• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa sztuk Houseboata/domu pływającego, z napędem spalinowym

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa sztuk Houseboata/domu pływającego, z napędem spalinowym
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Powstaje w kontekście projektu
RPWM.01.03.05-28-0100/20 - Wprowadzenie nowej usługi turystycznej w działalności firmy celem dywersyfikacji przychodów w okresie większego zagrożenia zdrowia publicznego

Część 1
dostawa dwóch sztuk Houseboata/domu pływającego, z napędem

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dwóch sztuk Houseboata/domu pływającego, z napędem spalinowym w ramach projektu pod nazwą ,,Wprowadzenie nowej usługi turystycznej w działalności firmy celem dywersyfikacji przychodów w okresie większego zagrożenia zdrowia publicznego" zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia znajdującym się w załączniku nr 4 do niniejszego zapytania.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być nowy, nieużywany i wolny od wad.
3. Wygląd, jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne oferowanego przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać oczekiwaniom Zamawiającego, które zostały określone w załączniku nr 4 i dołączoną do załącznika wizualizacją oczekiwanego produktu, która stanowi podpowiedź dla Wykonawcy co do oczekiwań Zamawiającego.
4. Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego.
5. Zamówienie nie zostało podzielone na części.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na zakupiony towar. Termin gwarancji liczony od dnia podpisania protokołu odbioru dostawy wynosił będzie co najmniej 24 miesiące.
8. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia ze szczególną starannością tj. z zachowaniem tych samych standardów (materiałów) przez cały okres realizacji zamówienia. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego uchybień w wykonywaniu przedmiotu zamówienia/dostawy Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia natychmiastowych kroków w celu usunięcia uchybień.
9. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne (,,lub równoważne"). Ciężar wykazania spełnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy w składanej ofercie.
10. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty/usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne (,,lub równoważne"). Zamawiający przygotowując opis przedmiotu zamówienia, nie znalazł żadnych znaków towarowych, patentów czy pochodzenia, źródeł lub szczególnych procesów, które charakteryzują produkty/usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. Jeżeli jednak Wykonawca stwierdzi/zauważy, analizując opis przedmiotu zamówienia, że znajdują się takie przypadki lub pośrednio wskazujące na jeden konkretny produkt, prosi się Wykonawcę, aby zasygnalizował Zamawiającemu w formie zapytania i wskazał takie produkty/usługi. Wówczas jako wyjaśnienie/zmiana treści zapytania, Zamawiający sprecyzuje, jakie cechy zamawianego produktu mają dla niego walor równoważny, które będą brane pod uwagę przy ocenie.
11. Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wprowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych.
12. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne musi dodatkowo wykazać w ofercie, że oferowane przez niego produkty/usługi spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w treści zapytania.
13. Wykazanie, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego musi nastąpić w złożonej ofercie poprzez podanie szczegółowych parametrów zaproponowanych materiałów i urządzeń oraz udowodnienie okoliczności wynikających z wcześniejszych zapisów. Oferowanie rozwiązań równoważnych, w stosunku do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, wymaga dodatkowo wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne jest o parametrach techniczno - eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego.
