• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Dostawa używanego jachtu motorowego

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Powstaje w kontekście projektu
RPDS.01.01.00-02-0325/21 - Dywersyfikacja usług świadczonych przez BIANCONERI FOOTBALL ACADEMY w celu ochrony przedsiębiorstwa przed skutkami pandemii COVID-19

Część 1
DOSTAWA używanego jachtu motorowego ośmioosobowego-1 szt.

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego jachtu motorowego ośmioosobowego - 1 szt. (kod CPV34522000-2 Łodzie rekreacyjne i sportowe).
Minimalne kryterium techniczne:
Jacht przeznaczony do długich rejsów po akwenach śródlądowych, jak i wodach morskich.
Wyposażony w obszerne wnętrze dla min. 8 osób (standardowo sześć plus dwie dodatkowe).
Dane podstawowe:
-długość całkowita min. 9,0 m
-szerokość min. 2,9 m
-zanurzenie - 0,50 m
- wysokość max. 3 m
-wysokość w kabinie min. 195 cm
-waga max. 4500 kg
-silnik stacjonarny min. 25 KM wraz ze zbiornikiem paliwa min. 90 l
-ster strumieniowy min. 2 KW na rufie
-ster strumieniowy min. 2 KW na dziobie
-ogrzewanie o mocy min. 3 KW
-liczba osób: min. 6+2
Dane szczegółowe:
1.Kadłub, kokpit, pokład:
-kadłub w kolorze białym
- listwa odbojowa z zakończeniem ze stali nierdzewnej-1 szt.
-urządzenie sterowe: koło sterowe -min. średnica 300mm
- dodatkowe dwie knagi + 4 półkluzy na pokładzie
-otwierana bakista kotwicza - 1 szt.
-otwierana bakista kokpitowa - 1 szt.
-trap kąpielowy - 1 szt.
-kosz dziobowy i rufowy - po 1 szt.
-relingi dachowe - 2 szt.
-drabinka rufowa - 1 szt.
-rozsuwane okno na stanowisku sternika - 1 szt.
-dach nad kokpitem
- wlew do zbiornika wody pitnej - 1 szt.
-prysznic rufowy - 1 szt.
-szyberdach w kokpicie - 1 szt.
2. Wnętrze:
-podsufitka w kabinie dziobowej, wc i rufowej w kolorze jasnym
-podsufitka w części centralnej w kolorze białym
-zabudowa wykończona drewnianą sklejką wodoodporną (hpl)
2.1. Strefa dziobowa:
-koja zamykana dwuosobowa z materacem 2 szt. o grubości min. 8 cm
-szafka ubraniowa szt. 1 (wymiary min. 80 cm x 60 cm x 30 cm)
-zamykane schowki pod koją (2 szt.)
-otwierany luk (wymiary min. 40x 40 cm)
-oświetlenie LED (min. 2 szt.)
2.2. Mesa:
-dostawka do spania w mesie - 1 szt., opuszczany stół (m.in. 50 x 100 cm)+ materac 1 szt.
- kanapa (wymiary min. 50 x 160 cm) - 1 szt.
-prawa burta: rozdzielnia elektryczna - 1 szt.
- oświetlenie LED (min. 4 szt.)
2.3.Strefa rufowa:
- dwie zamykane kabiny rufowe,
- w każdej kabinie rufowej szafka - 1 szt., (wymiary min. 40cmx 80x20)
- w każdej kabinie po 1 szt. materaca dwuosobowego o grubości min. 8 cm
- w każdej kabinie jedno otwierane okno
2.4.Kambuz:
-blat z tworzywa sztucznego HPL i zlewozmywakiem (blat wymiary min.150 cm x 40 cm i zlew 40x40)
-kuchenka gazowa dwupalnikowa - 1 szt.
- szafki (4 szt. wymiary min. 20x30x50)
-otwierany bulaj (okienko) - 1 szt.
-lodówka 75l
2.5.Kabina sanitarna:
-zamykana kabina WC
-szafka podwójna - 1 szt. (wymiary min. 80x20x20 cm)
-zlew (średnica min. 20) - 1 szt.
- WC typu morskiego ze zbiornikiem min 40l - elektryczne - 1 szt.
-prysznic (bateria na przewodzie prysznicowym) - 1 szt.
-otwierane okno - 1 szt.
3.Instalacja wodna:
-zbiornik wody min. 200 l
-zbiornik na fekalia min. 80 l
- wylewka - 2 szt.
-instalacja ciepłej wody - bojler 30 L
4.Instalacja gazowa:
-reduktor - 1 szt.
-zawór odcinający przy kuchence - 1 szt.
5.Instalacja elektryczna:
-instalacja 230V i 12 V,
- tablica z wyświetlaczem poziomu cieczy: woda/paliwo/fekalia - 1 szt.
- oświetlenie - lampy LED - min. 10 szt.
- akumulator 92 Ah - 1 szt.
- sygnał dźwiękowy
-instalacja systemu nagłośnienia - radio, 2 głośniki w mesie
- dodatkowe gniazda 230v,12v w kojach po 1 szt.,
6.Pakiet czarterowy: obijacze min. 3 szt., kamizelki 8 szt., koło ratunkowe - 1 szt., cumy min. 2 szt., kotwica dziobowa - 1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się także w załączniku pn.: ,,Zapytanie ofertowe _28.11.2022".
Okres gwarancji
Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji, w przedziale od 12 miesięcy do 36 miesięcy.
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-12-07
6.TERMIN SKŁADANIA ofert rozpoczyna się z dniem 28.11.2022 r. i będą one przyjmowane do dnia 07.12.2022 r. do godz. 16:00.
10.Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Oferty prosimy składać poprzez Bazę Konkurencyjności, osobiście lub pocztą lub za pośrednictwem kuriera na adres siedziby Zamawiającego, tj.:

