• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Instalacja wraz z dostawą agregatów prądotwórczych do istniejących obiektów podlegających adaptacji – Latarnia Morska Stilo oraz Latarnia Morska Czołpino

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Instalacja wraz z dostawą agregatów prądotwórczych do istniejących obiektów podlegających adaptacji – Latarnia Morska Stilo oraz Latarnia Morska Czołpino
Standard

Dane kontaktowe

Instalacja wraz z dostawą agregatów prądotwórczych do istniejących obiektów podlegających adaptacji – Latarnia Morska

Stilo oraz Latarnia Morska Czołpino

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000145000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chrzanowskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-338

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam_pub@umgdy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umgdy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ

administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Instalacja wraz z dostawą agregatów prądotwórczych do istniejących obiektów podlegających adaptacji – Latarnia Morska

Stilo oraz Latarnia Morska Czołpino

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8c522e6b-cc3d-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00146876/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-06 07:44

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00092478/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.26 Instalacja wraz z dostawą agregatów prądotwórczych do istniejących obiektów podlegających adaptacji - Latarnia

Morska Stilo oraz Latarnia Morska Czołpino

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy:Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00146876/01 z dnia 2022-05-06

2022-05-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umgdy.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia:Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń

oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z

wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a

Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet znajdującej się pod adresem:

https://umgdy.ezamawiajacy.pl (zwanej dalej: Platformą) oraz poczty elektronicznej: zam_pub@umgdy.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:I.Zamawiający informuje, iż w

przypadku wątpliwości związanymi z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca powinien skontaktować się z dostawcą

rozwiązania teleinformatycznego Platforma Zakupowa Urzędu Morskiego w Gdyni, tel. +48 (22) 257 22 23 (infolinia dostępna w dni

robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl

II.Ogólne zasady korzystania z Platformy Market Planet zawiera rozdział VIII SWZ.

III. Zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452), zwanego dalej:

”Rozporządzeniem”., określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;

2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów

operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

3)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet

Explorer minimalnie wersja 10.0;

4)włączona obsługa JavaScript;

5)zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

IV. Zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem (wskazanym w pkt. III powyżej) określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne

umożliwiające prawidłowe złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego oraz podpisu profilem zaufanym:

a)rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji wpieranej przez producenta,

b)aby złożyć podpis profilem zaufanym pod ofertą elektroniczną, należy spełnić powyższe wymagania techniczne oraz posiadać

aktywny profil zaufany,

c)uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji 1.8.0_65 lub nowszej,

koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej

szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site

list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze,

d)należy zainstalować dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za obsługę funkcjonalności

podpisu elektronicznego w platformie eZamawiający. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy

przeładować bieżącą stronę czytnik z kartą kryptograficzną do komputera,

e)przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności należy podłączyć czytnik z kartą kryptograficzną do

komputera,

f)przy złożeniu podpisu podpisem osobistym (e-Dowód), aby móc korzystać

z elektronicznych funkcji e-Dowodu, należy posiadać wszystkie powyższe komponenty oraz dodatkowo wymagane jest

oprogramowanie do obsługi e-dowodu „E-dowód menadżer”. Oprogramowanie dostępne jest do pobrania na stronie:

https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania.

V.Zamawiający również określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf, xps, odt,

ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg,

ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.

VII.Zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa powyżej, określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru

danych tj.: plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format

kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu po upływie terminu otwarcia ofert.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie

dostępne: https://umgdy.ezamawiający.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych

budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00146876/01 z dnia 2022-05-06

2022-05-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z treścią rozdziału XXIV SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z treścią rozdziału XXIV SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.371.18.2022.JL

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa instalacji agregatów prądotwórczych wraz z ich dostawą oraz modernizacja rozdzielni

budynkowych, instalacja modułów automatycznego załączania rezerwy oraz demontaż istniejących jednostek zasilania

rezerwowego na obiekcie Latarni Morskiej Stilo oraz Latarni Morskiej Czołpino w ramach projektu „Budowa morskiego

systemu łączności w niebezpieczeństwie, GMDSS-PL”.

Usługa przewiduje wykonanie projektu, uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń w imieniu Zamawiającego oraz dostawę i

uruchomienie zespołów prądotwórczych i niezbędnej infrastruktury dodatkowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 3 do

SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty

budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: procentowy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Norma emisji spalin STAGE

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zużycie paliwa

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00146876/01 z dnia 2022-05-06

2022-05-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek

kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności technicznej lub zawodowej: - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że:

- wykonał w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy to w tym okresie 2 (dwie) usługi polegające na dostawie i montażu jednostek zasilania rezerwowego o wartości

nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) każda.

Informacje uzupełniające:

Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w

postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank

Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w tym dniu kursu nie

ogłoszono, do ww. przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w Rozdziale XVII

ust. 1 pkt 1.4 – zostaną uznane za spełnione, jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców wykaże samodzielne ich spełnianie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1

ustawy Pzp Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,

do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków

dowodowych:

3.2 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego

zobowiązany jest do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa wart. 125 ust.1 ustawy Pzp, w

zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp

(załącznik nr 5 do SWZ) - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie w/w dokument składa każdy Wykonawca (członek

konsorcjum) oraz podmiot trzeci udostępnia zasoby;

b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w

zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Dokument, o którym mowa w pkt. 3.2 lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

- zaświadczenia, o którym mowa w 3.2 lit. b) powyżej, zaświadczenia albo innego dokumentu lub odpisu albo informacji z Krajowego

Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – składa dokument lub dokumenty

wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

• nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z

wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z

podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3.2

lit. b) lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1

pkt. 4 ustawy Pzp zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie

wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał

dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o

oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu

zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis Rozdziału XVIII

ust. 4 SWZ stosuje się.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie

z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących

podmiotowych środków dowodowych:

3.1 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany

jest do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat wykonania, miejsca wykonania i

podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00146876/01 z dnia 2022-05-06

2022-05-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

należycie i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez

podmiot, na rzecz którego roboty te były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XI pkt.

5 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie

warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na

sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający wskazał w Załączniku nr 4 do SWZ paragraf 9 wzoru umowy rodzaj i zakres zmiany umowy oraz warunków ich

wprowadzenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją

zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę w postaci elektronicznej należy złożyć poprzez Platformę pod adresem:

https://umgdy.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-16 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Termin wykonania zamówienia do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.

II. Do oferty należy dołączyć:

1. Karty katalogowe agregatów prądotwórczych (na spełnianie kryterium wskazanego w Rozdziale XX SWZ);

2. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - odpis lub

informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego

właściwego rejestru;

3. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o

których mowa w pkt 2. -pełnomocnictwo lub inny dokument (np. akt powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka

zarządu spółki lub, w przypadku spółek działających w systemie common law, członka rady dyrektorów spółki, a także

umowa spółki cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji

spółki) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;

4. Pełnomocnictwo dla podmiotu uprawnionego do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających

się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia;

5. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, którego wzór stanowi

załącznik nr 2 do SWZ. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,

przedstawia wraz z ofertą także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (Załącznik nr 2 do SWZ), potwierdzające

brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postepowaniu w zakresie w

jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby;

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu, o

którym mowa w pkt 5 - składa każdy z Wykonawców.

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00146876/01 z dnia 2022-05-06

2022-05-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

wynika, który zakres prac wykonają poszczególni współkonsorcjanci (załącznik nr 8 do SWZ);

8. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia zobowiązanie,

które potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp

do tych zasobów oraz określa w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego

zasoby; sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te

zasoby przy wykonywaniu zamówienia; czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego

Wykonawca polega

w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą (załącznik nr 7 do SWZ).

Dziękujemy za wysłane grafiki.