14. Obowiązującym rodzajem wynagrodzenia jest ryczałt - dotyczy zakupu i dostawy Houseboatów. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tyt. należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia w tym również koszty związane z zabezpieczeniem materiałów i środków niezbędnych do wykonania zamówienia oraz wszelkie formalności administracyjne i inne. Cena musi być wyrażona w polskich złotych, liczbowo, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Oferta ma zawierać należny podatek VAT. Prawidłowe ustalenie stawki należnego podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty. Cena przedstawiona przez Wykonawcę w ofercie nie może być niższa niż koszty własne Wykonawcy, wynikające z kalkulacji ceny.
15. Rozliczenia między Zamawiającymi a Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej, w złotych (PLN).
16. Informacja z art. 13 RODO, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawców oraz osób wskazanych w ofertach jest K. PIELOCH RESORTS SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą Ulica Warszawska 36, 11-730 Mikołajki
2) inspektorem ochrony danych osobowych K. PIELOCH RESORTS SPÓŁKA KOMANDYTOWA jest Pan Kamil Pieloch , mail: infoperfectfragrance@gmail.com
3) Dane Wykonawców przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę dwóch houseboatów/domów pływających z napędem spalinowym, prowadzonym w oparciu o zasadę konkurencyjności .
4) odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawców będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
5) Dane osobowe zawarte w ofercie będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia procedury;
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy lub osób wskazanych w ofercie i załącznikach;
7) w odniesieniu do danych osobowych zwartych w ofercie decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Wykonawcy nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
17. Miejsce realizacji zamówienia/dostawy: 11-730 Mikołajki
18. Termin realizacji zamówienia: do 30.04.2023 r.
19. Wykonawca zostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
20.Kompletna oferta musi być sporządzona w formie pisemnej i zawierać:
a. formularz ofertowy do zapytania ofertowego - (Załącznik nr 1).
b. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - (Załącznik nr 2).
c. wykaz dostaw/wykonanych - (Załącznik nr 3) wraz z dodatkowymi dokumentami (np. poświadczeniami lub referencjami) potwierdzającymi dane zawarte w Załączniku nr 3.
d. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:
? wypełniony załącznik nr 4 wraz z podaniem parametrów technicznych oferowanej jednostki [wymiary (długość, szerokość, wysokość, powierzchnia użytkowa), materiał wykonania itp.]
? zdjęcia poglądowe/wizualizację oferowanego przedmiotu zamówienia o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym, w postaci np. wizualizacji lub folderów,
? rzutu/wizualizacji pomieszczeń pokazującego rozmieszczenie pomieszczeń, odległość między elementami wyposażenia, szerokości ciągów komunikacyjnych, powierzchnia tarasów (dolnego i górnego).
21. Oferty niekompletne, nieczytelne, niepodpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta lub złożone po terminie zostaną odrzucone.
22. Odrzuceniu będą podlegać również oferty, w których z załączonego wykazu dostaw/wykonanych houseboat-ów nie będzie wynikać, że oferent posiada doświadczenie w zakresie realizacji przedmiotu zapytania.
23. Pytania w zakresie zapytania ofertowego kierowane do Zamawiającego należy przekazywać w formie elektronicznej na adres e-mail: infoperfectfragrance@gmail.com
24. Wypełniony formularz oferty należy złożyć lub przesłać do dnia 18.07.2022 r. w formie dokumentu zawierającego podpisy osób upoważnionych na adres ulica Warszawska 36, 11-730 Mikołajki lub w formie skanu podpisanego dokumentu na adres e-mail: infoperfectfragrance@gmail.com
25. Osobą do kontaktu w sprawach dot. niniejszego zamówienia jest Pieloch Beata, tel. 515580417
26. Wszelkie podpisy winny być złożone w sposób umożliwiający ich identyfikację (np. wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej), w celu możliwości jednoznacznej identyfikacji osoby podpisującej ofertę.
27. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, lub na skrzynkę e-mail.
Okres gwarancji
24 miesiące
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-07-18
Termin składania:2022-07-18
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-07

