• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Kajaki z osprzętem oraz kaski ochronne

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Kajaki z osprzętem (14 szt.)
Kaski ochronne (14 szt.)
Powstaje w kontekście projektu
RPLD.02.03.01-10-1335/20 - Przebranżowienie jako sposób poprawy trudnej sytuacji przedsiębiorstwa Gandalf Travel spowodowanej wpływem epidemii COVID-19.

Część 1
Kajaki z osprzętem (14 szt.)

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowych: Kajaki z osprzętem (14 szt.) i Kaski ochronne (14 szt.) - nowy.
1. Kajaki z osprzętem (14 szt.)
Kajak to niewielka łódź turystyczna lub sportowa. Używa się do niej wiosła o dwóch piórach, nieopartym o żadne urządzenia przymocowane do pokładu.
Oczekiwane parametry minimalne:
- materiał: PE
- ilość osób: 2
- w zestawie: kamizelka x 2
- w zestawie: wiosło min. 200 cm x 2
- dł. min. 400 cm
- max. waga 2 kajakarzy: 250 kg
Zakres zamówienia po stronie Wykonawcy obejmuje dostarczenie Przedmiotu Dostawy do miejsca realizacji zamówienia: Michałówek 8, 99-416 Bolimów, wykonanie wszelkich prac zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, oraz przeprowadzenie wszelkich czynności i prac niezbędnych do jego uruchomienia w miejscu wykonania zamówienia (tj. w szczególności rozładunek, montaż, instalację oraz wszelkie inne prace związane z uruchomieniem Przedmiotu Dostawy zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego).
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty (w tym dokumentację techniczną) dopuszczające w/w urządzenie do stosowania na terenie Polski zgodnie z aktualnym stanem prawnym (w tym deklaracje CE).
Pozostałe informacje:
? Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
? Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na każdy przedmiot zamówienia od 1 do 2 z osobna.
? NAZWY WŁASNE, NORMY: Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych względem wskazanych w zapytaniu ofertowym - czyli zastosowanie materiałów / urządzeń o nie gorszej jakości/parametrach i właściwościach niż określone w opisie przedmiotu zamówienia.
? Wszelkie wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w niniejszym zapytaniu, a parametry należy traktować jako parametry minimalne.
? Zamawiający wymaga objęcia przedmiotu zamówienia minimum 24 miesięcznym okresem gwarancji.
Gwarancja udzielona zostaje na okres wskazany w ofercie wyrażony w miesiącach kalendarzowych.
Za dokument gwarancyjny uznaje się dokument umowy zawartej w wyniku wyboru oferty złożonej na skutek niniejszego zapytania lub inny odpowiedni dokument dostarczony przez wykonawcę najpóźniej w dniu zawarcia w/w umowy. W pozostałym zakresie do gwarancji stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakości rzeczy sprzedanej. Udzielenie gwarancji nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.
? Zakres oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
? Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie dokumenty niezbędne do oddania wykonanych prac, urządzeń i instalacji do użytkowania zgodnie z aktualnym stanem prawnym.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZAWARTE SĄ W ZAŁĄCZONYM ZAPYTANIU OFERTOWYM.
Okres gwarancji
minimum 24 miesiące

Część 2
Kaski ochronne (14 szt.)