STOWARZYSZENIE BIANCONERI FOOTBALL ACADEMY
pl. Solny 16
50-062 Wrocław
lub drogą elektroniczną w formie skanu podpisanej oferty na adres: michal.janicki.home@gmail.com

w terminie określonym w niniejszym zaproszeniu tj. od dnia 28.11.2022 r. do dnia 07.12.2022 r. do godz. 16:00.
Termin składania:2022-12-07
Otwarcie:7.Oferty będą rozpatrywane po 07.12.2022 r.
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-12

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2022-12-20
Koniec realizacji
2023-05-31
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
DOSTAWA używanego jachtu motorowego ośmioosobowego - 1 szt.
Daty mają charakter orientacyjny i faktyczny harmonogram będzie uzależniony od daty zawarcia umowy.
12/2022 - szacowana data rozpoczęcia
05/2023 - szacowana data zakończenia
4. Planowany termin zawarcia umowy z dostawcą: do 20 grudnia 2022 roku.
8.Planowany termin i miejsce realizacji zamówienia: Całość zamówienia zostanie zrealizowana do 31.05.2023 r.
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Zgodnie z treścią punktu "Warunki zmiany umowy".
Warunki zmiany umowy
Umowa zawarta w wyniku niniejszego postępowania, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:
a) zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług,dot. Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy,a przed wykonaniem przez Wykonawcę Przedmiotu Zamówienia,po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia,wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu,jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług.Przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał terminu realizacji umowy, oraz przekazał Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT niezwłocznie,lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy.
b) Umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności.Pojęcie to Zamawiający będzie interpretował w sposób odpowiadający postanowieniu pkt. 109 preambuły Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26.02.2014 r. w sprawie zamówień publicznych,uchylającej dyrektywę 2004/18/WE.W świetle tego postanowienia, ,,Pojęcie niemożliwych do przewidzenia okoliczności odnosi się do okoliczności,których nie można było przewidzieć pomimo odpowiednio starannego przygotowania pierwotnego postępowania o udzielenie zamówienia przez instytucję zamawiającą,z uwzględnieniem dostępnych jej środków, charakteru i cech tego konkretnego projektu, dobrych praktyk w danej dziedzinie oraz konieczności zagwarantowania odpowiedniej relacji pomiędzy zasobami wykorzystanymi na przygotowanie postępowania a jego przewidywalną wartością.Nie może to jednak mieć zastosowania w sytuacjach,w których modyfikacja powoduje zmianę charakteru całego zamówienia, np. przez zastąpienie zamawianych robót budowlanych, dostaw lub usług innym przedmiotem zamówienia lub przez całkowitą zmianę rodzaju zamówienia (...)". W takim przypadku, umowa zostanie zmieniona w ten sposób,by możliwe było odwrócenie lub naprawienie skutków wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności,możliwa jest także zmiana terminu dostawy oraz terminu realizacji umowy.
c) Umowa może zostać zmieniona w przypadku zmiany Wykonawcy,gdy wynika ona z sukcesji uniwersalnej lub częściowej w prawa i obowiązki pierwotnego Wykonawcy, w wyniku restrukturyzacji,w tym przejęcia,połączenia,nabycia lub upadłości,przez innego dostawcy,który spełnia pierwotnie ustalone kryteria kwalifikacji podmiotowej,pod warunkiem, że nie pociąga to za sobą innych istotnych modyfikacji umowy i nie ma na celu obejścia zasad, wynikających z niniejszego zapytania ofertowego,umowy o dofinansowanie zawartej z Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą (DIP) oraz postanowień Wytycznych horyzontalnych.
