• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Jacht żaglowo - motorowy wraz całym wyposażeniem

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Jacht żaglowo - motorowy wraz całym wyposażeniem
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Powstaje w kontekście projektu
RPDS.01.05.01-02-0367/21 - ATENA - DYWERSYFIKACJA USŁUG

Część 1
DOSTAWA Jacht żaglowo - motorowy wraz całym wyposażeniem

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA Jachtu żaglowo - motorowego wraz całym wyposażeniem
Podstawowe parametry:
Długość kadłuba 800 - 840 cm;
Długość całkowita 880 - 900 cm;
Szerokość całkowita 290 - 300 cm;
Masa całkowita 3000 - 3500 kg;
Maksymalna wysokość w kabinie 180 190 cm;
Zanurzenie (z mieczem w górze) 35-40 cm;
Zanurzenie (z mieczem w dole) 160 - 170 cm;
Wysokość masztu 10 - 11m;
Powierzchnia żagli 35 - 40 m2;
Balast denny ok. 1000 kg;
Silnik doczepny min. 6 KM;
WNĘTRZE: wykonane ze sklejki szkutniczej
1. Strefa dziobowa:
o podwójna koją
o dwie jaskółki boczne
o jedna szafka w dziobie
o schowki pod koją w/g wkładki laminatowej
2. Strefa rufowa:
o dwie koję dwuosobowe
o szafka na ubrania
o schowki pod kojami w/g wkładki laminatowej
3. Mesa:
o dwie koję pełnowymiarowe
o rozkładany stół z trzech elementów
o oparcia lędźwiowe ze schowkami
o dwie jaskółki nad oparciami lędźwiowymi
o szafka elektryczna
o ciąg szafek po obu stronach
o schowki pod kojami
o podłoga ze sklejki naturalnej gr 14 mm
4. W-C:
o szafka pod urny walką
o jaskółka nad umywalką
o bateria wylewka wody przy umywalce
o zawór odcinający odpływ wody z umywalki
5. KAMBUZ:
o kuchenka dwupalnikowa+zlew lub kuchenka dwupalnikowa zespolona ze zlewem
o szafki nad kambuzem 2 szt.
o 1 szuflada pod kambuzem + schowek
o zawór odcinający odpływ wody z kambuza
o bateria wylewka wody
6. INSTALACJA WODNA:
o zbiornik wody pitnej 2 x 20 litrów z pompą zanurzeniową
o wylewka wody w kambuzie i W-C
7. INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
o rozdzielnie elektryczne 6 pkt.
o oświetlenie mesy, koi dziobowej, koi rufowej, w-c
o główny wyłącznik prądu
o gniazdo 12 Volt w mesie przy rozdzielni
o miejsce na akumulator
8. BALAST w/g projektu
9. INSTALACJA GAZOWA wykonana zgodnie z PN - przewód miedziany, zawór przy kuchence
10. MATERIAŁ TAPICERSKI na koję w/g uznania armatora
11. MATERIAŁ TAPICERSKI piankowany lub wykładzina na burty w/g uznania armatora
POKŁAD:
1. OKUCIA ze stali nierdzewnej gat.A2
o kosz dziobowy
o brama do kładzenia masztu 6 przełożeń zblocze
o słupki relingowe na podwójny reling + pasy relingowe 4 szt.
o półkosze
o podwięzi wantowe
o drabinka rufowa
o pantograf silnika
o podpora masztu regulowana
o jarzmo steru z płetwą sterową
o ostroga płetwy sterowej
o rumpel steru
o pilers wewnątrz jachtu
o drabinka zejściowa (schody) do mesy
o kosze rufowe 2 szt.
o polery cumownicze 4 szt.
o miecz z rolkami
2. OKNA I SZTORCKLAPA:
o okna 2 szt. wykonane z plexy gr. 5 mm.
o sztorcklapa plexa dwudzielna z wentylacją gr. 8 mm.
3. LUKII OTWORY WENTYLACYJNE:
o luk dziobowy forluk ewakuacyjny 450x450 - 1 szt.
o luk w w-c - 1 szt.
4. Kpi. Zawiasów do bakist, luku kotwicznego i ławki tylnej
OSPRZĘT POKŁADOWY:
1. Szyny szotów foka profil 25 mm. - 2 szt.
2. Bloczki łożyskowane do szyn foka na linę 0 10 lub 0 12-2 szt.
3. Rolki zwrotne potrójne - 2 szt.
4. Kabestany szotów foka samozbierające- 2 szt.
5. Kabestany do fałów
6. Stopery do fałów i regulacji potrójne - 2 szt.
7. Knaga do rolfoka - 1 szt.
8. Zaczep talii grota - 1 szt.
9. Bloczki talii grota łożyskowane z knagą - 2
10. Bloczki obciągacza grota 6 przełożeń Łożyskowane
11. Bloczki zwrotne fałów: grota, topenanty, Łazy Jacka - łożyskowane
TAKIELUNEK:
1. Maszt + bom
2. Sztywny sztag z rollerem
3. Komplet want długie i krótkie 0 5
4. Achtersztag lina 0 5 kewlar - 1 szt. + regulacja 2 bloczki
5. Ściągacze 0 10 do want - 4 szt.
6. Komplet lin do żagli i regulacji pokładowych
o fały: grota, topenanty, Łazy Jacka, foka
o szoty: grota, foka
o talia achtersztagu 4 przełożenia
o talia obciągacza bomu 6 przełożeń
Topenanta
o fał i kontrafał płetwy sterowej
o regulacja żagli
o cuma dziobowa
o cuma rufowa
ŻAGLE:
1. GROT pełnolistwowy z 1 refbantą + pełzacze
2. FOK przystosowany do sztywnego sztagu z UV
3. ŁAZY JACK kpi.
4. KIESZENIE na fały
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
1. Malowanie dna osmozą i fulingiem
2. Pantograf na 4 siłownikach
3. Trap z rolką do kotwicy pokryty teakiem
4. Stolik w kokpicie
5. Siedziska na koszach teakiem
6. Szprycbuda nad zejściówką
7. Tent
8. Kabestany z zabierakiem Lewmar 2 szt.
9. Głośniki w kokpicie 2 szt.
10. Luk w koi rufowej z moskitierą 2 szt.
11. Lodówka 50 litrów
12. Elektryczna pompa wody
13. Czujnik, wskaźnik, zegar pomiaru wody
14. Rozkładana koją w mesie 2 szt.
15. Podłoga imitacja teaku
16. Głośniki w mesie + instalacja radiowa
17. Instalacja TV
18. Dodatkowe gniazdo 230 Volt
19. Dodatkowe gniazdo 12 Volt + USB
20. Ogrzewanie Webasto
21. Ładowarka akumulatorów, z przyłączem lądowym
22. Akumulatory 2 szt.
23. Pompa zęzowa elektryczna
24. Elastyczny panel solarny 55W z regulatorem MPPT
25. Silnik zaburtowy 9 - 10 KM L(long)
Gwarancja 1 rok
Termin realizacji zamówienia 30.04.2023
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-07-07
Termin składania:2022-07-07
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-07

