• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa wyposażenia i elementów zabudowy dla wersji demonstracyjnych

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa wyposażenia i elementów zabudowy dla wersji demonstracyjnych
Standard

Dane kontaktowe

Opis:DOSTAWA wyposażenia i elementów zabudowy dla wersji demonstracyjnych
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.02.00-00-0101/19 - Rozwój elektrycznego jachtu typu "houseboat" wraz z systemem zarządzania jachtem i żeglugą

Część 1
DOSTAWA wyposażania i elemementów zabudowy dla wersji demo

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa Wyposażenia i elementów zabudowy dla wersji demonstracyjnych elektrycznego jachtu typu "houseboat". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmujący 132 pozycje znajduje się w załączniku - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.
Niniejsze zamówienie realizowane jest na potrzeby projektu pn.: Rozwój elektrycznego jachtu typu "houseboat" wraz z systemem zarządzania jachtem i żeglugą w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-06-03
Termin składania:2022-06-03
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-06

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
olsztyński
Gmina
Biskupiec
Miejscowość
Biskupiec
Wymagania:Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu (tj. w tym ani w żadnym z innych możliwych typów wymagań) z wyjątkiem zakazu powiązań kapitałowych lub osobowych.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-05-27
Data ostatniej zmiany
2022-05-27 22:50:18

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena oferty brutto.
Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto zgodnie z wzorem:
C=(Cn/Cob) x 80 pkt
gdzie:
C - liczba punktów przyznanych Wykonawcy
Cn - najniższa zaoferowana cena
Cob - cena zaoferowana w badanej ofercie.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Dostawa przedmiotu postępowania: nie dłużej niż 4 tygodnie od podpisania umowy - 20 punktów.
Dostawa przedmiotu postępowania: nie dłużej niż 5 tygodni od podpisania umowy - 0 punktów.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
UWAGA!
Meksymalny termin dostawy przedmiotu postepowania wynosi 5 tygodniu.
W przypadku wskazania dłuższego terminu dostawy lub nie wskazania terminu dostawy w formularzu ofertowym zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną ze specyfikacją.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Rafał Kapler
tel.: +48 691 500 600
e-mail: przetargi@nautiner.com.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:19212000-5, 24550000-4, 30237475-9, 31214500-4, 31524120-2, 31527400-0, 31600000-2, 34500000-2, 34520000-8, 34522300-5
Numer dokumentu:2022-8598-111207
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.