• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawy kompletu desek trałowych

Standard

Dane kontaktowe

Opis:dostawy kompletu ( 2szt.) desek trałowych firmy Thyboron typu BLUESTREAM typ 22 z klapami o powierzchni 1.75 m .kw
kompletu odbiegów Herkules fi 14 mm 80 m
kompletu dedykowanych stropów rozpornic
Odrzucenie oferty
Odrzuceniu podlegają oferty:
1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
2. złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym
3. złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych
4. które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert.
Miejsce i termin składania:Koniec terminu składania ofert
2022-04-30
Termin składania:2022-04-30
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia
2022-10-31
Wymagania:Dodatkowe informacje
Wykluczenia
Wykluczeniem podlegać będą podmioty/wykonawcy powiązane kapitałowo lub osobowo, przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób.
Numer dokumentu:03/18/04/2022
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.