• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dzierżawa dwóch statków pasażerskich

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Dzierżawa dwóch statków pasażerskich (Słonecznik oraz Słonecznik II) w celu realizacji turystycznych rejsów po Brdzie w ramach Bydgoskiego Tramwaju Wodnego
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dzierżawa dwóch statków pasażerskich (Słonecznik oraz Słonecznik II) w celu realizacji turystycznych rejsów po Brdzie w Bydgoszczy w ramach Bydgoskiego Tramwaju Wodnego, w terminie kwiecień-październik 2021 roku
Uwagi:SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy
4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dzierżawa dwóch statków pasażerskich o nazwie ,,Słonecznik", które są własnością Miejskich Zakładów Komunikacyjnych (dalej MZK) Sp. z o.o. Miasto Bydgoszcz w imieniu którego działa Bydgoskie Centrum Informacji, posiada 100% udziałów w Spółce MZK, a to oznacza, że jest podmiotem kontrolującym wobec Spółki i sprawuje nad nią kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne.Ponadto, ponad 90% działalności MZK dotyczy wykonywania zadań powierzonych przez Miasto i w Spółce MZK nie ma udziału bezpośredniego kapitału prywatnego. Miasto Bydgoszcz jako Zamawiający (za pośrednictwem Bydgoskiego Centrum Informacji), spełniając wymagania podmiotowe określone w art. 4 uPzp może udzielić zamówienie Spółce MZK w trybie in - house na podstawie zamówienia z wolnej ręki, która to spełnia łącznie warunki zawarte w art. 214 ust. 1 pkt 11 uPzp.
SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY
5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:
5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o.
5.1.2.) Ulica: ul. Inowrocławska 11
5.1.3.) Miejscowość: Bydgoszcz
5.1.4.) Kod pocztowy: 85-153
5.1.5.) Województwo: kujawsko-pomorskie
5.1.6.) Kraj: Polska
Kod CPV:34512200-1
Numer dokumentu:2021/BZP 00028942, BCI.261.10.2021
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.