• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawy związane z utrzymaniem szlaków żeglugowych

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawy związane z utrzymaniem szlaków żeglugowych
Standard

Dane kontaktowe

Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawy związane z utrzymaniem szlaków żeglugowych na potrzeby NW Malbork

Numer referencyjny: GD.ROZ.2810.35.2022.ZP.TO
II.1.2)Główny kod CPV
34928430 Znaki nawigacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są dostawy związane z utrzymaniem szlaków żeglugowych na potrzeby NW Malbork

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, zakresu wymagań i warunków wykonania zamówienia określają:

- Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 1 do SWZ,

- Projektowane postanowienia umowy - Załącznik Nr 6 do SWZ

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34515100 Boje sygnalizacyjne
34928470 Elementy oznakowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Malbork

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są dostawy związane z utrzymaniem szlaków żeglugowych na potrzeby NW Malbork

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, zakresu wymagań i warunków wykonania zamówienia określają:

- Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 1 do SWZ,

- Projektowane postanowienia umowy - Załącznik Nr 6 do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/09/2022
Termin składania:2022-09-21
Otwarcie:Warunki otwarcia ofert Data: 21/09/2022 Czas lokalny: 10:30 Miejsce: Platforma zakupowa: https://przetargi.wody.gov.pl Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert następuje poprzez użycie Platformy i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą Platformy.
Miejsce i termin realizacji:Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Malbork
Wadium:nie wymagane
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/12/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/08/2022
Kontakt:Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Żelazna 59A
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
00-848
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Ostrowski
E-mail: zamowienia-gd@wody.gov.pl
Tel.: +48 583261854
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34928430, 34515100, 34928470
Numer dokumentu:458452-2022, GD.ROZ.2810.35.2022.ZP.TO
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

Specyfikacja

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.