• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Dostawa urządzeń nawigacyjnych i wspomagających nawigację

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa urządzeń nawigacyjnych i wspomagających nawigację
Standard

Dane kontaktowe

Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA urządzeń nawigacyjnych i wspomagających nawigację na okrętach MW w podziale na 7 części:

Numer referencyjny: 7/KPW/NAW/2023
II.1.2)Główny kod CPV
38110000 Przyrządy nawigacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA urządzeń nawigacyjnych i wspomagających nawigację na okrętach MW w podziale na 7 części:

Część I: DOSTAWA systemów zobrazowania elektronicznej mapy i informacji nawigacyjnej WECDIS (Warship Electronic Chart Display And Information System) - 6 kpl.

Część II: DOSTAWA logów okrętowych (Single Axis Water Speed) - 3 kpl.

Część III: DOSTAWA echosond nawigacyjnych - 3 kpl.

Część IV: DOSTAWA stacji graficznych do bazy danych HPD - 4 kpl.

Część V: DOSTAWA okrętowych odbiorników pozycji GNSS - 2 kpl.

Część VI: DOSTAWA profilomierzy prędkości dźwięku w wodzie - 2 kpl.

Część VII: DOSTAWA geodezyjnych odbiorników pozycji GNSS wraz z kontrolerami - 2 kpl.

Opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 3 do SWZ (odpowiednim dla danej części zamówienia).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część I: DOSTAWA systemów zobrazowania elektronicznej mapy i informacji nawigacyjnej WECDIS (Warship Electronic Chart Display And Information System) - 6 kpl.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38110000 Przyrządy nawigacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA systemów zobrazowania elektronicznej mapy i informacji nawigacyjnej WECDIS (Warship Electronic Chart Display And Information System) - 6 kpl.

Opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 3 do SWZ dla danej części I zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 100
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część II: DOSTAWA logów okrętowych (Single Axis Water Speed) - 3 kpl.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38110000 Przyrządy nawigacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA logów okrętowych (Single Axis Water Speed) - 3 kpl.

Opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 3 do SWZ dla danej części II zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 100
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część III: DOSTAWA echosond nawigacyjnych - 3 kpl.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38110000 Przyrządy nawigacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA echosond nawigacyjnych - 3 kpl.

Opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 3 do SWZ dla danej części III zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 100
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część IV: DOSTAWA stacji graficznych do bazy danych HPD - 4 kpl.

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38110000 Przyrządy nawigacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA stacji graficznych do bazy danych HPD - 4 kpl..

Opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 3 do SWZ dla danej części IV zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 100
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część V: DOSTAWA okrętowych odbiorników pozycji GNSS - 2 kpl.

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38110000 Przyrządy nawigacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA okrętowych odbiorników pozycji GNSS - 2 kpl.

Opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 3 do SWZ dla danej części V zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 100
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część VI: DOSTAWA profilomierzy prędkości dźwięku w wodzie - 2 kpl.

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38110000 Przyrządy nawigacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA profilomierzy prędkości dźwięku w wodzie - 2 kpl.

Opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 3 do SWZ dla danej części VI zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 100
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część VII: DOSTAWA geodezyjnych odbiorników pozycji GNSS wraz z kontrolerami - 2 kpl.

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38110000 Przyrządy nawigacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA geodezyjnych odbiorników pozycji GNSS wraz z kontrolerami - 2 kpl.

Opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 3 do SWZ dla danej części VII zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 100
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/kpwg
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/kpwg/public/postepowanie?postepowanie=41289845

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/02/2023
Termin składania:2023-02-24
Otwarcie:Warunki otwarcia ofert Data: 24/02/2023 Czas lokalny: 10:00 Miejsce: https://portal.smartpzp.pl/kpwg
Miejsce i termin realizacji:Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 22/05/2023
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/01/2023
Kontakt:KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA
ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1
Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
81-103
Polska
E-mail: kpw.przetargi@ron.mil.pl
Tel.: +48 261262198
Faks: +48 261262314
Język kontaktu:polski
Kod CPV:38110000
Numer dokumentu:056701-2023, 7/KPW/NAW/2023
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.