• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

PRZETARG NA: Dostawy związane z utrzymaniem szlaków żeglugowych

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawy związane z utrzymaniem szlaków żeglugowych
Standard

Dane kontaktowe

Opis:II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Dostawy związane z utrzymaniem szlaków żeglugowych na terenie RZGW w Gdańsku w podziale na części
Numer referencyjny: GD.ROZ.2710.48.2023.ZP.AT
II.1.2) Główny kod CPV
34928430 Znaki nawigacyjne
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy związane z utrzymaniem szlaków żeglugowych na terenie RZGW w Gdańsku z podziałem na części.
2. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
2.1 Zamówienie składa się z następujących części:
1) Część 1: Dostawy związane z utrzymaniem szlaków żeglugowych na terenie NW Malbork i OH Buczyniec;
2) Część 2: DOSTAWA bakenów do utrzymania szlaku żeglugowego rz. Wisła oraz Martwa Wisła na terenie działania ZZ w Tczewie;
3) Część 3: Zakup znaków żeglugowych na szlaki i obiekty hydrotechniczne na terenie działania ZZ w Tczewie;
4) Część 4: Zakup boi (pław) - Dostawy związane z utrzymaniem szlaków żeglugowych na terenie Zarządu Zlewni w Toruniu - NW Ostróda.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy dla danej części zamówienia zawierają:
- Opis przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia od 1 do 4 - Załącznik Nr 1 do SWZ,
- Projektowane postanowienia umowy - Załącznik Nr 6 do SWZ.
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
Część 1: Dostawy związane z utrzymaniem szlaków żeglugowych na terenie NW Malbork i OH Buczyniec
Część nr: 1
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34515100 Boje sygnalizacyjne
34928430 Znaki nawigacyjne
34928470 Elementy oznakowania
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostawy: Nadzór Wodny w Malborku, Ul. Zielenieck 27, 82-200 Malbork
II.2.4) Opis zamówienia:
Część 1: Dostawy związane z utrzymaniem szlaków żeglugowych na terenie NW Malbork i OH Buczyniec.
Przedmiotem zamówienia są dostawy związane z utrzymaniem szlaków żeglugowych na terenie NW Malbork i OH Buczyniec.
Zakres asortymentu NW Malbork: znaki brzegowe, znaki wyjścia, tablice informacyjne, boje walcowe, boje stożkowe, znaki kilometrowe, komplety uchwytów - obejmy, słupki do znaków, krętliki, szekle, łańcuchy, obciążniki do bakenów.
Zakres asortymentu OH Buczyniec: boje walcowe boje stożkowe, krętliki, szekle, łańcuchy, obciążniki do bakenów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy dla danej części zamówienia zawierają:
- Opis przedmiotu zamówienia dla części zamówienia 1 - Załącznik Nr 1 do SWZ,
- Projektowane postanowienia umowy - Załącznik Nr 6 do SWZ.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 40
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
Dotyczy sekcji II.2.7) ogłoszenia:
Termin wykonania zamówienia dla Część 1 do 40 dni od daty zawarcia umowy.
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
Część 2: DOSTAWA bakenów do utrzymania szlaku żeglugowego rz. Wisła oraz Martwa Wisła na terenie działania ZZ w Tczewie
Część nr: 2
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34928430 Znaki nawigacyjne
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostawy: Baza Flotylli Lodołamaczy w Gdańsku - Przegalinie, 80-690 Gdańsk, Ul. Przegalińska 60.
II.2.4) Opis zamówienia:
Część 2: DOSTAWA bakenów do utrzymania szlaku żeglugowego rz. Wisła oraz Martwa Wisła na terenie działania ZZ w Tczewie.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego oznakowania nawigacyjnego pływającego przystosowanego do żeglugi nocnej zgodnego z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. Nr 212, poz. 2072).
Przedmiot dostawy stanowią:
1. Pławy zielone,
2. Pławy czerwone,
3. Akumulatory do zasilania LED - zapasowe do pław zamawianych w pozycji 1 i 2;
4. Ładowarki do akumulatorów zamawianych w pozycji 3 oraz 1 i 2.
Specyfikacja zwierająca szczegółowy opis przedmiotu dostawy i ilości przedmiotu dostawy znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia części 2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy dla danej części zamówienia zawierają:
- Opis przedmiotu zamówienia dla części zamówienia 2 - Załącznik Nr 1 do SWZ,