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowych: Kajaki z osprzętem (14 szt.) i Kaski ochronne (14 szt.) - nowy.
2. Kaski ochronne (14 szt.)
Kask winien ochronić głowę przed uderzeniami podczas uprawiania kajakarstwa w wartkim nurcie, niezależnie od poziomu umiejętności uczestników.
Oczekiwane parametry minimalne:
- Kask chroniący głowę przed uderzeniami podczas uprawiania kajakarstwa w wartkim nurcie, niezależnie od poziomu umiejętności uczestników.
- Osłona zewnętrzna wykonana z polipropylenu
- Elastyczne piankowe wypełnienie wnętrza dostosowuje się do kształtu głowy użytkownika
Rozmiar - obwód głowy od 52 do 62 cm
Zakres zamówienia po stronie Wykonawcy obejmuje dostarczenie Przedmiotu Dostawy do miejsca realizacji zamówienia: Michałówek 8, 99-416 Bolimów, wykonanie wszelkich prac zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, oraz przeprowadzenie wszelkich czynności i prac niezbędnych do jego uruchomienia w miejscu wykonania zamówienia (tj. w szczególności rozładunek, montaż, instalację oraz wszelkie inne prace związane z uruchomieniem Przedmiotu Dostawy zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego).
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty (w tym dokumentację techniczną) dopuszczające w/w urządzenie do stosowania na terenie Polski zgodnie z aktualnym stanem prawnym (w tym deklaracje CE).
Pozostałe informacje:
? Nie dopuszcza się składania ofert oraz wariantowych.
? Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na każdy przedmiot zamówienia od 1 do 2 z osobna.
? NAZWY WŁASNE, NORMY: Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych względem wskazanych w zapytaniu ofertowym - czyli zastosowanie materiałów / urządzeń o nie gorszej jakości/parametrach i właściwościach niż określone w opisie przedmiotu zamówienia.
? Wszelkie wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w niniejszym zapytaniu, a parametry należy traktować jako parametry minimalne.
? Zamawiający wymaga objęcia przedmiotu zamówienia minimum 24 miesięcznym okresem gwarancji.
Gwarancja udzielona zostaje na okres wskazany w ofercie wyrażony w miesiącach kalendarzowych.
Za dokument gwarancyjny uznaje się dokument umowy zawartej w wyniku wyboru oferty złożonej na skutek niniejszego zapytania lub inny odpowiedni dokument dostarczony przez wykonawcę najpóźniej w dniu zawarcia w/w umowy. W pozostałym zakresie do gwarancji stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakości rzeczy sprzedanej. Udzielenie gwarancji nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.
? Zakres oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
? Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie dokumenty niezbędne do oddania wykonanych prac, urządzeń i instalacji do użytkowania zgodnie z aktualnym stanem prawnym.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZAWARTE SĄ W ZAŁĄCZONYM ZAPYTANIU OFERTOWYM.
Okres gwarancji
minimum 24 miesiące
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-03-02
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02-03-2023 roku.
- osobiście lub listownie (oferta wraz z załącznikami, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres Zamawiającego:
lub
- w formie elektronicznej (skan oferty wraz z załącznikami podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres: agnieszka@gandalftravel.com z tytułem wiadomości ,,Oferta na Kajaki, kaski "
lub
- w formie elektronicznej (skan oferty wraz z załącznikami podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji, za pośrednictwem bazy konkurencyjności BK2021.
Termin składania:2023-03-02
Otwarcie:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03-03-2023 r. godz. 8:00.
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2023-03

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
skierniewicki
Gmina
Bolimów
Miejscowość
Bolimów

