• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawy związane z utrzymaniem szlaków żeglugowych

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawy związane z utrzymaniem szlaków żeglugowych
Standard

Dane kontaktowe

Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawy związane z utrzymaniem szlaków żeglugowych na potrzeby jednostek RZGW w Gliwicach.

Numer referencyjny: GL.ROZ.2810.48.2022.DT
II.1.2)Główny kod CPV
34928430 Znaki nawigacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są: ,,Dostawy związane z utrzymaniem szlaków żeglugowych na potrzeby jednostek RZGW w Gliwicach

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, określa opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 1 do SWZ

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 681 808.66 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawy dla Zarządu Zlewni w Opolu

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34928430 Znaki nawigacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52 Opolskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą oznakowania nawigacyjnego dla Opolskiej Drogi Wodnej będącej w administracji Zarządu Zlewni Opole - od km 98,6 rzeki Odry (OH Januszkowice) do km 181,3 (OH Ujście Nysy). Łączna ilość znaków - 255 szt. z podziałem na:

znaki brzegowe/lądowe: 217 szt., pływające 38 szt., W/w znaki należy wyposażyć w osprzęt. Szczegółowy wykaz znaków stanowi Załącznik nr 1 do OPZ.

Charakterystyka ogólna znaków i pławów:

znaki i pławy wraz z wyposażeniem powinny być fabrycznie nowe;

zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych;

wymiary znaków zgodne z zapisami zawartymi w załączniku nr 2 do OPZ, pława walcowa (prawa) - kolor czerwony RAL 3024, na wody płynące, średnica 500 mm, wys. 900 mm oraz pława stożkowa (lewa) - kolor zielony RAL 6037 na wody płynące, średnica 500 mm, wys. 1100 mm; dodatkowo:

na znaku E.2 w prawym dolnym rogu na białym tle umieścić liczbę 10;

na znaku C.5 należy nanieść liczbę 40,

na znaku C.2 liczba wysokości zostanie przekazana wyłonionemu Wykonawcy.

odporne na działanie czynników atmosferycznych, nie mogą ulegać odkształceniom, blaknąć

i odbarwiać się;

lico znaków winno być pokryte folią odblaskową III generacji. Folie odblaskowe powinny wykazywać pełne związanie z tarczą znaku przez cały okres wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia, odklejania, złuszczenia lub odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni;

tarcza znaku jednostronnego (dotyczy również znaków pomocniczych) powinna być wykonana z blachy stalowej grubości co najmniej 2,0 mm. Tarcza znaku powinna być zabezpieczona przed korozją poprzez obustronne cynkowanie ogniowe. Krawędzie tarczy powinny być podwójne gięte, muszą być równe i nieostre. Przed ocynkowaniem, do tarczy znaku należy przyspawać listwy montażowe (uchwyty);

obejma na słupek - profil stalowy powinna być z przykręcona lub przyspawana do znaku;

tylna strona znaków powinna być płaska umożliwiająca przymocowanie znaków do profili stalowych. Tylna powierzchnia znaków (dotyczy znaków jednostronnych i pomocniczych) powinna być pokryta kolorem RAL 7042 (szary drogowy A);

dodatkowo pławy winny charakteryzować się następującymi parametrami technicznymi:

a) pławy/boje należy wykonać z PE (polietylenu) wysokiej gęstości, barwionego w masie,

b) odznaczać się dużą wytrzymałością mechaniczną,

c) waga łącznie z balastem nie przekraczająca 25 kg,

d) wyposażony w krętlik,

e) elementy metalowe muszą być wykonane ze stali nierdzewnej,

f) balast wyważający go w wodzie w pozycji pionowej,

g) nienasiąkliwość,

h) odporność na temperaturę do -40 OC,

i) trwałość barwy,

j) bez wypełnienia,

k) w górnej części muszą być wykonane dwa ucha do ściągania bosakiem lub uchwycenia rękami.

DOSTAWA oznakowania: teren Nadzoru Wodnego w Opolu, Ul. Kochanowskiego 9, 45-094 Opole

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 315 955.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 80
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawy dla Zarządu Zlewni w Gliwicach

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34928430 Znaki nawigacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą oznakowania nawigacyjnego z przystosowaniem do żeglugi nocnej na śródlądowych drogach wodnych będących w administracji Zarządu Zlewni w Gliwicach - rzeka Odra w km 51+000 ÷ 98+600, Kanał Gliwicki w km 0+000 ÷ 39+400 i Kanał Kędzierzyński w km 0+000 ÷ 5+600.