- Projektowane postanowienia umowy - Załącznik Nr 6 do SWZ.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 40
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
Dotyczy sekcji II.2.7) ogłoszenia:
Termin wykonania zamówienia dla Część 2 do 40 dni od daty zawarcia umowy.
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
Część 3: Zakup znaków żeglugowych na szlaki i obiekty hydrotechniczne na terenie działania ZZ w Tczewie
Część nr: 3
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34928430 Znaki nawigacyjne
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostawy: Baza Flotylli Lodołamaczy w Gdańsku - Przegalinie, 80-690 Gdańsk, Ul. Przegalińska 60.
II.2.4) Opis zamówienia:
Część 3:Zakup znaków żeglugowych na szlaki i obiekty hydrotechniczne na terenie działania ZZ w Tczewie.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego oznakowania nawigacyjnego brzegowego przystosowanego do żeglugi nocnej, zgodnego z instrukcją utrzymania śródlądowych dróg wodnych oraz z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. Nr 212, poz. 2072).
Wykaz znaków wraz z ilościami znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia części 3.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy dla danej części zamówienia zawierają:
- Opis przedmiotu zamówienia dla części zamówienia 3 - Załącznik Nr 1 do SWZ,
- Projektowane postanowienia umowy - Załącznik Nr 6 do SWZ.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 40
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
Dotyczy sekcji II.2.7) ogłoszenia:
Termin wykonania zamówienia dla Część 3 do 40 dni od daty zawarcia umowy.
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
Część 4: Zakup boi (pław) - Dostawy związane z utrzymaniem szlaków żeglugowych na terenie Zarządu Zlewni w Toruniu - NW Ostróda.
Część nr: 4
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34515100 Boje sygnalizacyjne
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostawy:
Obiekt Hydrotechniczny w Ostródzie, Ul. Mickiewicza 42, 14-100 Ostróda.
II.2.4) Opis zamówienia:
Część 4: Zakup boi (pław) - Dostawy związane z utrzymaniem szlaków żeglugowych na terenie Zarządu Zlewni w Toruniu - NW Ostróda.
Ilość: 21 szt. pław do toru głównego.
Znaki pływające muszą być wykonane zgodnie z Załącznikiem nr 8 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych.
Specyfikacja oznakowania pływającego dla 21 szt. pław została zawarta w Opisie przedmiotu zamówienia części 4.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy dla danej części zamówienia zawierają:
- Opis przedmiotu zamówienia dla części zamówienia 4 - Załącznik Nr 1 do SWZ,
- Projektowane postanowienia umowy - Załącznik Nr 6 do SWZ.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 40
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
Dotyczy sekcji II.2.7) ogłoszenia:
Termin wykonania zamówienia dla Część 4 do 40 dni od daty zawarcia umowy.
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/10/2023
Termin składania:2023-10-23
Otwarcie:Warunki otwarcia ofert Data: 23/10/2023 Czas lokalny: 10:30 Miejsce: Platforma zakupowa: https://przetargi.wody.gov.pl Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert następuje poprzez użycie Platformy i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą Platformy.
Miejsce i termin realizacji:Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostawy: Nadzór Wodny w Malborku, Ul. Zielenieck 27, 82-200 Malbork
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostawy: Baza Flotylli Lodołamaczy w Gdańsku - Przegalinie, 80-690 Gdańsk, Ul. Przegalińska 60.
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostawy:
Obiekt Hydrotechniczny w Ostródzie, Ul. Mickiewicza 42, 14-100 Ostróda.
Wadium:nie wymagane
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 20/01/2024
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/09/2023
Kontakt:Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: 368302575
ul. Żelazna 59A
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
00-848
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Trzonek
E-mail: zamowienia-gd@wody.gov.pl
Tel.: +48 583261888
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34928430, 34515100, 34928470
Numer dokumentu:567302-2023, GD.ROZ.2710.48.2023.ZP.AT
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.