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
mrągowski
Gmina
Mikołajki
Miejscowość
Kolonia Mikołajki
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających w wysokości nieprzekraczającej 10% wartości zamówienia w umowie zawartej z Wykonawcą, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do dokumentacji zapytania ofertowego wraz z załącznikami. O wprowadzonych zmianach poinformuje niezwłocznie Oferentów, do których wystosował zapytanie ofertowe oraz umieści informację o zmianach na stronach internetowych, na których zostało ono upublicznione.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
3. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do: skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert w zakresie wymaganych dokumentów oraz oświadczeń zawartych w ofercie.
4. Wyjaśnieniom i uzupełnieniom nie podlegają elementy podlegające ocenie w poszczególnych kryteriach
5. Cena może być uznana za rażąco niską, kiedy będzie odbiegać od pozostałych cen o minimum 30%.
6. W toku oceny ofert Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonania poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Wykonawca, którego oferta została poprawiona zostanie niezwłocznie o tym fakcie zawiadomiony przez Zamawiającego.
8. Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy w następujących przypadkach:
1) Wystąpienia okoliczności powodujących, że koszt realizacji inwestycji ulega znacznemu zwiększeniu powodującemu niemożliwość sfinansowania zamówienia;
2) Powzięcia informacji przez Zamawiającego, że Wykonawca w celu uzyskania zamówienia posługiwał się nieprawdziwymi danymi.
3) Braku ofert spełniających wymagania Zamawiającego.
9. Zamawiający unieważni postępowanie w następujących przypadkach :
1) nie wpłynęła żadna ważna oferta;
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3) wszystkie oferty podlegają odrzuceniu.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny
10. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku:
1) W przypadku zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia;
2) W zakresie zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wykonania robót zamiennych,
3) W zakresie zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
4) W zakresie zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót.
5) W zakresie zawartych informacji w przypadku wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
6) W przypadku zmiany urzędowej stawki VAT, w zakresie waloryzacji wynagrodzenie o wskaźnik wzrostu stawki podatku VAT.
7) W zakresie konieczności wprowadzenia zmiany oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy, np. danych teleadresowych, sposobu reprezentacji poprzez podanie nowych danych.
8) W przypadku wystąpienia konieczności zmiany zaoferowanych w ofercie materiałów/urządzeń w przypadku braku ich dostępności na rynku, z zastrzeżeniem że nowe proponowane materiały/urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż zaoferowane w ofercie a wysokość wynagrodzenia wykonawcy nie może ulec zwiększeniu.
9) W przypadku wystąpienia tymczasowych przestojów spowodowanych opóźnieniami w dostawie materiałów/urządzeń nie zawinionych przez Wykonawcę.
11. Jeżeli firma/instytucja, której oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
1. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń lub dokumentów żądanych przez Zamawiającego, potwierdzających spełnienie tych warunków.
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą ,,spełnia / nie spełnia". Warunek graniczny ,,spełnia".
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu,
2) Spełniają następujące warunki dotyczące doświadczenia:
Spełniają następujące warunki dotyczące zamówienia: - Zakupu i dostawy 2szt. Houseboata/domu pływającego, z napędem spalinowym.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się posiadanym doświadczeniem przy realizacji przynajmniej jednej dostawy/wykonania Houseboata/statku pasażerskiego/katamaranu o wartości powyżej 300 tys. złotych brutto w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykaz budowy/wykonania houseboata należy przedstawić w załączniku nr 3 oraz udokumentować w postaci protokołów zdawczo-odbiorczych lub referencji lub faktur.
Uwaga! Dokumenty te powinny umożliwiać potwierdzenie danych wpisanych w tabeli załącznika nr 3 zarówno w zakresie nazwy odbiorcy wykonanych dostaw houseboata jak i ich wartości.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Z możliwości ubiegania się o zamówienie wykluczone są podmioty (Oferenci), które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wybory wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku według formuły spełnia/nie spełnia - na podstawie analizy złożonego przez Oferenta oświadczenia. (Załącznika nr 2).
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-07-10
Data ostatniej zmiany
2022-07-10 23:11:51

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
oferta z najniższą ceną ofertową uzyska maksymalną liczbę punktów, tj. 60. Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem:
Liczba punktów = (najniższa zaoferowana cena ÷cena w ofercie ocenianej) x 60 Maksymalna ilość punktów do zdobycia 60.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
2. Gwarancja.
Oferta z najdłuższą gwarancją uzyska maksymalną liczbę punktów, tj. 9. . Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem:
Liczba punktów = (okres gwarancji w ocenianej ofercie ÷ najdłuższy okres gwarancji ) x 9. Maksymalna ilość punktów do zdobycia 9
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
3. Kryterium jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne. Kryterium oceniane w oparciu o dołączony do oferty załącznik nr 4 wraz z wizualizacją oferowanego przedmiotu zamówienia. Można przyznać od 1 do 31 punktów .
szczegółowy opis oceny kryterium w załączniku nr 5
Kontakt:Osoby do kontaktu
Beata Pieloch
tel.: 515580417
e-mail: infoperfectfragrance@gmail.com
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34000000-7, 34520000-8, 34522000-2
Numer dokumentu:2022-12126-117449
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.