• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA:Dostawy drobnego sprzętu do utrzymania strefy zewnętrznej obiektów hydrotechnicznych, jednostek pływających

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA:Dostawy drobnego sprzętu do utrzymania strefy zewnętrznej obiektów hydrotechnicznych, jednostek pływających
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Dostawy drobnego sprzętu (linki, znaki ,bandery, koła ratunkowe itp.) do utrzymania strefy zewnętrznej obiektów hydrotechnicznych, jednostek pływających
Zakres zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia:
Zadanie przewiduje zakup wraz z dostawą drobnego sprzętu przeznaczonego do utrzymywania strefy zewnętrznej śluz żeglugowych, stacji pomp, jednostek pływających. Zamawiany sprzęt jest niezbędny dla zapewnienia odpowiedniej estetyki podległych obiektów, podnoszenia standardów BIHP.
Miejsce i termin składania:Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej- zwanej dalej ,,Platformą"- pod adresem: przetargi.wody.gov.pl/" rel="nofollow">http://www.przetargi.wody.gov.pl/
Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem: przetargi.wody.gov.pl
w zakładce: Instrukcja dla Wykonawców.
Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy, do dnia 17.06.2022 r. do godz. 12:00.
Celem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, Wykonawca korzysta z opcji ,,Zgłoś udział w postępowaniu", a następnie wypełnia wszystkie wymagane pola, zaznacza właściwe opcje oraz załącza pliki, w szczególności pliki Formularza oferty, oświadczeń, dokumentów. Zamawiający zaleca aby poszczególne pliki były opatrywane nazwą umożliwiającą ich identyfikację, np.: ,,oferta" itd. Szczegółowy sposób złożenia oferty zawiera Instrukcja oferenta dostępna na Platformie.
Ofert oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą nie należy szyfrować- załączone pliki są automatycznie szyfrowane po zamieszczeniu ich na Platformie i do upływu terminu składania ofert są one niewidoczne zarówno dla Zamawiającego, jak i dla innych Wykonawców. Postępowanie podprogowe nie musi bvć podpisane elektronicznie - do zgłoszenia udziału w postępowaniu należy dołączyć plik zawierający skany podpisanej oferty wraz z załącznikami.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem funkcji ,,Wycofaj ofertę". Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić ofertę za pośrednictwem funkcji ,,Modyfikuj ofertę". Proces modyfikacji oferty przebiega etapowo, najpierw jest anulowana aktualna oferta, a następnie wyświetlany jest formularz składania nowej oferty. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie.
Termin składania:2022-06-17
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji zamówienia: 7 dni od dnia podpisania zlecenia
Wymagania:4. Kryteria wyboru ofert: cena 100%
5. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
a) Wykonawca posiada niezbędne kwalifikacje oraz uprawnienia pozwalające wykonać przedmiot zamówienia.
b) Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c) Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Wzór zlecenia stanowi załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego.
7. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia: nie dotyczy
8. Warunki gwarancji: min. 12-miesięcznej gwarancji jakości co do cech artykułów wynikających z opisu przedmiotu zamówienia oraz oferty Wykonawcy na artykuły, w stosunku do których zamawiającemu nie przekazano gwarancji jakości producenta.
10. Opis sposobu obliczenia ceny:
- cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie wraz z należnym podatkiem VAT;
- cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen;
- cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) przez okres realizacji (wykonania) zamówienia;
- w Formularzu ofertowym należy podać cenę brutto wraz z należnym podatkiem VAT za całość zamówienia;
- wartość określona w Formularzu ofertowym winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku;
- podana w ofercie cena ofertowa będzie ceną ryczałtową, wyrażoną w złotych i musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia;
- w przypadku nie wypełnienia w Formularzu oferty ceny brutto wraz z należnym podatkiem VAT za całość zamówienia albo kwoty brutto należnej, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z Zapytaniem ofertowym;
- w przypadku rozbieżności zapisu liczbowego i zapisu słownego ceny całkowitej brutto Zamawiający przyjmie za prawidłową wartość zapisu liczbowego.
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
Należy wypełnić: formularz oferty, formularz cenowy, formularz RODO
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: nie dotyczy.
14. Termin związania ofertą: 30 dni
15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty:
o złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron;
o Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert złożonych tylko na część zadania
o Wykonawca przystępując do postępowania zobowiązuje się na realizację całej dostawy we własnym zakresie
o oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców;
o każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę;
o w celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania właściwych wykonawców do złożenia dokumentów/ wyjaśnień;
o Zamawiający zawiera zlecenie na podstawie istotnych postanowień zlecenia załączonego do niniejszego zapytania ofertowego - wzór zlecenia (zał. nr 5)
o o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem Platformy.
Kontakt:3. Osoby wskazane do kontaktu:
Pan Tomasz Tobieński, tel. 506-129-588, e-mail: tomasz.tobienski@wody.gov.pl (proszę w temacie maila podawać numer sprawy ,,GD.ROZ.2811.125.2022.ZZ.4")
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:GD.ROZ.2811.125.2022.ZZ.4
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.