• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Elementy systemu autonomicznego sterowania łodzią

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Elementy systemu autonomicznego sterowania łodzią
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Elementy systemu autonomicznego sterowania łodzią
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-1174/18 - HOUSEBOAT z napędem elektrycznym i systemem OZE

Część 1
Elementy systemu autonomicznego sterowania łodzią

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia są urządzenia wchodzące w skład stanowiska do autonomicznego sterowania łodzią:
1. Ploter map o parametrach:
o Przekątna wyświetlacza: 9".
o Typ wyświetlacza: multitouch, z powłoką hydrofobową.
o Jasność nie mniejsza niż 1500 nitów.
o Kąty widzenia: 85° góra, dół, w lewo, w prawo.
o Nie większe niż 245 x 160 x 80 mm (bez uchwytu i okablowania).
o Masa nie wyższa niż 2,3 kg.
o Opcje montażu: Na powierzchni, wpuszczany, na uchwycie, (dostępny uchwyt do instalacji frontalnej).
o Zasilanie napięciem 8 - 16 V DC.
o Pobór mocy nie wyższy niż 8 W.
o Wbudowany odbiornik GNSS: GPS/GLONASS/Galileo/Beidou* - 10Hz 28 kanałów.
o Połączenie echosondy: wtyk 25pin typu RealVision.
o Głębokość echosondy nie mniejsza niż 91 m.
o Obsługa opcjonalnego sonaru zewnętrznego.
o Obsługa radarów poprzez protokół RayNet.
o Obsługa kamery termowizyjnej.
o Możliwość zdalnej kontroli.
o Ethernet: Sieć 1 x 10/100 Mbit/s (RayNet).
o Obsługa NMEA 2000.
o Gniazdo USB microAB.
o Wifi - 802.11 a//b/g/n.
o Bluetooth 4.0.
o Kompatybilność z mapami Lighthouse Charts, Navionics i C-MAP.
o Obsługa 10,000 punktów nawigacyjnych / 200 grup punktów nawigacyjnych / 150 tras - 250 pt. naw. max / 16 ścieżek - 10,000 max pkt. Ścieżek.
o Wbudowana pamięć 16 GB.
o Gniazdo na kartę micro SD.
o W zestawie niezbędne elementy do montażu.
2. Bezprzewodowy radar 18"
o Zasilanie w zakresie 11 - 31 V DC.
o Możliwość podłączenia Wi-Fi
o Pobór energii w stanie transmisji nie wyższy niż 17 W, w stanie uśpienia nie wyższy niż 2 W.
o Szerokość impulsu (3 dB) w zakresie 40ns - 15 us
o Szum nie wyższy niż 4 dB
o Maksymalny zasięg skalowania w zakresie 1/16 - 24 mil morskich
o Pozioma polaryzacja
o Norma szczelności nie niższa niż IPX6
o Masa nie wyższa niż 5.7 kg
3. Przejściówka NMEA 2000 do USB
o Komunikacja 2 kierunkowa.
o Dostępne dedykowane oprogramowanie umożliwiające transmisję.
o Możliwość pracy jako główny węzeł (master).
o Możliwość diagnostyki sieci NMEA przy użyciu dedykowanego oprogramowania.
o Optoizolacja.
o Zakres eksploatacji temperatur: -20 do +70 °C.
UWAGA!:
1) Przedstawiony powyżej Opis Przedmiotu Zamówienia jest jednoznaczny i uwzględnia wszystkie wymagania Zamawiającego.
2) Jeżeli w jakimkolwiek miejscu przedmiotowy Opis Przedmiotu Zamówienia odnosi się do konkretnego symbolu, wyrobu, normy, znaku towarowego, specyficznego pochodzenia lub nazwy producenta, to wynika to tylko i wyłącznie z jego parametrów technicznych lub użytkowych, które bezpośrednio wynikają z projektu do jakiego te elementy mają być zastosowane i jest to uzasadnione w związku z realizowanym aktualnie zakresem badań, co oznacza ni mniej ni więcej, że elementy o innych parametrach, technicznych, fizycznych lub użytkowych nie pozwolą na uzyskanie pełnej funkcjonalności stanowiska badawczego, prototypu lub modelu laboratoryjnego do którego zamawiane elementy są przeznaczone, a model, urządzenie lub prototyp zbudowany na bazie niewłaściwych elementów może nie działać poprawnie.
3) Ilekroć w wymienionym Opisie Przedmiotu Zamówienia pojawiają się nazwy, symbole, normy lub inne oznaczenia, które mogą być skojarzone z konkretnym producentem tylekroć dopuszcza się zaoferowanie rozwiązania równoważnego, o takich samych i tożsamych funkcjonalnie i technicznie parametrach mechanicznych, fizycznych, elektronicznych, technicznych i użytkowych (na przykład ten sam typ obudowy, te same napięcia zasilające i prądy, te same temperatury pracy, te same moce oraz te same inne parametry bezpośrednio wpływające na prawidłowe działanie danego podzespołu lub elementu w układzie docelowym).
Podany budżet w ogłoszeniu stanowi kwotę brutto.
Okres gwarancji
12 miesięcy
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-09-02
Termin składania:2021-09-02
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-09

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
Bydgoszcz
Gmina
Bydgoszcz
Miejscowość
Bydgoszcz
Wymagania:Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Z udziału w postępowaniu wyłączeni są wykonawcy, którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji, c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Oferenci, którzy są powiązani z Zamawiającym we wskazanym zakresie zostaną wykluczeni, a ich oferta odrzucona.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Wymaga się złożenia oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Jeżeli cena w złożonych ofertach będzie wyższa niż przewidywany budżet na zakup przedmiotu zamówienia, Zamawiający może unieważnić postępowanie.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-08-26
Data ostatniej zmiany
2021-08-26

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
100% - cena
Sposób wyliczania punktów:
C = (Cmin/Cof) x 100
gdzie:
Cmin - najniższa cena wśród składanych ofert
Cof - cena danej oferty
C - ilość przyznanych punktów za kryterium cena danej oferty
Kryterium wyboru oferty jest uzyskanie najwyższego współczynnika C.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
W przypadku otrzymania ofert w walucie obcej, do ostatecznego określenia wartości otrzymanych ofert w PLN zostanie przyjęty średni kurs NBP z dnia otwarcia ofert, tj. z następnego dnia roboczego po zakończeniu ogłoszenia.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Każda oferta, musi spełniać wszystkie kryteria opisane w Przedmiocie zamówienia.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Jakub Grela
tel.: 509 020 685
e-mail: jakub.grela1@gmail.com
Język kontaktu:polski
Kod CPV:32530000-7
Numer dokumentu:2021-67-66220
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.