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wrocław
Gmina
Wrocław-Krzyki
Miejscowość
Wrocław
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających
Warunki zmiany umowy
Z Oferentem, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa pisemna na wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian do umowy w okolicznościach określonych poniżej:
1) Zmiana terminu realizacji umowy - w zakresie wydłużenia terminu wykonania umowy w przypadku:
a) zaistnienia okoliczności, niemożliwych do przewidzenia na etapie postępowania ofertowego, a mających wpływ na wydłużenie czasu koniecznego do dokonania czynności będących przedmiotem umowy,
b) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy spowodowane jest przez władze publiczne/administracyjne,
c) wystąpienia zdarzeń siły wyższej - o czas trwania przeszkody.
Opóźnienia lub niewykonanie świadczenia w ramach umowy w wyniku działania siły wyższej bez błędu lub winy zainteresowanej partnera umowy uważa się za usprawiedliwione, dopóki działanie siły wyższej trwa. Zakłada to, że dotknięty skutkiem partner umowy informuje drugiego partnera umowy na piśmie niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia siły wyższej (ale nie później niż 3 dni po zdarzeniu) o rodzaju i zakresie zdarzenia, które miało miejsce i jego skutkach, w tym prawdopodobny czas jego trwania.
Wydarzenia siły wyższej to nieprzewidywalne, nieuniknione i nadzwyczajne zdarzenia, takie jak katastrofy naturalne. Na przykład: powodzie, trzęsienia ziemi, huragany lub inne ekstremalne zdarzenia naturalne, niedobory surowców, energii i pracy, spory przemysłowe, mimowolne lub nieprzewidywalne zakłócenia operacyjne, pożary, wojny, sabotaże, ataki terrorystyczne, a także wybuchy epidemii lub pandemii.
Jeżeli z powodu obecnej pandemii (koronawirusa) i jej konsekwencji, wykonanie umowy jest opóźnione w całości, w części lub staje się niemożliwe (w szczególności niedobór surowców lub komponentów, zakazy wjazdu, zamknięcia obiektów), żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, a wynikająca z tego odpowiedzialność stron jest wykluczona (w tym kary umowne, odsetki za zwłokę, szkody spowodowane opóźnieniem). Jeżeli opóźnienie /niemożność dotyczy jednej ze stron, informuje o tym drugą stronę, podając dane zdarzenie i oczekiwany czas trwania. Wszelkie terminy dostawy lub wykonania - nawet w okresie opóźnienia - zostaną przedłużone o czas trwania zakłóceń spowodowanych tymi okolicznościami; ma to również zastosowanie, jeśli takie okoliczności wystąpią u podwykonawców.
W przypadku przeszkody w działaniu przez okres dłuższy niż 4 miesiące lub powtarzającej się znaczącej przeszkody w wydajności; strony negocjują korektę umowy na pisemny wniosek jednej ze stron.
d) wystąpienia nieprzewidzianych prac mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, których realizacja powoduje konieczność przedłużenia terminu umowy podstawowej, Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia tego terminu, o okres niezbędny do realizacji w/w robót.
2) Zmiana zapisów umowy innych niż zapisy wynikające z oferty, tj. w przypadku:
a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
b) zmian dotyczące nazwy i siedzibie Wykonawcy i Zamawiającego, jego formy organizacyjno-prawnej, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy,
c) zmian mających na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w umowie,
d) wynikających ze zmian w umowie o dofinansowanie projektu i / lub decyzji jednostki będącej stroną umowy o dofinansowanie Projektu (Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca).
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Miejsce i sposób złożenia oferty
1.1. Oferty należy składać w wersji elektronicznej (wypełnione, podpisane, zeskanowane)
Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów, w tym oferty w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
