• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: KOMPLEKSOWA OBSŁUGA SYSTEMÓW RANA AF-2

Standard

Dane kontaktowe

Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA SYSTEMÓW RANA AF-2

Numer referencyjny: LPB/ZP-4/2022
II.1.2)Główny kod CPV
71336000 Dodatkowe usługi inżynieryjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem Zamówienia jest kompleksowa obsługa systemów nurkowych Rana AF- 2.

2. Szczegółowe informacje dotyczące Przedmiotu Zamówienia zawierają Projektowane Postanowienia Umowy, dalej zwane ,,PPU", stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL6 Makroregion północny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska wyłączna strefa ekonomiczna Rzeczypospolitej Polskiej

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem Zamówienia jest kompleksowa obsługa systemów nurkowych Rana AF- 2, w tym w szczególności:

1.1. Przygotowanie na terenie bazy Zamawiającego Systemów Nurkowych, montaż Systemów na wskazanej przez Zamawiającego jednostce morskiej, sporządzenie wymaganej dokumentacji dla klasyfikatora, wykonanie prób na lądzie oraz morzu;

1.2. Uzyskanie potwierdzenia Świadectwa Klasy Polskiego Rejestru Statków i Certyfikatu Bezpieczeństwa Urzędu Morskiego;

1.3. Obsługa Systemów Nurkowych w czasie nurkowań;

1.4. Demontaż Systemów Nurkowych z jednostki morskiej,

1.5. Konserwacja, przeglądy oraz przygotowanie elementów Systemu Nurkowego do następnych prac podwodnych na terenie bazy Zamawiającego lub na wskazanej przez Zamawiającego jednostce morskiej zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy;

1.6. Dostosowanie oraz aktualizacja dokumentacji technicznej;

1.7. Przeprowadzenie, na zlecenie Zamawiającego, szkoleń stanowiskowych ekipy nurkowej;

1.8. Wykonywanie mieszanin oddechowych z powierzonych przez Zamawiającego gazów, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, przetłoczenie gotowych mieszanin do wiązek butlowych transportowych oraz zabezpieczenie usług dźwigowych na środki transportu;

1.9. Kierowanie, na zlecenie Zamawiającego, pracami podwodnymi;

1.10. Instruktaż dla personelu jednostki morskiej oraz załóg statków zabezpieczających z zakresu procedur ratowniczych i ewakuacyjnych;

1.11. Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu specyfikacji technicznej dla niezbędnych do prawidłowej realizacji Prac narzędzi, urządzeń i materiałów oraz usług;

1.12. Wykonanie prób armatorskich i inspekcyjnych w morzu oraz w siedzibie Zamawiajacego.

2. Szczegółowe informacje dotyczące Przedmiotu Zamówienia zawierają Projektowane Postanowienia Umowy, dalej zwane ,,PPU", stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://lotos-pzp.logintrade.net
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://lotos-pzp.logintrade.net/zapytania_email,81176,6b9134c091f817b0ba60a4fff43ded26.html

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/05/2022
Termin składania:2022-05-06
Otwarcie:Warunki otwarcia ofert Data: 06/05/2022 Czas lokalny: 10:15 Miejsce: Platforma Przetargowa Zamawiającego
Miejsce i termin realizacji:Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska wyłączna strefa ekonomiczna Rzeczypospolitej Polskiej
Wadium:nie wymagane
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 03/08/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/04/2022
Kontakt:LOTOS Petrobaltic S.A.
ul. Stary Dwór 9
Gdańsk
Kod NUTS: PL6 Makroregion północny
80-758
Polska
E-mail: pp@lotospetrobaltic.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:71336000
Numer dokumentu:187584-2022, LPB/ZP-4/2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.