• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa z montażem zintegrowanego systemu hydrograficznego

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa z montażem zintegrowanego systemu hydrograficznego
Standard

Dane kontaktowe

Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA z montażem zintegrowanego systemu hydrograficznego na k/h Kastor

Numer referencyjny: PO-II.2600.5.22
II.1.2)Główny kod CPV
34933000 Sprzęt nawigacyjny
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem zintegrowanego systemu hydrograficznego na k/h Kastor. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 206 203.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szczecin

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem zintegrowanego systemu hydrograficznego na k/h Kastor. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 206 203.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 98
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ums.ezamawiajacy.pl
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://ums.ezamawiajacy.pl

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/08/2022
Termin składania:2022-08-16
Otwarcie:Warunki otwarcia ofert Data: 16/08/2022 Czas lokalny: 11:00 Miejsce: https://ums.ezamawiajacy.pl
Miejsce i termin realizacji:Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szczecin
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/11/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/07/2022
Kontakt:Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
Plac Stefana Batorego 4
Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
70-207
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Czajkowska
E-mail: zamowienia@ums.gov.pl
Tel.: +48 914403423
Faks: +48 914403441
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34933000
Numer dokumentu:378489-2022, PO-II.2600.5.22
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.