• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Dostawy związane z utrzymaniem taboru pływającego

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawy związane z utrzymaniem taboru pływającego
Standard

Dane kontaktowe

Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawy związane z utrzymaniem taboru pływającego

Numer referencyjny: SZ.ROZ.2710.2.2023
II.1.2)Główny kod CPV
34913000 Różne części zapasowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych dla jednostek pływających PGW Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 6 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych dla jednostek pływających PGW Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 6 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 8
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/03/2023
Termin składania:2023-03-09
Otwarcie:Warunki otwarcia ofert Data: 09/03/2023 Czas lokalny: 12:00 Miejsce: Otwarcie ofert następuje poprzez użycie Platformy Zakupowej i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za jej pomocą pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Pracownicy Wydziału Zamówień Publicznych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Wadium:w Siwz
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 06/06/2023
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/02/2023
Kontakt:Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575
ul. Żelazna 59A
Warszawa
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
00-848
Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Polański
E-mail: zamowienia.szczecin@wody.gov.pl
Tel.: +48 914411222
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34913000
Numer dokumentu:117309-2023, SZ.ROZ.2710.2.2023
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.