• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawy związane z utrzymaniem szlaków żeglugowych

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawy związane z utrzymaniem szlaków żeglugowych
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Dostawy związane z utrzymaniem szlaków żeglugowych na terenie ZZ Chojnice i ZZ Tczew w podziale na części - Część 1: Dostawy związane z utrzymaniem szlaków żeglugowych na terenie ZZ Chojnice
5. Zakres zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa oznakowania żeglugowego wykonanego zgodnie z szczegółowym opisem zamieszczonym w Opisie przedmiotu zamówienia oraz zakup i dostarczenie materiałów według specyfikacji.
Zadanie obejmuje wykonanie znaków żeglugowych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych oraz odpowiadających podanym w OPZ parametrom, wymiarom, z materiałów i w ilościach określonych w specyfikacji.
Wszystkie znaki i słupki dostarczone muszą być wraz z kompletem obejm, zaczepów, kotw, śrub umożliwiających ich montaż.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.
Miejsce i termin składania:Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej - zwanej dalej ,,Platformą" - pod adresem: http://www.przetargi.wody.gov.pl
Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem: http://www.przetargi.wody.gov.pl w zakładce: ,,Instrukcja dla Wykonawców".
Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy, w terminie do dnia 24 czerwca 2022 roku do godz. 14:00.
Celem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, Wykonawca korzysta z opcji ,,Zgłoś udział w postępowaniu", a następnie wypełnia wszystkie wymagane pola, zaznacza właściwe opcje oraz załącza pliki, w szczególności pliki Formularza oferty, oświadczeń, dokumentów.
Zamawiający zaleca, aby poszczególne pliki opatrywane były nazwą umożliwiającą ich identyfikację, np. ,,oferta", itd. Szczegółowy sposób złożenia oferty zawiera Instrukcja Oferenta dostępna na Platformie.
Ofert oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą nie należy szyfrować. Załączone pliki są automatycznie szyfrowane po zamieszczeniu ich na Platformie i do upływu terminu składania ofert są one niewidoczne zarówno dla Zamawiającego, jak i dla innych Wykonawców.
Postępowanie podprogowe nie musi być podpisane elektronicznie - do zgłoszenia udziału w postępowaniu należy dołączyć plik zawierający skany podpisanej oferty wraz z załącznikami. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem funkcji ,,Wycofaj ofertę". Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić ofertę za pośrednictwem funkcji ,,Modyfikuj ofertę". Proces modyfikacji oferty przebiega etapowo, najpierw jest anulowana aktualna oferta, a następnie wyświetlany jest formularz składania nowej oferty. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie.
Termin składania:2022-06-24
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji zamówienia: lipiec 2022. - październik 2022r.
Miejsce dostawy:
Śluza Czersko Polskie, 85-776 Bydgoszcz, Ul. Łowicka 82.
Wymagania:4. Kryteria wyboru ofert: 100% cena.
Kryterium Znaczenie procentowe kryterium
Cena ,,C" 100%
Ocena ofert w kryterium cena:
- oferta z najniższą cena spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów;
- wartość punktowa badanej oferty zostanie obliczona według wzoru:
najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych fbruttoj ,,C" = cena (brutto) badanej oferty x 100 pkt.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia)-.
a) niezbędne kwalifikacje oraz uprawnienia pozwalające wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami przepisów polskiego prawa;
b) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
7. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego (nie dotyczy).
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego
wniesienia (jeżeli wymagane):........................
9. Warunki gwarancji: nie dotyczy.
10. Opis sposobu obliczenia ceny:
- cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie wraz z należnym podatkiem VAT; cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen;
- w Formularzu ofertowym należy podać cenę brutto wraz z należnym podatkiem VAT za całość zamówienia;
- Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w drodze przedmiotowego postępowania wraz z obowiązujący podatkiem od towarów i usług VAT;
- Wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne do czasu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia i jego odbioru przez Zamawiającego, Wykonawca nie może domagać się zapłaty wynagrodzenia wyższego;
Podatek VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT, do dwóch miejsc po przecinku;
- w przypadku nie wypełnienia w Formularzu oferty ceny brutto wraz z należnym podatkiem VAT za całość zamówienia albo kwoty brutto należnej, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z zapytaniem ofertowym;
- w przypadku rozbieżności zapisu liczbowego i zapisu słownego ceny całkowitej brutto Zamawiający przyjmie za prawidłową wartość zapisu liczbowego.
W cenie ryczałtowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym m.in.: koszty wynikające z zakresu zamówienia i warunków jego realizacji określonych w umowie oraz wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
a..Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej lub w oparciu o ,,Wzór Formularza oferty";

b. .Wykonawca powinien podpisany i zeskanowany komplet dokumentów (Formularz ofertowy, oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, podpisaną klauzulę dot. RODO) przesłać przez stronę www.przetarqi.wodv.gov.pl:
c. .Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają z przedłożonych dokumentów wymaga się złożenia dokumentu wskazującego osobę uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy;
d. .Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie oraz ewentualne pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej Wykonawcę należy załączyć jako scan do oferty w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej;
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres:
Zamawiający zastrzega prawo negocjacji ceny z oferentem, którego oferta została oceniona jako naj korzystn iejsza.
14. Termin związania ofertą: 30 dni.
Kontakt:3. Osoby wskazane do kontaktu: Dariusz Szumała, tel. 523360320, e-mail:
dariusz.szumala@wody.gov.pl
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:GD.ROZ.2811.110.2022.ZZ.1
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.