Zamawiający przedstawia minimalne parametry techniczne znaków. Oznacza to, że w ofercie nie może być produktu o niższym standardzie i gorszych parametrach niż określono w SWZ.

Wymagane parametry techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia:

1.znaki nawigacyjne muszą zawierać wszystkie niezbędne elementy konstrukcji wsporczej (słupki, uchwyty, inne elementy montażowe),

2.ilość znaków wraz z osprzętem przedstawiona w załączniku nr 1,

3.charakterystyka znaków:

zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych,

materiał wykonania - tarcza znaku z blachy stalowej grubości co najmniej 1,25 mm. Tarcza znaku powinna być zabezpieczona przed korozją obustronnie cynkowaniem ogniowym. Nie dopuszcza się stosowania stalowych tarcz znaków, zabezpieczonych przed korozją jedynie farbami antykorozyjnymi. Krawędzie tarczy powinny być podwójnie gięte; krawędzie muszą być równe i nieostre,

lico znaku pokryte folią odblaskową III generacji. Folie odblaskowe powinny wykazywać pełne związanie z tarczą znaku przez cały okres wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia, odklejania, złuszczenia lub odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni,

znaki dwustronne, tj. z obu stron pokryte folią odblaskową - są to znaki IV.A.1, IV.A.2,

znaki odporne na działanie czynników atmosferycznych, nie mogą ulegać odkształceniom, blaknąć i odbarwiać się,

niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających przez warstwę folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach w okresie wymaganej gwarancji nie może występować żadna korozja tarczy znaku,

powierzchnia znaków obustronnie gładka, bez purchli i rozwarstwień, nie mogą na niej występować lokalne nierówności i pofałdowania. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarówno na powierzchni jak i na obrzeżach tarczy znaku,

tylna strona znaków powinna być płaska umożliwiająca przymocowanie znaków do słupków lub krawędziaków. Tylna strona tarczy znaków musi być zabezpieczona matową farbą nieodblaskową barwy ciemnoszarej (szarej naturalnej) o współczynniku luminancji 0,08 do 0,10,

materiał konstrukcji wsporczej musi być odporny na działanie czynników atmosferycznych i zabezpieczony przed korozją cynkowaniem ogniowym, Powierzchnia powłoki powinna być jednorodna pod względem ziarnistości. Nie może ona wykazywać widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od podłoża,

wszystkie ocynkowane łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów konstrukcji wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów,

słupki powinny być wykonane z rury stalowej ocynkowanej ogniowo z zaślepką nakładaną. W dolnej części słupka winien znaleźć się element kotwiący, zapobiegający wyrwaniu i obróceniu konstrukcji. Dopuszcza się rury o następujących wymiarach:

średnica od 60,0 do 90,0 mm

grubość ścianki min. 3,2 mm

długość 4,0 m

owymiary i grafika znaków zgodnie z załącznikiem (zał. 2, księga znaku zał. nr 3) kolory, jakie powinny być zastosowane dla znaków nawigacyjnych:

Numer Oznaczenie koloru Zalecane użycie

RAL 1023 Traffic yellow (żółty) Znaki nawigacyjne, pławy

RAL 3020 Traffic red (czerwony) Znaki nawigacyjne

RAL 3024 Luminous red (jasnoczerwony-fluorescencyjny) Pławy, mocno widoczne znaki brzegowe

RAL 3028 Pure red (czysto-czerwony) Pławy, dobrze widoczne znaki brzegowe

RAL 5017 Traffic blue (niebieski) Znaki nawigacyjne

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 365 853.66 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 80
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Z uwagi na brak miejsca w sekcji Opis zamówienia:

RAL 6024 Traffic green (zielony) Znaki nawigacyjne

RAL 6037 Pure green (czysto-zielony) Pławy, dobrze widoczne znaki brzegowe

RAL 6038 Luminous green (jasnozielony-fluorescencyjny) Pławy, mocno widoczne znaki brzegowe

RAL 9016 Traffic white (biały) Znaki brzegowe, pławy

RAL 9017 Traffic black (czarny) Znaki brzegowe, pławy
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl/
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/07/2022
Termin składania:2022-07-04
Otwarcie:Warunki otwarcia ofert Data: 04/07/2022 Czas lokalny: 11:00
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 01/10/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/05/2022
Kontakt:Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575
ul. Żelazna 59A
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
00-848
Polska
Osoba do kontaktów: Daniel Twardzik
E-mail: zamowienia.rzgwgliwice@wody.gov.pl
Tel.: +48 327774994
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34928430
Numer dokumentu:292865-2022, GL.ROZ.2810.48.2022.DT
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.