• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Kompleksowa spedycja towarów

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Kompleksowa spedycja towarów
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa spedycja towarów: żywności, materiałów promocyjnych, publikacji, których specyfikacja została określona w Załączniku nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy zwanych dalej ,,IPU", stanowiących Załącznik nr 5a do SWZ. Wykonawca wykona usługi spedycji w ramach nw. imprez targowych:
1) SIAL China (Szanghaj, Chiny) odbywające się w dniach 07 - 09.12.2022 r.,
2) Foodex Japan (Tokio, Japonia) odbywające się w dniach 07 - 10.03.2023 r.,
3) Food & Hotel (Singapur, Singapur) odbywające się w dniach 25 - 28.04.2023 r.,
4) SIAL China (Szanghaj, Chiny) odbywające się w dniach 18 - 20.05.2023 r.,
5) Thaifex (Bangkok, Tajlandia) odbywające się w dniach 23 - 27. 05.2023 r.,
6) Seoul Food & Hotel (Seul, Korea Płd.) odbywające się w dniach
30.05 - 02.06.2023 r.,
7) imprezy targowe lub inne wydarzenia promocyjne niewymienione w pkt 1-6 powyżej, odbywające się w okresie od 01 października 2022 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. z podziałem na regiony:
a) Azja,
b) Australia i Oceania.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa spedycja towarów: żywności, materiałów promocyjnych, publikacji, których specyfikacja została określona w Załączniku nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy zwanych dalej ,,IPU", stanowiących Załącznik nr 5b do SWZ. Wykonawca wykona usługi spedycji w ramach nw. imprez targowych:
1) SIAL Paris (Paryż, Francja) odbywające się w dniach 15-19.10.2022 r.,
2) ISM Middle East (Dubaj, ZEA) odbywające się w dniach 08-10.11.2022 r.,
3) Nordic Organic Food Fair (Malmo, Szwecja) odbywające się w dniach
16-17.11.2022 r.,
4) ISRAFOOD (Tel Awiw, Izrael) odbywające się w dniach 22-24.11.2022 r.,
5) Food Africa Cairo (Kair, Egipt) odbywające się w dniach 05-07.12.2022 r.,
6) Grüne Woche (Berlin, Niemcy) odbywające się w dniach 20-29.01.2023 r.,
7) Biofach (Norymberga, Niemcy) odbywające się w dniach 14-17.02.2023 r.,
8) Gulfood (Dubaj, ZEA) odbywające się dniach 20-24.02.2023 r.,
9) IFE London (Londyn, Wielka Brytania) odbywające się w dniach
20-22.03.2023r.,
10) ISM Cologne (Kolonia, Niemcy) odbywające się w dniach 23-25.04.2023 r.,
11) Tutto Food (Mediolan, Włochy) odbywające się w dniach 08-11.05.2023 r.
12) Sweet & Snacks Expo (Chicago, Stany Zjednoczone) odbywające się w dniach 22-25.05.2023 r.,
13) imprezy targowe lub inne wydarzenia promocyjne niewymienione w pkt 1-12 powyżej, odbywające się w okresie od 01 października 2022 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. z podziałem na regiony:
a) Europa,
b) Bliski Wschód,
c) Afryka,
d) Ameryka Północna,
e) Ameryka Południowa.
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://kowr.eb2b.com.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://kowr.eb2b.com.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w SWZ komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej - pod adresem: https://kowr.eb2b.com.pl/ i pod numerem postępowania 305/2022/C.
2. Korzystanie z Platformy wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy określa Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms).
4. Oferta i oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu pod rygorem nieważności muszą być sporządzone w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://kowr.eb2b.com.pl/open-auctions.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-09-14 11:00
Miejsce składania ofert: Oferty można składać za pośrednictwem Platformy https://kowr.eb2b.com.pl/
Termin składania:2022-09-14
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2022-09-14 11:30
Miejsce i termin realizacji:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Wadium:w oryginalnej treści
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Kod CPV:60000000-8, 60100000-9, 60600000-4, 60400000-2
Numer dokumentu:2022/BZP 00333604, 305/2022/C
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.