• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa zestawu komórek map cyfrowych na nośnikach Pendrive dla okrętów

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa zestawu komórek map cyfrowych na nośnikach Pendrive dla okrętów
Standard

Dane kontaktowe

Data dodania: 2022-08-09
Kategoria: przetarg - Polska
Przedmiot: Dostawa zestawu komórek map cyfrowych na nośnikach Pendrive dla okrętów
Organizator: KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA
Adres: Ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia
Województwo / powiat: pomorskie, powiat Gdynia
Państwo: Polska
Telefon / fax: 261 26 24 72
Strona WWW: https://portal.smartpzp.pl/kpwg/public/postepowanie?postepowanie=32075523
Opis: DOSTAWA zestawu komórek map cyfrowych na nośnikach Pendrive dla 3 okrętów z podziałem na części
Miejsce i termin składania: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/kpwg/public/postepowanie?postepowanie=32075523
TERMIN SKŁADANIA ofert
12-08-2022 10:00:00
Termin składania: 2022-08-12
Otwarcie: Termin otwarcia ofert 12-08-2022 10:00:00
Wymagania: Waluta postępowania
PLN
Podział zamówienia na części
Warunki udziału
Dostawa zestawu komórek map cyfrowych na nośnikach Pendrive dla ORP HEWELIUSZ (okręt nie wchodzi do portów zagranicznych)
Zgodnie ze specyfikacją

Dostawa zestawu komórek map cyfrowych na nośnikach Pendrive dla ORP HYDROGRAF (okręt nie wchodzi do portów zagranicznych)
Zgodnie ze specyfikacją

Dostawa zestawu komórek map cyfrowych na nośnikach Pendrive dla ORP KOŚCIUSZKO (okręt wchodzi do portów zagranicznych
Zgodnie ze specyfikacją

Kryteria oceny ofert
Dostawa zestawu komórek map cyfrowych na nośnikach Pendrive dla ORP HEWELIUSZ (okręt nie wchodzi do portów zagranicznych)
Część I.1
Cena brutto
Waga:
100.00
Cena brutto za część I
Dostawa zestawu komórek map cyfrowych na nośnikach Pendrive dla ORP HYDROGRAF (okręt nie wchodzi do portów zagranicznych)
Część II.1
Cena brutto
Waga:
100.00
Cena brutto za część II
Dostawa zestawu komórek map cyfrowych na nośnikach Pendrive dla ORP KOŚCIUSZKO (okręt wchodzi do portów zagranicznych
Część III.1
Cena brutto
Waga:
100.00
Cena brutto za część III
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poprzez platformę zakupową SMARTPZP - zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert, które zostało załączone do niniejszego ogłoszenia. UWAGA ! Wykonawca składając ofertę oświadcza, że: 1. Zapoznał się z treścią zaproszenia (wraz z istotnymi postanowieniami umowy) i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz uzyskał konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty; 2. Oferowany przedmiot zamówienia jest w całości zgodny z treścią zaproszenia; 3. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 4. Zobowiązuje się - w przypadku wyboru oferty - do zawarcia umowy w miejscu i terminie ustalonym przez Zamawiającego. 5. Posiada uprawnienia do wykonania działalności lub czynności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia; 6. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, 7. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia.
Numer dokumentu: 31/P/SNH/2022
Źródło: GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznikhttps://www.gospodarkamorska.pl/GospodarkaMorska/ads/edit/13684#v-first Ogłoszeniahttps://www.gospodarkamorska.pl/GospodarkaMorska/ads/edit/13684#v-first

Dziękujemy za wysłane grafiki.