d) Umowa może zostać zmieniona w przypadku,gdy zachodzi konieczność przedłużenia terminu wykonania zamówienia lub terminu wykonania obowiązku wynikającego z umowy z powodu wystąpienia siły wyższej.Przez siłę wyższą Zamawiający będzie rozumiał nieprzewidywalną,wyjątkową sytuację lub takie zdarzenie będące poza kontrolą stron niniejszej Umowy,które uniemożliwiają którejkolwiek z nich wywiązanie się ze swoich obowiązków na podstawie niniejszej Umowy i które nie były wynikiem błędu lub zaniedbania po ich stronie lub po stronie ich podwykonawców, i których nie można było uniknąć przez postępowanie z odpowiednią i uzasadnioną należytą starannością.W takim wypadku, umowa zostanie wydłużona o czas trwania siły wyższej lub czas niezbędny do odwrócenia skutków wystąpienia siły wyższej lub zostanie zmieniony termin wykonania obowiązku wynikającego z umowy, o czas trwania siły wyższej lub czas niezbędny do odwrócenia skutków wystąpienia siły wyższej. W przypadku wystąpienia siły wyższej możliwa jest także zmiana terminu dostawy oraz terminu realizacji umowy.
e) Umowa może zostać zmieniona w przypadku,gdy zachodzi konieczność przedłużenia terminu wykonania zamówienia lub terminu wykonania obowiązku wynikającego z umowy z powodu działania osoby lub osób trzecich,za których nie ponosi odpowiedzialności ani Wykonawca, ani Zamawiający.W przypadku potwierdzenia przez Zamawiającego, że ziścił się ten warunek, umowa zostanie wydłużona o czas niezbędny do odwrócenia skutków działania osoby lub osób trzecich. W takim przypadku możliwa jest także zmiana terminu dostawy oraz terminu realizacji umowy.
f) Umowa może zostać zmieniona w sytuacji,gdy dojdzie do zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wprowadzenia nowych regulacji prawnych,mających wpływ na wykonanie niniejszej Umowy.W takim przypadku,umowa zostanie zmieniona w ten sposób, by opowiadała obowiązującym regulacjom prawnym.W takim przypadku możliwa jest także zmiana terminu realizacji umowy.
g) Umowa z Wykonawcą może zostać zmieniona w sytuacji,gdy dojdzie do zmiany umowy o dofinansowanie, zawartej przez Zamawiającego z DIP.W takim przypadku,umowa z Wykonawcą zostanie zmieniona w ten sposób,by odpowiadała obowiązującym postanowieniom umowy o dofinansowanie.
h) Możliwa jest zmiana umowy z Wykonawcą,gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw lub usług od dotychczasowego wykonawcy,nieobjętych zamówieniem podstawowym,o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
-zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu,usług lub instalacji,zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
-zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
-wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań w tym zakresie.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań w tym zakresie.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań w tym zakresie.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań w tym zakresie.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań w tym zakresie.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań w tym zakresie.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1.Warunkiem ważności oferty jest wypełnienie załączonego formularza ofertowego.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
3. Wymaga się, aby oferty były ważne do 30 grudnia 2022 roku.
4. Planowany termin zawarcia umowy z dostawcą: do 20 grudnia 2022 roku.
5. Sposób obliczania ceny: Cena zakupu obejmuje cenę jednostkową zamówienia czyli cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto. Dopuszcza się składanie ofert w walutach innych niż złoty (PLN). Waluty obce zostaną przeliczone na złote (PLN) wg kursu średniego NBP z dnia porównania ofert.

