• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Dzierżawa przystani flisackiej

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Pieniński Park Narodowy
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony ofertowy

na dzierżawę przystani flisackiej przewozu międzybrzegowego ,,Kacze" w Szczawnicy w okresie od 13.04.2023 do 6.11.2027 r.

I. PRZEDMIOT PRZETARGU

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa przystani flisackiej przewozu międzybrzegowego ,,Kacze"
w Szczawnicy wraz z drewnianym obiektem socjalnym.

Przystań przewozowa znajduje się w Szczawnicy - Pieninach, położona jest na działkach ewidencyjnych:

- nr 2/2, obręb 2, gmina Szczawnica,

- nr 6924, obręb 3, gmina Krościenko

Powierzchnia nieruchomości - 0,1733 ha.
Przystań flisacka ,,Kacze" przeznaczona jest do prowadzenia działalności gospodarczej, polegającej na świadczeniu usług przewozowych między brzegami rzeki Dunajec, w ciągu niebieskiego szlaku turystycznego Szczawnica - Sokolica.

4. Przystań zostanie wydzierżawiona na okres od 13 kwietnia 2023 r. do 6 listopada 2027 r.

5. Wysokość rocznego czynszu z tytułu dzierżawy musi być wyższa niż kwota wywoławcza,
wynosząca 27 000,00 zł brutto (w tym 23 %VAT).

6. Czynsz dzierżawy będzie płatny przelewem na podstawie faktury wystawionej przez PPN,
jednorazowo do 15 lipca każdego roku kalendarzowego.

7. W latach 2024 - 2027 czynsz dzierżawy będzie wzrastał o średnioroczny wskaźnik cen towarów
i usług konsumpcyjnych, w oparciu o komunikat GUS za rok poprzedni.

8. Przystań przewozowa wraz z drewnianym obiektem socjalnym przeznaczone są do oddania
w dzierżawę.

9. Wysokość wadium wynosi 1 400 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych).
Miejsce i termin składania:Ofertę należy złożyć w sekretariacie PPN najpóźniej 27 stycznia 2023 r. do godz.14.00. Oferty wysłane pocztą muszą dotrzeć do siedziby PPN przed ww. terminem.
Termin składania:2023-01-27
Otwarcie:Otwarcie ofert nastąpi 30 stycznia 2023 r. o godz. 9.00 w siedzibie Pienińskiego Parku Narodowego w Krościenku Ul. Jagiellońska 107 b, w sali nr 125.
Wadium:1 400 zł
Wymagania:III. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

Wpłata wadium w wysokości 1 400,00 zł na konto Pienińskiego Parku Narodowego w BGK 17 1130 1150 0012 1252 6590 0001 z dopiskiem ,,Wadium w przetargu na przystań Kacze". Kwota wadium musi wpłynąć na konto PPN nie później niż do 27 stycznia 2023 r.
1.1. Wadium oferenta wygrywającego przetarg podlega zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku niepodpisania umowy dzierżawy przez oferenta wygrywającego przetarg w terminie wskazanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.
1.2. Zwrot wadium pozostałym oferentom nastąpi przelewem na wskazane przez nich konto bankowe, nie później niż w terminie 7 dni od dnia:

a) odstąpienia od przetargu,

b) zamknięcia przetargu,

c) unieważnienia przetargu,

d) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym

Złożenie kompletnej oferty nie później niż 3 dni przed dniem rozpoczęcia przetargu (otwarcia ofert).

2.1. Ofertę sporządzoną w formie pisemnej w języku polskim, na formularzu ofertowym składa się w zamkniętej kopercie z napisem ,,Przetarg - przystań Kacze".

2.2. Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik 1 do niniejszego ogłoszenia) obejmujący:

a) imię i nazwisko, adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę oferenta,

b) adres do korespondencji elektronicznej (e-mail lub e-PUAP)

c) numer identyfikacji podatkowej, jeżeli oferent jest przedsiębiorcą,

d) datę sporządzenia oferty,

e) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz wzorem umowy (załącznik 2 do niniejszego ogłoszenia) i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

f) oferowaną wartość czynszu dzierżawnego wyrażoną cyfrowo (do dwóch miejsc po przecinku) i słownie, wyższą niż wywoławcza wartość czynszu wynosząca 27 000 zł brutto (w tym 23 % VAT).

g) dokumenty lub ich poświadczone kopie, że oferent lub osoba wykonująca usługi przewozowe posiada właściwe uprawnienia zawodowe do międzybrzegowego przewozu osób.

Inny sposób podania kwoty oraz jej wysokości powoduje odrzucenie oferty.

2.3. Do oferty należy dołączyć luzem dowód wpłaty wadium.

Zamkniętą kopertę z formularzem ofertowym oraz dołączony luzem dowód wpłaty wadium należy włożyć do większej, zaadresowanej koperty z dopiskiem ,,Przetarg - przystań Kacze" i dostarczyć do PPN. Zaadresowana koperta zostanie otwarta 3 dni przed przetargiem w celu sprawdzenia wniesienia wadium. Otwarcie zamkniętej koperty z formularzem ofertowym nastąpi w dniu otwarcia ofert, czyli 30 stycznia 2023 r. o godz. 9.00.
IV. INNE POSTANOWIENIA
Powołana przez PPN komisja przetargowa dokona oceny spełniania powyższych warunków. Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania oferty do dalszego postępowania przetargowego, jeżeli:

a) nie odpowiada warunkom przetargu,

b) została złożona po wyznaczonym terminie,

c) nie zawiera danych wymienionych w pkt III 2.2. lub dane te są niekompletne,

d) do oferty nie dołączono dowodu wniesienia wadium,

e) jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej treści.

Informacje o przetargu oraz szczegółowe warunki umowy dostępne są u kierownika działu udostępniania parku do zwiedzania - Andrzeja Kowalskiego, w każdym dniu roboczym w godz. 8 - 15, tel. (0-18) 2625601 lub 2625602 w. 25. Ogłoszenie wraz załącznikami są także dostępne na stronie internetowej BIP Pienińskiego PN (https://bip.malopolska.pl/ppn).
Pytania można składać na piśmie do 24 stycznia 2023 r. Zainteresowani oferenci mają możliwość dokonania wizji lokalnej 25 stycznia 2022 r. o godz. 11.00 po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu (zgłoszenia będą przyjmowane do godz. 10.00). Brak zgłoszenia będzie uznany jako rezygnacja z wizji terenowej.
Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia umowy.
Umowa zostanie zawarta po dostarczeniu dokumentów potwierdzających uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód (art. 34 punkt 6) ustawy Prawo Wodne -Dz. U. 2022 r. poz.2625)
PPN zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu przed jego rozpoczęciem bez podania przyczyny.
V. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Do niniejszego przetargu mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.07.2012 w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz. U. z dnia 31. 07.2012 poz. 868).
Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo do złożenia skargi do ministra właściwego do spraw środowiska za pośrednictwem dyrektora PPN na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu, w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o wyniku przetargu.
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.