• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa urządzenia okrętowego do oczyszczania wód zęzowych

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa urządzenia okrętowego do oczyszczania wód zęzowych
Standard

Dane kontaktowe

Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)
Zespół Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu zaprasza do przedstawienia oferty na zadanie ,, DOSTAWA urządzenia okrętowego do oczyszczania wód zęzowych" Zamawiający: Powiat Kołobrzeski, pl. Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg, NIP 671-17-26-929.
Odbiorca (płatnik, adres do korespondencji): Zespół Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu, Ul. Arciszewskiego 21, 78-100 Kołobrzeg.
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
Przedmiot zapytania:
o Odolejacz
o Monitor zaolejenia 15 ppm
o Komora do oczyszczania z wkładam
o Urządzenie na stelażu
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 30 września 2021 r.
Ofertę można złożyć: w sekretariacie szkoły lub przesłać droga elektroniczną na adres: sekretariat@zsmor.pl
Termin składania:2021-09-30
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia do 15 listopada 2021 r.
Wymagania:1. Ceny brutto
2. Sprzęt winien być kompletny, gotowy do pracy.
3. Sprzęt musi być fabrycznie nowy, zawierać pełne wyposażenie, gwarancje, instrukcje obowiązkowo w języku angielskim ( ew. w języku polskim). Wymagane są instrukcje montażu poszczególnych elementów zamówienia.
4. Zainteresowani jesteśmy montażem i instruktażem stanowiskowym w przypadku zakupienia w/w urządzenia.
5. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w tabeli ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT i wszelkie inne koszty, których poniesienie okaże się konieczne w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
6. Oferta winna zawierać oświadczenie wykonawcy, iż zobowiązuje się w wypadku stwierdzenia wady dostarczonego elementu wyposażenia do bezpłatnej wymiany na nowy wolny od wad.
7. Oferta winna zawierać dokładne informacje na temat gwarancji poszczególnych elementów zamówienia.
Płatność będzie następować na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 14 dni.
Kryterium oceny ofert - zgodność ze specyfikacją i cena
Pytania techniczne: www@zsmor.pl
Niniejsze zapytanie ofertowe ma charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej cenowo. Rozeznanie cenowe nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Do rozeznania cenowego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Zamawiający zastrzega wybór wykonawcy całości lub części zamówienia.
Postępowanie.
Kontakt:Sprawę prowadzi
Piotr Sobiczewski
Tel. 790-888-109
e-mail.: p.sobiczewski@zsmor.pl
Język kontaktu:polski
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.