• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa statku patrolowego

Standard

Dane kontaktowe

Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA statku patrolowego do kontroli rybołówstwa morskiego na morskich wodach wewnętrznych

Numer referencyjny: 1/2021
II.1.2)Główny kod CPV
34521000 Łodzie specjalistyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa statku patrolowego do kontroli rybołówstwa morskiego na morskich wodach wewnętrznych wraz z kompletnym i niezbędnym wyposażeniem z punktu widzenia celu i przeznaczenia przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 975 609.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636 Słupski
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa statku patrolowego do kontroli rybołówstwa morskiego na morskich wodach wewnętrznych wraz z kompletnym i niezbędnym wyposażeniem z punktu widzenia celu i przeznaczenia przedmiotu zamówienia.

2. Przedmiotu zamówienia obejmuje:

2.1. zakup oraz dostawę statku wraz z kompletnym i niezbędnym wyposażeniem z punktu widzenia celu i przeznaczenia przedmiotu umowy;

2.2. dostawę kompletnej dokumentacji zgodnie z wymogami określonymi poniżej;

2.3. przeprowadzenie rozruchu i prób kontrolnych pływania oraz działania wszystkich urządzeń i oprzyrządowania statku;

2.4. przeszkolenie obsługi - załogi statku.

3. Statek przeznaczony będzie do prowadzenia działań kontrolnych na morskich wodach wewnętrznych.

4. Statek powinien być odebrany przez uznane towarzystwo klasyfikacyjne oraz posiadać:

a) świadectwo klasy uznanego Towarzystwa Klasyfikacyjnego;

b) wymaganą przez Towarzystwo Klasyfikacyjne dokumentację techniczno-ruchową poszczególnych maszyn i urządzeń? jednostek;

c) wymagane przez Towarzystwo Klasyfikacyjne plany poszczególnych instalacji;

d) kartę? bezpieczeństwa wydaną przez Polską Administrację Morską;

e) świadectwo sanitarne oraz wymagane dokumenty niezbędne do jego uzyskania;

f) świadectwo pomiarowe;

g) świadectwa i certyfikaty wszystkich urządzeń? oraz materiałów statku;

h) inne dokumenty, świadectwa i certyfikaty niezbędne do zarejestrowania statków pod polską banderą.

4.1. Przez uznane Towarzystwo Klasyfikacyjne rozumie się Polski Rejestr Statków Spółka Akcyjna ze siedzibą w Gdańsku lub inny podmiot uznany i działający zgodnie z przepisami wskazanymi powyżej. Podmiot uznany to podmiot będący członkiem International Association of Classification Societies (IACS) (w języku polskim: Międzynarodowe Stowarzyszenie Towarzystw Klasyfikacyjnych).

4.2. Z zastrzeżeniem pkt 7.2.4 SWZ, jeżeli w Specyfikacji Warunków Zamówienia (w skrócie SWZ) lub jej załącznikach mowa jest o statku - rozumie się przez to cały przedmiot zamówienia, w szczególności zakup oraz dostawę fabrycznie nowego statku bez cech używalności (dotyczy też całego wyposażenia, przy czym statek musi spełniać wymaga definicji w rozumieniu art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 680).

5. Parametry statku i dane techniczne statku - wymiary główne statku:

a) długość całkowita: 8-9 m;

b) szerokość konstrukcyjna: 2,7-3,0 m;

c) zanurzenie maks.: 0,9 m;

d) waga: 3 000-4 000 kg;

e) maks. ilość osób na pokładzie: 7 osób;

f) miejsca sypialniane: 0;

g) poj. zbiornika na wodę zimną: min. 40 dm3;

h) poj. zbiornika na wodę gorącą min. 40 dm3;

i) poj. zbiornika na ścieki min. 50 dm3;

j) zasięg: min. 400 km;

k) prędkość maksymalna statku: min. 35 węzłów.

Uwaga: skrót ,,min." oznacza minimum

6. Gwarancja i serwis:

6.1. przedmiot umowy jest objęty rękojmią na okres 36 miesięcy według przepisów art. art. 556 - 5764 w zw. z 609 Kodeksu cywilnego, zgodnie z załącznikiem do SWZ projektem umowy, przy czym w przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 36 mies. okres rękojmi ulega przedłużeniu do upływu okresu gwarancji jakości;

6.2. przedmiot umowy objęty jest gwarancją jakości na cały przedmiot umowy, długość okresu gwarancji stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z SWZ (minimalny okres udzielonej gwarancji wynosi 36 miesięcy);

6.3. transport przedmiotu umowy w celu realizacji napraw i serwisów gwarancyjnych realizowany jest na koszt Wykonawcy;

6.4. przedmiot zamówienia obejmuje rozruch techniczny/technologiczny statku, konfigurację wyposażenia, podjęcie prób wodnych oraz niezbędne i kompletne przeszkolenie załóg Zamawiającego, przeszkolenie załogi odbywa się co najmniej dwukrotnie po 5 godzin zegarowych;

6.5. wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwa uznania klasyfikatora.

7. Odbiór statku przez Zamawiającego:

Zamawiający dokona odbioru gotowego statku poprzez Komisję Zdawczą-Odbiorczą.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 975 609.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania kontrola i egzekwowanie, w zakresie priorytetu 3. Wspieranie wdrożenia Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w programie operacyjnym ,,Rybactwo i Morze".

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych i 00/100) - szczegółowe informacje zawarte zostały w pkt 16 SWZ.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto wskazanej w ofercie.
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.girm.mojbip.pl/
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/06/2021
Termin składania:2021-06-02
Otwarcie:Warunki otwarcia ofert Data: 02/06/2021 Czas lokalny: 12:00 Miejsce: Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce ,,Deszyfrowanie" na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: W przypadku awarii systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa. Zgodnie z ustawą Pzp Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania publicznego otwarcia ofert - Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
Wadium:15 000,00 PLN
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/08/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/04/2021
Kontakt:Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego
Krajowy numer identyfikacyjny: 839-32-09-326
ul. Jana Pawła II nr 1
Słupsk
Kod NUTS: PL636 Słupski
76-200
Polska
Osoba do kontaktów: Marek Kurowski
E-mail: przetarg.zalew@girm.gov.pl
Tel.: +48 598468492
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34521000
Numer dokumentu:214010-2021, 1/2021
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.