• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa wodnego kombajnu kosząco - zbierającego

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa wodnego kombajnu kosząco - zbierającego
Standard

Dane kontaktowe

Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA wodnego kombajnu kosząco - zbierającego dla RZGW w Bydgoszczy

Numer referencyjny: BD.ROZ.2810.33.2022
II.1.2)Główny kod CPV
34520000 Łodzie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki wodnego kombajnu kosząco - zbierającego z napędem własnym, z kosiarką koszącą o regulowanej wysokości z przenośnikiem taśmowym do pokładu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34521000 Łodzie specjalistyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bydgoszcz

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki wodnego kombajnu kosząco - zbierającego z napędem własnym, z kosiarką koszącą o regulowanej wysokości z przenośnikiem taśmowym do pokładu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres przedłużenia gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 09/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/10/2022
Termin składania:2022-10-05
Otwarcie:Warunki otwarcia ofert Data: 03/12/2022 Czas lokalny: 23:55 Miejsce: Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej - zwanej dalej ,,Platformą" - pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/ Otwarcie ofert następuje poprzez użycie Platformy i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą Platformy.
Miejsce i termin realizacji:Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bydgoszcz
Wadium:60 000,00 PLN
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/09/2022
Kontakt:Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575
al. Adama Mickiewicza 15
Bydgoszcz
Kod NUTS: PL6 Makroregion północny
085-071
Polska
Osoba do kontaktów: Waldemar Baczyński
E-mail: zamowienia-bydgoszcz@wody.gov.pl
Tel.: +48 523391109
Faks: +48 523391200
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34520000, 34521000
Numer dokumentu:490033-2022, BD.ROZ.2810.33.2022
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.