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
skierniewicki
Gmina
Bolimów
Miejscowość
Bolimów
TERMIN REALIZACJI UMOWY
Planowany termin wykonania przedmiotu zamówienia (realizacji umowy): do 30 dni od daty podpisania umowy.
Wymagania:Warunki zmiany umowy
WARUNKI ZMIANY UMOWY
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:
a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;
b) zmiana będzie korzystna dla zamawiającego;
Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą, zmianą terminu realizacji zamówienia z powodu opóźnienia wykonawcy lub z powodu opóźnień innych wykonawców, przez których wykonanie zamówień jest warunkiem koniecznym dla realizacji niniejszego zamówienia oraz innych przyczyn, których zamawiający nie mógł przewidzieć.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeśli przepisy nakładają taki obowiązek;
Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana wg formuły: ,,spełnia - nie spełnia", na podstawie złożonego oświadczenia zawartego w załączniku nr 1 - Formularz ofertowy.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia.
Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana wg formuły: ,,spełnia - nie spełnia", na podstawie złożonego oświadczenia zawartego w załączniku nr 1 - Formularz ofertowy.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,
Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana wg formuły: ,,spełnia - nie spełnia", na podstawie złożonego oświadczenia zawartego w załączniku nr 1 - Formularz ofertowy.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,
Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana wg formuły: ,,spełnia - nie spełnia", na podstawie złożonego oświadczenia zawartego w załączniku nr 1 - Formularz ofertowy.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą sznajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.
Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana wg formuły: ,,spełnia - nie spełnia", na podstawie złożonego oświadczenia zawartego w załączniku nr 1 - Formularz ofertowy.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
- nie dopuszcza się składania ofert wariantowych - złożenie oferty wariantowej powoduje jej wykluczenie z postępowania ofertowego;
- Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na każdy przedmiot zamówienia od 1 do 2 z osobna.
Oferta winna zawierać w szczególności:
1. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego ,,Formularz oferty" uzupełniony w następujące informacje:
- pełną nazwę, adres lub siedzibę Oferenta,
- zakres prac zgodny z opisem przedmiotu zamówienia,
- łączną cenę przedmiotu zamówienia netto, brutto, wysokość podatku VAT za wykonanie całego przedmiotu zamówienia- zgodnie ze wzorem tabeli w Formularzu oferty wraz z podaniem ceny jednostkowej,
- termin ważności oferty (wymagany minimum 30 dni),
- termin wykonania zamówienia (realizacji umowy)
- okres gwarancji (wymagany minimum 24 miesięczny okres gwarancji);
- oświadczenie, że Oferent zapoznał się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz przyjmuje warunki w nim zawarte.
- zobowiązanie Oferenta do zawarcia pisemnej umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w przypadku wyboru danej oferty, jako najkorzystniejszej
- oświadczenie, że zaoferowany przez Oferenta przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.
Oferta musi być opatrzona datą i podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.
Cena musi uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
WYMAGANE DOKUMENTY
1. Uzupełniony i podpisany przez Oferenta załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz oferty;
Składane przez Oferenta dokumenty wymienione w punktach 1 musi mieć formę oryginału, być opatrzone datą i zostać podpisane przez osobę/y uprawnione do reprezentowania oferenta.
W przypadku składania oferty droga elektroniczną powinny zostać złożone skany wykonane z dokumentów podpisanych w w/w sposób.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA (ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH)
Z postępowania Zamawiający wykluczy podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Na potwierdzenie braku przesłanki wykluczenie z postępowania wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie zawarte w załączniku nr 1 - Formularz ofertowy.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert wskazanym w niniejszy zapytaniu ofertowym.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia o przedłużenie terminu związania ofertą. Brak zgody na przedłużenie powyższego terminu spowoduje odrzucenie oferty.
Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta (przygotowana zgodnie z ,,OPISEM SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY") wpłynie do Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie lub do BK2021 w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.

PYTANIA I ODPOWIEDZI
Pytania w ramach postępowania ofertowego należy kierować tylko i wyłącznie za pośrednictwem portalu Baza Konkurencyjności BK2021. Pytania zadane w innej formie pozostaną bez odpowiedzi.

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Uzupełniony i podpisany przez Oferenta załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz oferty;

Składane przez Oferenta dokumenty wymienione w punktach 1 musi mieć formę oryginału, być opatrzone datą i zostać podpisane przez osobę/y uprawnione do reprezentowania oferenta.
W przypadku składania oferty droga elektroniczną powinny zostać złożone skany wykonane z dokumentów podpisanych w w/w sposób.

PYTANIA I ODPOWIEDZI
Pytania w ramach postępowania ofertowego należy kierować tylko i wyłącznie za pośrednictwem portalu Baza Konkurencyjności BK2021. Pytania zadane w innej formie pozostaną bez odpowiedzi.

KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU ICH OBLICZENIA
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
a) Łączna cena oferty netto - 100 %

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria i ich ustaloną wagę. Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.

