• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawę systemu oczyszczania wód balastowych BWTS na statki m/t Palica, m/t Romanka

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawę systemu oczyszczania wód balastowych BWTS na statki m/t Palica, m/t Romanka
Standard

Dane kontaktowe

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAMAWIAJĄCY : Ship - Service S.A.

ul. Żelazna 87

00-879 Warszawa

tel. kontaktowy +48 91 424 38 14

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA :

„Dostawę systemu oczyszczania wód balastowych BWTS na statki m/t Palica, m/t Romanka.”

Dostawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na niżej podane

oznaczenie:

„Dostawę systemu oczyszczania wód balastowych BWTS na statki m/t Palica, m/t Romanka.”

ROZDZIAŁ I Forma i złożenie oferty

1. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty

(w tym uznanie Polskiego Rejestru Statków, itp.).

2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu

Dostawcy.

3. Dostawca składa tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej

odrzucenie.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

6. Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7. Dostawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej w następujący sposób :

SHIP-SERVICE S.A

ul. Dębogórska 18, 71-717 Szczecin

Oferta na: dostawę systemu oczyszczania wód balastowych BWTS na statki m/t Palica,

m/t Romanka.

Nie otwierać!

8. Ofertę należy złożyć na powyższy adres w terminie do 28-09-2021r.

ROZDZIAŁ II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty 

1. Dostawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem

składania ofert.

2. Dostawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu

składania ofert.

ROZDZIAŁ III Sposób porozumiewania się Dostawców z Zamawiającym

1. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Dostawcami i udzielania wyjaśnień

jest Kierownik Zespołu Techniczno-Eksploatacyjnego Bogdan Dudar, tel. 601 551 365, e-mail:

bogdan.dudar@ship-service.pl

ROZDZIAŁ IV Wybór oferty najkorzystniejszej

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena brutto.

2. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.

3. Ocena oferty według kryterium – najniższa cena brutto poprzez porównanie cen każdej ze

złożonych ofert.

4. Dostawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.

ROZDZIAŁ XII Opis przedmiotu zamówienia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA M/T PALICA:

BRT – 999,00 SG: typ 8AL. 25/30 „Sulzer” – 856 KW

Lc – 59,96 m SP: SCANIA

B – 10,38 m Rok budowy – 1977

H – 4,70 m Nr PRS 110749

Instalacja elektryczna – 220/380 V /awaryjna – 24 V/

IMO 7704057


- Załącznik nr 1 – Plan zbiorników  

PlanZbiornikow_ang_RevA.dwg Model (1).pdfPlanZbiornikow_ang_RevA.dwg Model (1).pdf​

- Załącznik nr 2 – Schemat instalacji balastowej  Schemat instalacji 

Schemat instalacji balastowej.pdfSchemat instalacji balastowej.pdf


- Załącznik nr 3 – Przebieg systemu balastowego 

System-balastowy-przebiegi_PR-08-09-BALAST-Rev0 -1.pdfSystem-balastowy-przebiegi_PR-08-09-BALAST-Rev0 -1.pdf

- Załącznik nr 4 – Założenia do systemu BWTS 

Założenia do systemu BWTS.pdfZałożenia do systemu BWTS.pdf

Dziękujemy za wysłane grafiki.