1.2. Oferty w formie papierowej należy składać w siedzibie zamawiającego a w formie elektronicznej należy przesłać na adres poczty elektronicznej rpowd1.5@gmail.com lub za pośrednictwem bazy konkurencyjności.
1.3. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym będącym załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
1.4. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
1.5. Oferent wyraża zgodę na to, że komunikacja w zakresie wyjaśnień i uzupełnień odbywać się będzie drogą elektroniczną w celu sprawnego przeprowadzenia procedury. Oferent wyraża swoją zgodę na formularzu ofertowym.
1.6. Oferty należy składać z podaną ceną całkowitą zamówienia netto i brutto. Oferty, których wartość wyrażona jest w walucie obcej zostanie przeliczona wg średniego kursu NBP z dnia oceny ofert.
2. Oferent składa następujące dokumenty stanowiące ofertę na niniejsze zapytanie ofertowe:
2.1. Wypełniony poprawnie i kompletny formularz ofertowy, będący załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty, w szczególności m.in. jeśli nastąpi przekroczenie planowanego budżetu, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
Odrzucenie oferty.
Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia danej oferty, jeśli:
-uzna ją za niezgodną z treścią zapytania ofertowego
-ofertę złoży wykonawca, który nie potwierdzi w wymagany sposób spełnienia postawionych w postępowaniu warunki udziału,
- w przypadku uznania, że cena zaoferowana w ofercie jest rażąco niska, tj. taka, która z dużym prawdopodobieństwem jest niższa niż koszt realizacji zamówienia. Za cenę rażąco niską może być w szczególności uznana cena odbiegająca o 30 % od średniej ceny wszystkich złożonych ofert lub szacunkowej ceny obliczonej przez Zamawiającego.
W celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający drogą elektroniczną zwróci się do Oferenta z prośbą o wyjaśnienia i uzupełnienia dotyczące elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Oferent w terminie maksymalnie 5 dni roboczych licząc od dnia następnego od daty wysłania informacji przesyła wyjaśnienia i uzupełnienia również drogą elektroniczną.
Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności za przedmiot zamówienia nastąpią przelewem bankowym, zgodnie z podpisaną umową na realizację przedmiotu zamówienia. Inna forma płatności niż przelew bankowy nie jest dopuszczalna.
Przewiduje się płatności częściowe, w tym zaliczki.
DODATKOWE WARUNKI DLA OFERENTÓW
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, który że nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli lub jakiekolwiek inne powiązania mogące skutkować powstaniem konfliktu interesów przy udzieleniu zamówienia i naruszeniem zasady konkurencyjności.
WYKLUCZENIA
1. Z postępowania wyklucza się Oferentów, których:
a) treść oferty nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
b) oferta złożona przez Oferenta nie spełnia wymogów formalnych określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym
c) oferta została złożona po wyznaczonym terminie,
d) którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
e) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu,
f) są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo,
g) Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, wyklucza się z postępowania:
Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-06-29
Data ostatniej zmiany
2022-06-29 23:11:45

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
cena - 100 %
Ocenie podlegać będzie cena brutto z oferty
pkt w kryterium ,,Cena" zostaną obliczone
C1 = Cmin/Cb x 100
C1 - liczba punktów za kryterium ,,Cena " przyznanych ocenianej ofercie,
Cb - cena oferty badanej
Cmin - najniższa cena spośród ocenianych ofert
Maksymalna liczba pkt = 100 p
Kontakt:Osoby do kontaktu
Justyna Włodarczyk
tel.:
e-mail: rpowd1.5@gmail.com
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34522000-2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 34522000-2, 34522100-3
Numer dokumentu:2022-37327-116045
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.