• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa znaków nawigacyjnych i materiałów do montażu oznakowania

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa znaków nawigacyjnych i materiałów do montażu oznakowania
Standard

Dane kontaktowe

Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA znaków nawigacyjnych i materiałów do montażu oznakowania na potrzeby Zarządu Zlewni we Wrocławiu

Numer referencyjny: WR.ROZ.2810.95.2022
II.1.2)Główny kod CPV
34928430 Znaki nawigacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa znaków nawigacyjnych i materiałów do montażu oznakowania nawigacyjnego celem wymiany starego oznakowania na nowe, spełniające również wymagania do żeglugi nocnej, tj. na znaki pokryte folią odblaskową odpowiedniej generacji. W wyniku realizacji zadania możliwa będzie poprawa warunków bezpieczeństwa na odcinkach dróg wodnych podlegających pod Zarząd Zlewni we Wrocławiu oraz w przyszłości uruchomienie żeglugi nocnej na tych odcinkach.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 243 052.37 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Stopień Wodny Rędzin na rz. Odrze, Ul. Piłkarzy 50, 51-052 Wrocław, Zaplecze techniczne ZPH Brzeg Dolny, Ul. Podwale 1, 56-120 Brzeg Dolny, ZPH Stopień Wodny Brzeg Opolski, Ul. Grobli 14, 49-30 Brzeg

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa znaków nawigacyjnych i materiałów do montażu oznakowania nawigacyjnego celem wymiany starego oznakowania na nowe, spełniające również wymagania do żeglugi nocnej, tj. na znaki pokryte folią odblaskową odpowiedniej generacji. W wyniku realizacji zadania możliwa będzie poprawa warunków bezpieczeństwa na odcinkach dróg wodnych podlegających pod Zarząd Zlewni we Wrocławiu oraz w przyszłości uruchomienie żeglugi nocnej na tych odcinkach.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ [zip], w którym wskazane zostały również:

- wymiary i wzory znaków,

- wykaz znaków wraz z podziałem na miejsce ich docelowej dostawy,

- wykaz znaków przewidzianych do zakupu w ramach prawa opcji.

3. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany asortyment objęty był rękojmią i gwarancją wynoszącą co najmniej 36 miesięcy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 243 052.37 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający na podstawie art. 441 ustawy Pzp przewiduje zastosowanie prawa opcji.

1.1 Realizacja prawa opcji nastąpi w przypadku zaistnienia potrzeb w zakresie zakupu przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji oraz posiadania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

1.2 Prawo opcji dla ww. okoliczności, realizowane będzie na następujących warunkach:

- Zamawiający w ramach przewidywanego prawa opcji zastrzega możliwość dostawy dodatkowej ilości znaków nawigacyjnych określonej w zał. 3 do OPZ oraz w Załączniku nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy, w kolumnie ,,7".

- Zamawiający w pierwszej kolejności zobowiązany jest zamówić produkty danego asortymentu objęte zamówieniem podstawowym (gwarantowanym), a dopiero po wyczerpaniu ilości danego produktu z zakresu podstawowego, będzie miał możliwość skorzystania z prawa opcji, po uzyskaniu środków finansowych przeznaczonych przez Zamawiającego na ten cel.

1.3 Ceny jednostkowe zakresu zamówienia objętego prawem opcji zostaną określone w Załączniku nr 2 do SWZ (Formularz asortymentowo-cenowy) w kolumnie ,,8".

1.4 O zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem/oświadczeniem woli z określeniem zakresu, w jakim Zamawiający będzie z prawa opcji korzystał.

1.5 Dostawy świadczone w ramach prawa opcji muszą być świadczone zgodnie z wymaganiami opisanymi w Załączniku Nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Do świadczenia dostawy w ramach prawa opcji zastosowanie mają postanowienia określające warunki i sposób zapłaty wynagrodzenia, warunki świadczenia dostaw oraz kar umownych.

1.6 Zamawiający nie ma obowiązku korzystać z prawa opcji. Wykonawcy nie przysługuje prawo roszczeń z tytułu niewykorzystania prawa opcji lub jego pełnej wartości.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/09/2022
Termin składania:2022-09-22
Otwarcie:Warunki otwarcia ofert Data: 22/09/2022 Czas lokalny: 09:15 Miejsce: Otwarcie ofert następuje poprzez użycie Platformy i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą Platformy.
Miejsce i termin realizacji:Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Stopień Wodny Rędzin na rz. Odrze, Ul. Piłkarzy 50, 51-052 Wrocław, Zaplecze techniczne ZPH Brzeg Dolny, Ul. Podwale 1, 56-120 Brzeg Dolny, ZPH Stopień Wodny Brzeg Opolski, Ul. Grobli 14, 49-30 Brzeg
Wadium:nie wymagane
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 20/12/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/08/2022
Kontakt:Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575
ul. Żelazna59a
Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
00-848
Polska
Osoba do kontaktów: Adriana Wiaderek
E-mail: adriana.wiaderek@wody.gov.pl
Tel.: +48 713378915
Faks: +48 713284440
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34928430
Numer dokumentu:455958-2022, WR.ROZ.2810.95.2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.