• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa zapory przeciwrozlewowej

Standard

Dane kontaktowe

Opis:DOSTAWA zapory przeciwrozlewowej o łącznej długości 300 mb dla potrzeb PSP ZMPG S.A
2. Przedmiotem zamówienia jest:
1) przedmiotem zamówienia jest dostawa zapory przeciwrozlewowej o łącznej długości 300 (słownie: trzysta) mb., spełniającej wymagania określone w Rozdziale IV ust. 4, dla potrzeb Portowej Straży Pożarnej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.;o
3) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt;
4) przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania określone w tabeli zawartej w Rozdziale IV SWZ.
Miejsce i termin składania:1) oferty należy składać w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. przy Ul. Rotterdamskiej 9 w Gdyni, w Kancelarii Ogólnej, w terminie do dnia 11 sierpnia 2022 r. do godz. 1130 ;
Termin składania:2022-08-11
Otwarcie:3) otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego przy Ul. Rotterdamskiej 9 w Gdyni w sali nr 121 w dniu 11 sierpnia 2022 roku o godz. 1200.
Miejsce i termin realizacji:2) przedmiot zamówienia należy dostarczyć na adres:
Komenda Portowej Straży Pożarnej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.,
81-338 Gdynia,
ul. Chrzanowskiego 15/17;
5. Termin wykonania zamówienia:
Zamawiający wymaga dostarczenia i wydania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w terminie do 6 (słownie: sześciu) miesięcy od daty podpisania Umowy.
Wadium:nie wymagane
Wymagania:3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ w terminie do dnia 29 lipca 2022 roku, a Zamawiający udzieli odpowiedzi w terminie do dnia 5 sierpnia 2022 roku.
4. Podstawy wykluczenia Wykonawców, opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1) o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835);
2) o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają opisane warunki udziału w postępowaniu:
A. Warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
B. Warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na
podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
C. Warunek dotyczący posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 10 (słownie: dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej 2 (słownie: dwóch) dostaw produktów dla służb MSWiA o wartości co najmniej 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych) brutto każda, i wykaże, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane (w przypadku usług ciągłych lub okresowych) należycie.
Ocena spełnienia przez Wykonawcę w/w warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych w tym postępowaniu przez Wykonawcę - oświadczeń i dokumentów wskazanych w Rozdziale VII SWZ według formuły ,,spełnia - nie spełnia".
Termin związania ofertą:
1) Wykonawca jest związany ofertą przez okres nie dłuższy niż 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
7. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów:
1) przy ocenie oferty Zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium, jakim jest ryczałtowa cena brutto za kompleksową realizację przedmiotu zamówienia - waga 100% (100 pkt.);
2) w celu przydzielenia punktów za cenę Zamawiający:
a) ustali ofertę o najniższej cenie i przydzieli jej najwyższą ilość punktów, tj. 100 punktów,
b) pozostałym ofertom przydzieli punkty za cenę według udziału procentowego najniższej ceny w stosunku do ceny danej oferty, tj. wg wzoru: Cn
(C) = ---- x 100
Cb
gdzie:
Cn - całkowita cena ryczałtowa brutto za kompleksową realizację przedmiotu zamówienia - najniższa spośród badanych ofert; Cb - całkowita cena ryczałtowa brutto za kompleksową realizację przedmiotu zamówienia - oferty badanej. 3) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
a) odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Regulaminie,
b) odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SWZ,
c) została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium oceny (uzyskała największą liczbę punktów);
4) liczba punktów uzyskanych przez ofertę podlega zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku;
5) cena przedstawiona przez Wykonawcę w FORMULARZU OFERTY nie będzie podlegała zmianom w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia na niekorzyść Zamawiającego;
6) waluta ceny - PLN;
7) w przypadku gdy zaoferowana cena cyfrowo i słownie nie będzie tożsama, jako wiążącą Zamawiający przyjmie cenę pisaną słownie ze wszystkimi konsekwencjami rachunkowymi;
8) w przypadku innych błędów rachunkowych Zamawiający jako wiążącą przyjmie zaoferowaną kwotę brutto.
2) dzień i godzinę złożenia oferty określa się według dnia i godziny wpływu oferty do Kancelarii Ogólnej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.;
9. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.
Zamawiający nie przewiduje dodatkowej aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
10. Inne postanowienia:
1) Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zastrzega sobie:
a) prawo zamknięcia postępowania na każdym z jego etapów bez wybrania jakiejkolwiek z ofert - bez podania przyczyny,
b) prawo modyfikacji SWZ i jej załączników przed upływem terminu składania ofert,
c) prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn na podstawie § 22 Regulaminu.
2) Zasady przeprowadzenia postępowania w zakresie nieobjętym SWZ, w szczególności przesłanki odrzucenia oferty, wykluczenia Wykonawcy oraz unieważnienia postępowania, określa Regulamin.
Numer dokumentu:DBS/SWZ-12/JR/JZ/DBS-IV/227/3/312/22
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.