Punkty wyliczone będą w oparciu o wzór matematyczny: S = C + G, gdzie poszczególne symbole oznaczają:
S - suma uzyskanych punktów,
C - punkty za łączną cenę oferty netto,
G - punkty za okres gwarancji na przedmiot zamówienia liczony w miesiącach

Zaproponowana przez Wykonawcę cena łączna powinna zostać w ofercie podana jako cena brutto oraz z rozbiciem na cenę netto i podatek VAT, wyrażona w PLN. W przypadku wskazania w ofercie ceny w walucie innej niż PLN, cena ta zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu danej waluty opublikowanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zamieszczenia niniejszego zapytania ofertowego na stronie na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ .
Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizacje przedmiotu zamówienia była cena ostateczna, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
Cena oferty (zarówno cena brutto, jak i cena netto) powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla wykonania Przedmiotu Zamówienia. Dla zapewnienia równouprawnienia oferentów krajowych oraz zagranicznych ceną podlegającą ocenie jako kryterium oceny oferty będzie łączna cena netto (bez podatku VAT) określona w ofercie, wyrażona w PLN (w tym w razie konieczności po przeliczeniu ceny wykazanej w walucie obcej według zasad opisanych powyżej). Przy dokonywaniu kalkulacji ceny należy wziąć pod uwagę wszystkie elementy składającą się na wykonanie Przedmiotu Zamówienia. W ofercie cena powinna zostać podana zgodnie z objaśnieniem wskazanym w ,,OPISIE SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY".

Kryterium łączna cena oferty netto ( na każdy przedmiot zamówienia osobno):
Punkty za niniejsze kryterium zostaną przyznane według następującego wzoru:
C = ( Cmin / Cof.) x 100
gdzie:
Cmin - najniższa łączna cena oferty netto spośród wszystkich złożonych ofert
Cof. - zaoferowana łączna cena oferty netto - danej oferty
C - ilość punktów za łączną cenę oferty netto przyznanych danej ofercie

Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.
POZOSTAŁE INFORMACJE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na każdy przedmiot zamówienia od 1 do 2 z osobna.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania, tj. niespełniającej wymagań formalnych lub merytorycznych. W przypadku zaistnienia powyższej okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do uzupełnienia braków, korekty błędów lub wyjaśnień treści złożonych ofert. W powyższym celu Zamawiający wyznaczy zakres wymaganych korekt i/lub uzupełnień oraz odpowiedni termin na ich dokonanie. Niedotrzymanie tego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury wyboru oferenta, unieważnienia postępowania ofertowego na każdym jego etapie, uznania, że postępowanie ofertowe nie dało rezultatu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnieniu postępowania, w sytuacji gdy cena najkorzystniejszej oferty spełniającej zapisy zapytania ofertowego lub oferta spełniająca zapisy zapytania ofertowego z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający może zażądać na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia protokołu bądź notatki służbowej z postępu wykonanych prac.

Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedna ofertę.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZAWARTE SĄ W ZAŁĄCZONYM ZAPYTANIU OFERTOWYM.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2023-02-20
Data ostatniej zmiany
2023-02-20 14:52:31

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Łączna cena oferty netto :
Punkty zostaną przyznane wg wzoru:
C = ( Cmin/Cof.) x 100
gdzie:
Cmin - najniższa łączna cena oferty netto spośród wszystkich złożonych ofert
Cof. - zaoferowana łączna cena oferty netto - danej oferty
C - il. punktów za łączną cenę oferty netto przyznanych danej oferty

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Łączna cena oferty netto :
Punkty zostaną przyznane wg wzoru:
C = ( Cmin/Cof.) x 100
gdzie:
Cmin - najniższa łączna cena oferty netto spośród wszystkich złożonych ofert
Cof. - zaoferowana łączna cena oferty netto - danej oferty
C - il. punktów za łączną cenę oferty netto przyznanych danej oferty
Kontakt:Osoby do kontaktu
Agnieszka Gałkiewicz - Kłosińska
tel.: 426398099
e-mail: agnieszka@gandalftravel.com
Język kontaktu:polski
Kod CPV:18444200-5, 37412000-9, 18444200-5, 37412000-9
Numer dokumentu:2023-35020-147243
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.