9.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia.
. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.
Oferta (wraz z załącznikami) musi być podpisana przez osobę (lub osoby) upoważnione do reprezentowania oferenta. Zamawiający ustali, czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione na podstawie dostępnych publicznych rejestrów. W przypadku ofert składanych przez spółki cywilne, do formularza oferty należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej. W przypadku, gdy oferta składana jest przez osobę legitymującą się stosownym pełnomocnictwem do reprezentowania Oferenta, do formularza oferty należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa.
Oferta może być także podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającym dyrektywę 1999/93/WE.
Uwaga: oferta podpisana przez osobę lub osoby nieupoważnione do reprezentowania Oferenta w świetle publicznie dostępnych rejestrów lub dokumentów dołączonych do oferty, zostanie odrzucona, bez wezwania do poprawy.
11.Wybór dostawcy nastąpi do dnia 15.12.2022 roku w oparciu o oferty złożone w formie pisemnej lub elektronicznej (w Bazie Konkurencyjności lub za pomocą maila) w terminie określonym w niniejszym zapytaniu.
12.Decyzja o wyborze dostawcy zostanie umieszczona na portalu internetowym Baza
Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
13.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn.
14.Zastrzega sobie również prawo do zwrócenia się do oferentów z prośbą o wydłużenie terminu związania z ofertą.
15.Informacje dodatkowe:
Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego Zamawiający zamieści na portalu internetowym Baza Konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego oferenta.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn.
16.Informacje na temat zakresu wykluczenia:
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem STOWARZYSZENIE BIANCONERI FOOTBALL ACADEMY lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu STOWARZYSZENIE BIANCONERI FOOTBALL ACADEMY lub osobami wykonującymi w imieniu STOWARZYSZENIE BIANCONERI FOOTBALL ACADEMY czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Aby zapewnić oferentom możliwość złożenia wskazanego oświadczenia Zamawiający wskazuje, że do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta oraz do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy uprawnione są następujące osoby:
o Michał Janicki
o Roman Wyszomirski
o Bartosz Bułat
Ponadto zamówienie nie może być udzielone podmiotom z udziałem:
a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego punktu lub
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego punktu,
w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-11-28
Data ostatniej zmiany
2022-11-28 07:03:57

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Punkty za kryterium ,,cena netto" zostaną obliczone wg następującego wzoru:
Cena netto oferty najtańszej
------------------------------------------ x 70 = ilość punktów
Cena netto oferty badanej
Szczegółowy opis kryterium w załączniku pn.: "Zapytanie ofertowe_28.11.2022".
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Punkty za kryterium ,,gwarancja" zostaną obliczone wg następującego wzoru:
Gwarancja w ofercie badanej
------------------------------------------------ x 30 = ilość punktów
Gwarancja najdłuższa spośród wszystkich ofert
Szczegółowy opis kryterium w załączniku pn.: "Zapytanie ofertowe_28.11.2022".
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryteria oceny ofert:
1. Cena - waga: 70%, jednostka miary: waluta PLN lub inna
2. Gwarancja - waga: 30%, jednostka miary: miesiące.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Michał Janicki
tel.: 570006300
e-mail: michal.janicki.home@gmail.com
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34522000-2
Numer dokumentu:2022-40734-136549
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.