• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawy włoka pelagicznego

Standard

Dane kontaktowe

Opis:- Dostawy włoka pelagicznego 4 ściennego, stropowego o obwodzie wlotu włoka 250-300 m dostosowanego do możliwości technicznych statku rybackiego o parametrach:
a) długość całkowita LOA (m) 18.55
b) moc silnika głównego 340.00 kW
c) pojemności brutto 38.00 GT
dostawa winna obejmować komplet wraz z uspławnieniem
Miejsce i termin składania:Koniec terminu składania ofert
2022-04-30
Termin składania:2022-04-30
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia
2022-09-30
Wymagania:Dodatkowe informacje
Wykluczenia
Wykluczeniem podlegać będą podmioty/wykonawcy powiązane kapitałowo lub osobowo, przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób.
Uwagi:Kryteria
Kryterium Waga
cena 100
Opis sposobu przyznania punktacji
Kryterium ceny: 100%
Przy dokonywaniu oceny oferty zamawiający posłuży się następującym wzorem C= (Cn÷Co) x 100 punktów
C - przyznane punkty,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,
Co - cena oferty ocenianej.
Odrzucenie oferty
Odrzuceniu podlegają oferty:
1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
2. złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym
3. złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych
4. które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert.
Numer dokumentu:02/18/04/2022
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.