• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: DOSTAWA TRANSPORTOWEJ ŁODZI MOTOROWEJ

Standard

Dane kontaktowe

Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA TRANSPORTOWEJ ŁODZI MOTOROWEJ DLA POTRZEB JW 3181

Numer referencyjny: 27/KPW/STO/2023
II.1.2)Główny kod CPV
34520000 Łodzie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

DOSTAWA TRANSPORTOWEJ ŁODZI MOTOROWEJ DLA POTRZEB JW 3181. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 3 do SWZ

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA TRANSPORTOWEJ ŁODZI MOTOROWEJ DLA POTRZEB JW 3181. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 3 do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/kpwg
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/kpwg

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/03/2023
Termin składania:2023-03-21
Otwarcie:Warunki otwarcia ofert Data: 21/03/2023 Czas lokalny: 10:00 Miejsce: https://portal.smartpzp.pl/kpwg
Miejsce i termin realizacji:Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 16/06/2023
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/02/2023
Kontakt:KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA
ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1
Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
81-103
Polska
E-mail: kpw.przetargi@ron.mil.pl
Tel.: +48 261262198
Faks: +48 261262314
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34520000
Numer dokumentu:112126-2023, 27/KPW/STO/2023
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.