Zamawiający może dokonać ponownego badania
i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą
ofertę albo unieważnić postępowanie.
6. Sposób przygotowania oferty Wykonawcy:
W ofercie należy określić cenę brutto realizacji przedmiotu zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona
cyfrowo i słownie. Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna obejmować kompleks
czynności i kosztów z nimi związanych. Jeśli Wykonawca jest osobą fizyczną cena brutto powinna zawierać
wszystkie obowiązkowe składki i potrącenia.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób
czytelny. W ofercie należy określić proponowany termin wykonania wszystkich prac, będących
przedmiotem zamówienia, przy czym nie może być on dłuższy niż termin określony w pkt 5 zapytania
ofertowego.
Do oferty należy dołączyć:
1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1
do zapytania ofertowego,
(określić wymogi względem zalgczników do oferty)
7. Kryteria oceny ofert, ich waga i sposób oceny:
1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami
i ich wagami:
a) cena (,,C") - 100 pkt,
2) Sposób dokonania oceny:
3) najniższa zaoferowana cena brutto
C = -----------------------------------x.....pkt
cena brutto badanej oferty
3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
4) Zamawiający dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5) Dopuszcza się negocjowanie warunków ofert, w tym ceny, z Wykonawcami, którzy złożyli oferty
w terminie wyznaczonym na ich składanie.
8. Dostęp do informacji publicznej
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż treść niniejszego zamówienia, a w szczególności dane
go identyfikujące (ograniczone w przypadku osoby fizycznej do imienia i nazwiska, a w przypadku osoby
fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - do danych ujawnionych w Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej), przedmiot zamówienia i wysokość wynagrodzenia podlegają
udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(t.j. Dz. U. z 2020r. póz. 2176 z późń. zm.).
10. Termin związania ofertą:
1) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Kontakt:Osoby do kontaktu:
Osobą właściwą do kontaktu w zakresie realizacji zamówienia jest Dariusz Tomczaka, email:
dtomczak@zzw.waw.pl, telefon: 514 854 474
Język kontaktu:polski
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.