• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa urządzeń i wyposażenia warsztatowego

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa urządzeń i wyposażenia warsztatowego
Standard

Dane kontaktowe

Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin

zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

1. Tytuł zamówienia:

 Dostawa urządzeń i wyposażenia warsztatowego.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

 Stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy.

3. Symbol kategorii: 43800000-1

4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

 Najniższa cena.

5. Osoba/y upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

 Merytorycznie: Piotr Głowa tel. (91) 44-03-565, pglowa@ums.gov.pl

6. Oferta powinna zawierać:

- nazwę i adres Wykonawcy,

- cenę jednostkową netto, wartość netto i brutto za w/w towar + stawka VAT, wyrażone

w PLN,

- formę oraz koszty dostawy (jeśli transport nie jest wliczony w cenę towaru, proszę

 to wyraźnie zaznaczyć),

 - termin wykonania zamówienia: w terminie do 30 listopada 2021 r.,

 - okres gwarancji zgodnie z warunkami podanymi przez producenta licząc

 od daty odbioru towaru.

- warunki płatności: przelew min. 21 dni od daty dostarczenia towaru wraz z fakturą,

- termin ważności oferty min. 30 dni,

- zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym

do zapytania wzorze umowy.

- oświadczenie Wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych

 przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu).

7. Miejsce i termin złożenia oferty:

 Ofertę należy złożyć na adres e-mail: oferty@ums.gov.pl w terminie do dnia 25.10.2021 r.,

 z dopiskiem „oferta na dostawę urządzeń i wyposażenia warsztatowego.

8. Informacje dodatkowe:

 - miejsce dostawy: Magazyn nr 2, ul. Światowida 16c, 71-727 Szczecin

 - termin wykonania zamówienia: w terminie do 30 listopada 2021 r.,

 - płatność: przelewem min. 21 dni od daty dostarczenia towaru wraz z fakturą.

9. Załączniki do oferty:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu umowy.

Załącznik nr 2 – Wzór umowy.

 Załącznik nr 3 – Oświadczenie RODO.

Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym etapie udzielania

zamówienia publicznego.

Dziękujemy za wysłane grafiki.