• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: DOSTAWA TRATW RATUNKOWYCH

Standard

Dane kontaktowe

DOSTAWA TRATW RATUNKOWYCH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Portu Wojennego Gdynia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190232852

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rondo Bitwy pod Oliwą 1

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-103

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kpw.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kpwgdynia.wp.mil.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -

jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA TRATW RATUNKOWYCH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e909029f-1c61-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00190353/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-23 13:42

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00017270/20/P

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00190353/01 z dnia 2021-09-23

2021-09-23 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.22 DOSTAWA TRATW RATUNKOWYCH

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.

94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.platformazakupowa.pl/pn/kpwgdynia

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia:Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków

komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie

komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:

www.platformazakupowa.pl/pn/kpwgdynia

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:Oferta,

wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą

zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem

osobistym (szczegóły na stronie internetowej: www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty).

Szczegóły dot. wymagań technicznych i organizacyjnych w zakresie korespondencji znajdują się w

SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi

elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie

są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zawarta jest w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 114/KPW/RAT/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot

odrębnego postępowania: Nie

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00190353/01 z dnia 2021-09-23

2021-09-23 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie

przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

DOSTAWA TRATW RATUNKOWYCH. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku

nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34515200-2 - Tratwy niezatapialne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na

podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: wskazano w treści SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet

lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:

Nie

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00190353/01 z dnia 2021-09-23

2021-09-23 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, gdy konieczność wprowadzenia takich

zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego w szczególności: zmiany wynikające z

aktualnych na czas wykonywania zamówienia przepisów prawa lub zapobieżenia powstania

nieodwracalnych w skutkach strat dla zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety

związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-01 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://www.platformazakupowa.pl/pn/kpwgdynia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-01 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-29

Dziękujemy za wysłane grafiki.