• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa transportowej łodzi motorowej

Standard

Dane kontaktowe

Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA transportowej łodzi motorowej (2 szt.) dla potrzeb JW 3181

Numer referencyjny: 53/KPW/STO/2022
II.1.2)Główny kod CPV
34520000 Łodzie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA transportowej łodzi motorowej (2 szt.) dla potrzeb JW 3181. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa transportowej łodzi motorowej (2 szt.) dla potrzeb JW 3181. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki szkolenia, odbioru, gwarancji zawiera Załącznik nr 3 do SWZ - OPZ, w tym wymagania co do łodzi (wyposażenia) m.in. w zakresie konstrukcji, napędu, instalacji paliwowych, i elektrycznych, systemu sterowania, łączności, nawigacji, osuszania, bezpiecznego użytkowania.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 100
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kpwgdynia
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/600358

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/05/2022
Termin składania:2022-05-17
Otwarcie:Warunki otwarcia ofert Data: 17/05/2022 Czas lokalny: 09:00 Miejsce: Platforma zakupowa - adres: https://www.platformazakupowa.pl/pn/kpwgdynia
Miejsce i termin realizacji:Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 12/08/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/04/2022
Kontakt:KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA
ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1
Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
81-103
Polska
E-mail: kpw.przetargi@ron.mil.pl
Tel.: +48 261262198
Faks: +48 261262314
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34520000
Numer dokumentu:206979-2022, 53/KPW/STO/2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.